آزمون مجازی شماره(66) مجموعه سوالات فنی سری (2)
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 17:38 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )

آزمون مجازی شماره(66)

مجموعه سوالات فنی سری (2)

Image result for ‫برگزاری آزمون‬‎
سوالات در ادامه مطلب...

 1-  جاهای خالی را پر کنید؟

الف) مرزبانان هر نمایندگی مشتکل از ...... نفر هستند که ..... نفر مسافر و ...... همسفر می باشند. 

ب) مرزبانان موظفند هر ........ روز یکبار تشکیل جلسه دهند.

ج) کمیته انظباطی متشکل از ........ نفر می باشد که شامل:            

د) در هر دوره مرزبانی هر مرزبان می تواند برای ........ بعنوان نگهبان انتخاب شود.


2-      گزارش عملکرد سالیانه مرزبانان شامل چه مواردی است ( 4 مورد ذکر کنید)؟


3-      در روش درمان اعتیاد در کنگره 60 مبدا و مقصد و هدف  چیست ؟


4-      در اصل دوازدهم آمده است : درمان اعتیاد............است و رسیدن به تعادل.............. است.


5-      کدام یک از موارد زیرجزو عکس العملهای پنهان نیست ؟

الف-افسردگی     ب- خمیازه پشت سر هم     ج- تنبلی       د- بیدار شدن میل جنسی


6-      آنتی ایکس چیست ؟


7-      جاهای خالی را پر کنید.


الف) در جلسات کمیته انضباطی حضور ......... الزامی است.

ب) در کنگره 60، مسئول برگزاری جلسه ........... است.

ج) انتخاب افراد برای خدمات و انجام امور نمایندگی بعهده .......... است.

د) نگهبان در طول دوره نگهبانی حداکثر تا ...... جلسه می تواند غیبت موجه یا غیر موجه داشته باشد.

    

8-      کارگاههای آموزشی کنگره 60 به چند دسته تقسیم میشوند نام ببرید؟

  

9-   اضلاع مثلث مهندسی اعتیاد را نام ببرید و یکی از اضلاع را توضیح دهید؟


10-   سیستم ایکس را تعریف کنید؟


11- آنتی ایکس چیست؟


12- اشباع راتعریف کنید.


13-   بر اساس نظریه دوم درمان اعتیاد، چه دارویی بهترین برای درمان هر نوع اعتیاد است؟ چرا؟


14-    چرا در روش DSTپله ها در ابتدا بصورت افزایشی است؟


15-    اولین حرکت در شروع روش DSTچیست؟

الف) سازگاری        ب) کاهش 20 درصدی         ج) تثبیت        د) افزایش


16-   حلقه اتصال راهنما و رهجو .........و ......... است .


17-   راهنمایی دوست داشتن و نهایت محبت راهنما نسبت به رهجو است که در قالب ........... ...............متجلی میگردد.از دیدگاه کنگره 60 راهنمایی ............ رهایی است.


18-   اضلاع مثلت مهندسی اعتیاد کدامند؟ 


19-   وظیفه دبیر در جلسات چیست ؟


20-   جاهای خالی را پر کنید؟

الف) 15 سی سی شربت OT معادل ................. گرم تریاک است.

ب) 25 سی سی شربت متادون معادل................ سی سی شربت OT  است.

ج) 120 میلی گرم متادون معادل ................... سی سی شربت متادون است.

د) 1300 میلی گرم ترامادول معادل................. سی سی شربت OT  است.


21-   از سقف پروتکل DST ( 16/5سی سی) تا آخرین پله ( 0.3 سی سی) چند پله بایستی تیپر شود؟

الف) 15               ب) 16                 ج) 17                   د) 18


22-   بر اساس ضریب 0.8 ،TDS فردی با مصرف روزانه 10/5 سی سی در پله بعدی چقدر است؟ بر اساس جدول چقدر است؟

الف) 2/8– 3            ب) 8/4– 9            ج) 3/2 –3/6          د) 8/8 – 9/6


23-   در حذف وعده های مصرفی به چه مسائلی باید توجه کرد؟ ( 2 مورد را بنویسید)


24-   برنامه در مانی برای مصرف کننده شیشه تا هفته چهارم را بنویسید؟


25-   برنامه درمانی برای مصرف کننده الکل وتریاک را بنویسید؟


26-   وضعیت عمومی فرد در آخرین پله بایستی چگونه باشد؟( 4 مورد)


27-   TDSفردی با آنتی ایکس مصرفی هرویین در روز15 درمان چند سی سی OT است؟ 

الف)2       ب) 9             ج)4/5        د) 2/5


28-   برنامه درمانی فردی با مصرف 1/5گرم شیره خوراکی و 10 گرم تریاک دودی با وافور چگونه است؟

الف) مقدار مصرف روزانه در شروع ..................

ب) مقدار مصرف روزانه در روز بیست و دوم..........


29-   اولویت قطع تا تیپرینگ را در موارد زیر بنویسید؟


الف) تریاک ، شیره ، قرص:

ب) هرویین و کراک:

ج) متادون و شیشه:

د) تریاک ، هرویین، شیشه و قرص:


30-   جادوی هفت رنگ چیست؟

الف) تریاک             ب) خشخاش                ج) گل وحشی               د) خمر

31- در روش درمان اعتیاد در کنگره 60 مبدا و مقصد و هدف  چیست ؟ 

32- در اصل دوازدهم آمده است : درمان اعتیاد.......است و رسیدن به تعادل............ است

33- کدام یک از موارد زیرجزو عکس العملهای پنهان نیست ؟

الف-افسردگی     ب- خمیازه پشت سر هم     ج- تنبلی       د- بیدار شدن میل جنسی

34-پدیده سازگاری چیست و زمان لازم چه مدت است ؟

35- DST مخفف چه کلماتی است و به چه معنی است ؟ 

36-هر بیست میلی گرم متادون معادل ..........میلی مرفین است .

الف- 5                    ب- 10                    ج- 50                         د- 100

37- شیشه مقدار دوپامین را در هسته آکوپانس........برابر افزایش میدهد و تریاک.......برابر افزایش میدهد.

الف-4 - 11            ب- 7-11                ج- 11 -4                    د- 11-7

38- دینورفین و اندورفین جند برابر مرفین قدرت دارند ؟ 

39- مهمترین مواد افیونی تولید شده در بدن کدامند 

40- راهنما چه اصولی را در ارائه برنامه به رهجو باید رعایت کند ؟

41-راهنمایان کنگره 60 چه گونه قرصهایی را نمی توانند کاهش یا قطع کنند ؟

42-تمچیزک نام چه دارویی است و از چه تهیه میشود ؟

43- به مصرف کننده تریاک کشیدنی و قرص چه برنامه ای می دهید ؟

44-به مصرف کننده هرویین  چه برنامه ای می دهید؟

 45-به مصرف کننده شیشه  چه برنامه ای می دهید ؟ 

46- به مصرف کننده کراک چه برنامه ای می دهید ؟

47- به مصرف کننده شیره دودی والکل چه برنامه ای می دهید ؟

48- به مصرف کننده حشیش چه برنامه ای می دهید ؟

49- به مصرف کننده که 6 گرم تریاک می خورد چه برنامه ای می دهید ؟

50- به مصرف کننده ای که 30 سی سی متادون مصرف می کند چه برنامه ای می دهید ؟

51- به مصرف کننده هرویین تزریقی چه برنامه ای می دهید ؟

52- به مصرف کننده ای که تمجیزک تزریق  چه برنامه ای می دهید ؟

53- به مصرف کننده ای که کپسول های گیاهی مصرف میکند  چه برنامه ای می دهید ؟

54-به مصرف کننده ای که 600 میلی قرص ترامادول مصرف میکند چه برنامه ای می دهید ؟

55- 9گرم تریاک معادل چند سی سی شربت otمیباشد؟

56-کار شورای C5 چیست و از چه اعضایی تشکیل میشود ؟

57-هر 5 میلی گرم قرص متادون برابر با ......سی سی متادون و معادل ......سی سی شربت OTاست.

58- حلقه اتصال راهنما و رهجو ....و....... است .


59- انتخاب استاد جلسات به عهده کیست؟


60- در یک دوره نگهبانی یک نفر چند بار می تواند استاد شود؟ 


61- دبیر جلسات خصوصی بایستی حداقل چند ماه رهایی داشته باشد؟


62-دبیر جلسات عمومی بایستی حداقل چند ماه رهایی داشته باشد؟


63- انتخاب نگهبان نظم بعهده چه کسی است؟


64- حوزه فعالیت مهماندار کجاست؟


65- انتخاب دبیر جلسات بعهده چه کسی است؟


66- اگر دبیر بیش از سه جلسه غیبت کند انتخاب دبیر جانشین باچه کسی است؟


67- استاد جلسات خصوصی بایستی حداقل چند ماه رهایی داشته باشد؟


68- استاد جلسات عمومی بایستی حداقل چند ماه رهایی داشته باشد؟


69- ایجنت شعبه  چگونه انتخاب میشود؟


70-  سه مورد از شرایط کاندیدای نگهبانی را نام ببرید؟

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با:

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic