پاسخ آزمون مجازی شماره(36) وادی پنجم
پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت 16:32 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )

پاسخ آزمون مجازی شماره(36)

وادی پنجم

Image result for ‫برگزاری آزمون‬‎
پاسخ سوالات در ادامه مطلب.....


1-      1- تیتر وادی پنجم را بنویسید.درجهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست.بلکه توام با رفتن ورسیدن آن را کامل می نماید

 

2-در کدام وادی است که بایستی ساختارهای فکری خود را به ساختارهای علمی و اجرایی تبدیل نمایند؟ وادی پنجم


3-در حیات زمینی چندین جهان وجود دارد نام ببرید. جهان خاکی،جهان ذهن وجهان خواب


4-چرا در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست؟ چون توام با رفتن ورسیدن انرا کامل مینماید


5- .مابایستی تفکرات خود را از ....قوه ..........به .....فعل .........در آوریم.

 

6-.وقتی اندیشه و تفکرات مانیک باشد به صورت خود کار ..گفتار...ما نیک خواهدشد.

 

7-جهان ذهنی را تعریف کنید.؟مقدمه برنامه ریزی یا تمرین برای چگونه زیستن درجهان خاکی وسایر جهانها 


8-ساختار جهان ذهنی برای برنامه ریزی به وسیلهً .......به وجود می آید.

الف: قدرت مطلق                     ب:جهان خاکی

ج:جهان خواب                         د:تفکر

9-برای انجام دادن هر کاری چند نکته لازم و ضروری است؟دونکته اول تفکر وتشکیل ساختار مناسب ذهنی دوم به اجرادر آوردنساختار ذهنی آن عمل تا انجام آن


10-اگر ما نتوانیم ساختار ذهنی و ساختار تفکر خود را تبدیل به ............نماییم هیچگاه به نتیجه نمی  رسیدم.

الف:ساختار کاری                      ب: ساختار جهانی

ج:ساختار تعقلی                         د: ساختار های عملیاتی

 

10.برای اصلاح اخلاق و رفتار و کردار و منش خود باید چه مبنایی را در نظر داشته باشیم؟ پندار نیک ،گفتار نیک وکردار نیک

 

11.برای شروع مرحله پاکسازی و سازندگی را ازچه کسی می بایست آغاز نماییم؟ ازخودمان

 

12.برای شروع مرحله پاکسازی و حرکت به طرف ارزشها بهتر است چند پله را در نظر بگیریم نام ببرید؟

.هفت پله 1-برگشت از ضد ارزشها 2-خودداری 3-قناعت 4-صبر 5-وکیل 6-رضا 7-تسلیم

 

13.وکیل را دروادی پنجم توضیح دهید؟ در طی مراحل زندگی شایسته است نیروی مافوق را وکیل خود گردانیم وهمیشه نظر به فضل ویاری اورا مطهر ازهمه چیز بدانیم تا او همواره مارا هدایت ویاری نماید


14.یکی از مؤلفه هایی که  مسئله ما را حل می کند چیست؟ زمان 

15. روح آدمی چون اصولا پاک وبی آلایش است وقتیکه به.ضد ارزشها.. آلوده می گردد بی قرار می شود.

 

16.وادی پنجم چه می گوید؟بایستی ساختارهای ذهنی را وفکری خود را به ساختارهای عملی واجرایی تبدیل کنیم

 

17. این جمله در کدام پله عنوان شده  است که همیشه برای چیزهایی که داریم ارزش قائل شویم؟ قناعت

 

18. ما برای رسیدن به هدف خود و یا بهبودی و رهایی خود از دام اعتیاد بایستی چگونه عمل نماییم؟بردباری وصبر کنیم وودرصبر خود بیصبری نکنیم 


 19- اگر تحقیق کنیم در مورد انجام کاری و به نتیجه ای نرسیم که آیا باید انجام بدهیم یا نه حکم عقل چیست؟ خوداری کنیم


20- قناعت چیست؟از امکانات اندکی که فراهم نموده ایم حداکثر استفاده را بکنیم وهمیشه برای چیزهایی که داریم ارزش قائل باشیم وحسرت چیزهایی را که نداریم نخوریم


21.چه چیزی مارا به راه مستقیم و هدف و فرمان عقل نزدیک می کند؟  تزکیه وپالایش یعنی دوری از ضد ارزشها  وایجاد ساختارهای ارزشی

 

 22.ضد ارزشها به صورت ..عام...و..کلی... می باشد بایستی از آنها دوری نماییم.

 

23.باتفکر وتعقل وعمل چه چیز تازه ای به وجود می آید؟ ساختارهای جدید وتازه ای بوجود می آید

 

24.این مقام بالاتر از مرحله رضا می باشد و برای کسانی انجام می گیرد که مراتب ودرجات پیشین را پیموده باشند و به بالاترین مرتبه یقین رسیده باشند کدام مرحله است نام ببرید.تسلیم

 

25.نتیجه ای  که از وادی پنجم می گیریم چیست؟  مابایستی ساختارهای ذهنی وفکری خود را به ساختار های عملی واجرایی تبدیل نماییم

 

26.در کدام مقام است که هرچه نیرو مافوق مقرر فرماید موافق خواسته های ماست وراضی و خشنود می شویم؟رضا

 

27.مقام تسلیم چه موقع قابل اجرا می گردد؟این مقام بالاتر از مرحله رضا میباشد وبرای کسانی قابل اجراست که مراتب ودرجات پیشین را طی کرده باشند

 

28. در کدام پله است که مارا خواسته ای نیست جز خواست نیروی مافوق ؟ تسلیم

 

29.رضا را تعریف کنید؟ شایسته است ما به زبان وقلب به آنچه نیروی مافوق مقدر نموده است راضی وخشنود باشیم 


30.مابایستی ساختارهای فکری خود را به چه ساختارهایی تبدیل نماییم؟ساختارهای عملیاتی

 

31.در مقابل کارهایی که خوبی و بدی آنها برای ما مشخص نیست بایستی چه کاری انجام دهیم؟خوداری کنیم

 

32.در مرحله تسلیم خواسته های انسان به چه صورتی است؟ خواسته ای ندارد جز خواسته نیروی مافوق بنابر لین نه موافقتی داریم ونه مخالفت

 

33.روح انسان چه زمانی از آرامش فاصله می گیرد؟ وقتی آلوده به ضد ارزشها شود

 

34.مرحله تسلیم در وادی پنجم در کدام سفر قابل اجرا است؟درپایان وادی چهاردهم وسفرسوم

 

35.در پله قناعت گفته شده که برای انسان چه چیزی باقی می ماند؟اندوخته اندیشه وآگاهی های اوست که کسب نموده

 

36.اولین پله برای مرحله پاکسازی چیست؟برگشت از ضد ارزشها

 

37.مرحله تسلیم برای چه کسانی است؟برای کسانی که مراتب ودرجات پیشین را طی کرده باشند

 

38.در کدام پارامتر یاد می گیریم که چند کار را باهم هماهنگ انجام دهیم و هماهنگی بین سطوح زندگی ایجاد کنیم؟برگشت از ضدارزشها

 

39.در وادی پنجم ما بایدبا چه افکاری وارد مرحله اجرایی و عمل شویم و چه چیز جدیدی را بوجود آوریم؟باتفکر وتعقلی منطقی که در جهت ارزش هاست حرکت کنیم وساختار هایی جدید در جهت راه مستقیم بوجود آوریم وبه انجام برسانیم

 

40.منظور از ضد ارزشها چیست؟ ضدارزشها صرفا مواد مخدر نیستند وهآنچه که روح ما را آلوده کند ومارا از مسیر صراط مستقیم باز دارد ضد ارزش است

 

41.مادر این وادی باید..پاک سازی...و.سازندگی را...از خود آغاز نماییم تا بتوانیم اصطلاحات را در حد خانوادگی و یا درمان و رهایی خود از دام اعتیاد بایستی با بردباری صبر .کنیم.

 

42.مثالی که در پارامتر صبر آمده چیست؟ مثال کاشت گندم 

 

43.چرامانباید حسرت چیزهایی را که نداریم بخوریم؟چون چیز هایی که برای انسان باقی می ماند اندوخته اندیشه وآگاهی اوست که کسب کرده

 

44.وقتی که گفتار مانیک باشد به طرف....کردارنیک.......رهنمود خواهیم شد.

 

45.دانستن تنها بدون اینکه دانسته های ما مورد................ قرار بگیرند هیچ ارزشی.........

 

الف:گفتار.دارد                          ب:عملی.دارد

 

ج:اخلاقی. ندارد                          د:عملی. ندارد

 

46.برای تبدیل انسان بی تعادل و کاملاً بهم ریخته به انسانی با تعادل و موجه چه کاری باید کرد؟آموزش تزکیه وپالایش وصبر توام با عمل وگذشت زمان لازم


 

47.دروغ گفتن،دزدی کردن،رشوه دادن و رشوه گرفتن ضد ارزش است که .......... آنها را به رسمیت می شناسد.

 

الف: خرد ملیت                              ب:خردعقلی

 

ج:خرد جهانی                                 د:خرد کشوری

 

48.چه فرقی بین رضا وتسلیم وجود دارد؟در مرحله رضا هر چه نیروی ملفوق مقررفرماید موافق خواسته های ماست اما در مرحله تسلیم ما دیگرخواسنه ای نداریم جز نیروی مافوق


49-مرحله خودداری راتعریف کنید؟ خودداری از از انجام کارهایی که خوبی وبدی آنها برای ماقابل تشخیص نیست ومورد تردید است


50-در مکانی که مواد مخدر مصرف میکنند ایا برای دیدن دوستمان باید برویم یا نه؟خیر باید خوداری کنیم

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: برداشت از سی دی های آموزشی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
حسن کدخدایی جمعه 18 آبان 1397 22:15
ممنون که فکر ارتقا علمی شعبه هستید

از وقتی که برایمان می گذاری ممنون
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات