پاسخ آزمون مجازی شماره(60) وادی دوازدهم سری (2)
سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )

پاسخ آزمون مجازی شماره(60)

وادی دوازدهم سری (2)

Image result for ‫برگزاری آزمون‬‎
پاسخ سوالات در ادامه مطلب...


1-عنوان وادی دوازدهم را بنویسید . درآخر امر،امراول اجرا میشود

 

2-در کجا قدرت مطلق اعلام کرد که جانشینی قرار داده ؟  دریک گردهمایی بزرگ

 

3- صور پنهان انسان از چه چیزی خلق شده ؟ ازآتش

 

4- جهان خاکی از چه ذراتی تشکیل شده ؟ ذرات تشکیل دهنده آن کلسیم ،پتاسیم،فسفر،مس،اهن و...

 

5-انسان برای چه مدت رهسپار زمین شده ؟ برای مدتی محدود واز طرفی نامحدود

 

6- جهان خاکی چگونه بوجود آمده ؟  قدرت مطلق برای خلق جهان خاکی از طریق القا عشق را در ذرات ویا امواج دمید

 

7- با کاشته شدن هسته اولیه زمین چه نیروهایی وارد عمل شدند ؟ نیروهای تغییر ،تبدیل وترخیص

 

8- امواجی که جهان خاکی را بوجود می آورند و از انهدام جهان خاکی بوجود می آیند چه تفاوتی با هم دارند ؟ازنقطه نظر دانش وآگاهی کاملابا هم متفاوت هستند زیرا علم وآگاهی در نقطه باقی می ماند

 

9- جانشین به عنوان مثال چه ویژگی هایی دارد ؟ علم را آموخته واکثر صفات قدرت مطلق دراندازه های کوچک دراو تعبیه شده وبایستی با آموزش وتجربه آنها را ازدرون خود پیدا کند


10- اگر ما به طرف ارزش ها حرکت کنیم چه اتفاقی می افتد ؟به آسایش ،آرامش وشادی وشعف می رسیم

 

11- اگر ما به طرف ضد ارزش ها حرکت کنیم چه اتفاقی می افتد ؟ به سمت ناآرامی ،ترس ،اضطراب وحقارت وسختی وعذاب رهنمون میگردیم

 

12- در چه صورتی انسان می تواند به اطلاعات گذشته ، آرشیو یا ضمیر ناخودآگاه خودش واقف شود ؟ زمانی که انسان به مرحله بالایی از دانش ومعرفت ویا دانایی برسد وظرفیت لازم را کسب کند

 

13- آخر الامر امر او اجرا می شود یعنی چه ؟ در زمین برای رسیدن به اهداف بایستی زمان را در نظر داشت یعنی هرخواسته یا دستوری می تواند با گذشت زمان به اجرا در آید

 

14- زمان در جهان خاکی چیست ؟ ترکیب مکان متحرک وفضا 

 

15-معجزه زمان چیست ؟ این معجزه زمان است که به امواج فرصت داد که در طول زمان تغییر ماهیت دهند وازوجود آنها گازها ،مایعات،جامدات پدیدار گردند وگیاهان به وجود آیند ورشد کنند ومتنوع وتکثیر گردند تا جانوران وسپس انسان درقالب جسمانی پا به عرصه حیات گذارندوازدیاد یابند ولذت زندگی را کسب کنند ومراحل آموزش زمینی را که تجربه ای ارزشمند است طی نمایند

16-هر فردی برای رسیدن به نتایج دلخواه چه چیزهایی را باید طی کند ؟ مراحل تغییر ،تبدیل وترخیص

 

17-چه راهی برای حذف زمان وجود دارد ؟هیچ راهی برای حذف زمان وجودندارد مگر اینکه از ظرف زمان خارج شویم

 

18- برای رسیدن به آخر الامر از چه مراحلی باید عبور کرد ؟برای رسیدن به آخر امر یا نتیجه دلخواه باید از مراحل تغییر،تبدیل عبور کنیم تا به مرحله ترخیص برسیم

 

19- چه نیروهایی ما را به نتایج دلخواه یا آخر الامر هدایت می کنند ؟القا احیا وتحرک

 

20-در زمان تغییر و تبدیل وجود چه نیروهایی برای یاری به آنها ضروری است ؟ القا احیا وتحرک

 

21-چگونه با تغییرات ، فردی کم خرد ، به انسانی خردمند تبدیل می گردد ؟ با تغییردر صور ظاهرجهان خاکی مثل امواج وگازها در صور پنهان انسان از جمله عقل واندیشه و...تغییر حاصل میشود وانسان کم خرد به مرور زمان به انسان خردمند تبدیل میشود

22- خاصیت انسان چیست ؟ انسانها ذارای دونیمه هستند نیمی از عالم بال ،پاک ومنزه ونیمی از عالم پایین،مثل پست ترین حیوانات

 

23- در چه صورت انسان می تواند از تاریکی ها تغییر کرده و به روشنایی تبدیل گردد ؟ با سیر مراحل تکاملی نیمه حیوانی به سمت عالم بالا

24- در چه صورتی تبدیل انجام می گیرد ؟ بایستی تغییرات به آرامی واندک اندک ایجاد گردد وهر تغییری بایستی فاصله زمانی خودش را طی کند 

25- برای تغییرات در صفات انسان ها به چه چیزهای نیاز داریم ؟ نیاز به زمان داریم

 

26- اگر فردی بتواند بر نیروهای تخریبی و بازدارنده  غلبه کند چه نیروهایی به کمک او خواهند آمد ؟ نیروی القاء،احیا وتحرک

 

27-نیروهای تخریبی و بازدارنده کدامند؟ نیروهایی که فساد می کنند وکارهای ضد ارزش انجام میدهند  مثل فاسدین ،ستم کاران وپیمانشکنان و.....مصرف کنندگان مواد مخدر

 

28- نیروهای الهی کدامند ؟نیروهایی که کارهای ارزشمند انجام میدهند مثل راستگویان ،صالحین،صدیقین و....

 

29- در چه صورتی القائیات منفی صورت می گیرد ؟ زمانی که با انسان های منفی وزشت کردار هم نشین باشیم

 

30- در چه صورتی القائیات مثبت صورت می گیرد ؟ زمانی که با انسانهای نیکو سرشت معاشرت کنیم

 

31- شجره خبیثه یعنی چه ؟ یعنی موجودات فاسد

 

32- چرا خداوند اجازه می دهد نیروهای تخریبی و بازدارنده وارد عمل شوند ؟ چون نیروهای تخریبی به صورت نیروهای مکمل عمل میکنند ودر هستی همه چیز بر پایه اضداد است وبر مبنای ضدش شناخته می شود

 

33- القاء یعنی چه ؟ به معنی انتقال اطلاعات وآگاهی است چه مثبت وچه منفی وچه مستقیم وچه غیر مستقیم

 

34-نیروی القاء را توضیح دهید ؟از نظر القا ءهستی کاملا فعال است هر جزیی از هستی علاقه مند است هر چه را می داند به همنام خودش القاءکند نمونه آشکار آن آموزش جانوران وانسان به هم نوع خود چه مثبت باشد وچه منفی وشدیدا برای تغییر وتبدیل در جریان است

 

35- بزرگ ترین احیا کننده کیست ؟ قدرت مطلق

 

36-به انسان هایی که برای کمک به انسان های دیگر می شتابند و باعث تغییر و تبدیل آنها می شوند چه می گوییم ؟ نیروهای احیا کننده 

 

37-تحرک چیست ؟ حرکت ، اساس هستی واساس تغییرات وتبدیلات میباشد

 

38-اگر حرکت نباشد چه اتفاقی می افتد ؟ تمامی ستارگان در یک لحظه درهم فرو خواهد ریخت وهمه چیز نابود میشود

 

39- انسان هایی که فاقد حرکت و پیشرفت باشند مانند چیست ؟ مانند سخره گلی فروخواهد ریخت وبه اعماق تاریکی خواهد رفت


40-در چه زمانی نیروهای بیشتری به یاری خواهند آمد تا تبدیل انجام گیرد ؟ زمانی که انسان حرکت نماید وشروع به تغییرنماید واین تغییر بایستی در اندیشه ،گفتار وکردار باشد 

 

41-در چه زمانی انسان خود تبدیل به نیروهای الهی می گرددو آماده خدمت به سایرین می گردد ؟  زمانی که انسان حرکت نماید وشروع به تغییرنماید واین تغییر بایستی در اندیشه ،گفتار وکردار باشد نیروهای بیشتری به یاری خواهند آمد تا در نهایت وبه مرور زمان این تغییرات به مرحله لازم برسد وتبدیل انجام شود 

 

42-دست های آسمانی چه کاری را انجام می دهند ؟ فقط القای افکار را انجام می دهند وانجام عمل به عهده انسان است

 

43-تاریکی ها چگونه عمل می کنند ؟  به گونه ای که در ابتدا ظاهری زیبا وفریبنده ومنطقی دارند ولی در انتها به فساد وتباهی فرد منتهی میشود

 

44- برای ورود به زمین چه چیزی در ابتدا مهم و ضروری بوده ؟ یکی خواست ودیگری فرمان

 

45-در زمین به یادگیری چه موضوعی اشاره می شود ؟ 

 

46-وظیفه انسان در زمین چیست؟ آموزش وخدمت وطی سیر تکاملی

 

47-در آخر وادی دوازدهم چه توصیه ای شده است ؟  در زمین زندگی کنید وبگذارید دیگران هم زندگی کنند وبه محیط زیست خود خسارت وارد نکنید

 

48-اجرای وادی دوازدهم چه زمانی است ؟باید یکسال از شروع سفر دوم گذشته باشد ودر هفته درختکاری اول تا دهم اسفند

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با:

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic