مصاحبه با زوج مرزبان شعبه امین گلی
شنبه 13 مهر 1398 ساعت 17:18 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم گ | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی هابه مناسبت هفته مرزبانی مصاحبه ای با زوج مرزبان درشعبه امین گلی ترتیب داده ایم.
ازطرف مسافران وهمسفران شعبه امین گلی هفته مرزبانی رابه مرزبان های شعبه امین گلی تبریک عرض میکنم.
و شما را دعوت به این مصاحبه زیبا می کنیم.

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....
لطفاخودتان رامعرفی کنید؟
سلام دوستان حسن هستم یک مسافر. با 25  سال تخریب وارد کنگره شدم.آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون. روش درمان دی اس تی .داروی شفابخش اتی .۱۲ماه و ۸ روز با راهنمایی آقای امیرحسین سفرکردم. هم اکنون نزدیک ۳ساله آزاد رها   هستم.

خانم زهره شماهم خودتان رامعرفی کنیدوبفرماییدچگونه باکنگره آشناشدید؟۰

سلام دوستان زهره هستم یک همسفر.من ازطریق مسافرم باکنگره آشناشدم.من ازاعتیادمسافرم خبرنداشتم .فقط ازمصرف سیگارمسافرم اطلاع داشتم .یک روز دیدم ایشان شربت میخورند.
ازمسافرم پرسیدم:این چه شربتی است که می خوری؟گفتند:این شربت را دکتربرای من تجویز کرده است .وقتی شربت رادیدم چون رشته خودم هم مامایی بود و با دارو سرکار داشتم وقتی شربت را بوکردم دیدم الکل دارد از مسافرم پرسیدم:این شربت راچه کسی به شماداده؟گفتند:دکتر.
به مسافرم گفتم هیچ نوشته و برچسبی روی این بطری نیست و الکل هم دارد.خیلی نگران مسافرم شدم وباخودگفتم :این جاکجاست که این شربت رامیدهند؟
مسافرم به من قول دادکه صبرکن شما رابه این مکان میبرم که این شربت رابه من دادند و به من گفتند:من به این کلاس هایی که دراین مکان برگزارمیشودخیلی احتیاج دارم و بعدازچندهفته که گذشت یک روز پنج شنبه من را آوردند و من باکنگره آشناشدم.

خانم زهره چراخدمت درجایگاه مرزبانی راپذیرفتید؟
من راهنمای نوجوانان بودم وبه نوجوانان عزیزخدمت میکردم.هیچ وقت به فکرمن نمی رسیدکه یک روزی من بخواهم مرزبان شوم.یک روزخانم ریحانه به من گفتندشما هم می توانیددراین انتخابات شرکت کنید.من اول قبول نکردم چون برای نوجوانان برنامه ریزی های زیادی کرده بودم که درآینده انجام دهم.من یک سال بود راهنمای نوجوانان بودم.
خانم ریحانه گفتندخدمت چرخشی است و شما درآینده دیگرنمی توانید راهنمای نوجوانان باشید.باور این رانداشتم که دراتتخابات مرزبانی رای بیاورم.واقعااین خدمت است که ماراقبول میکند.من خدمت هایی که داشتم تمام آن ها را انتخاب شدم.این طورنبوده که بخواهم برای یک خدمت بجنگم.

حسن آقاحس وحالی راکه باخدمت دراین جایگاه داریدرابیان کنید؟
حس خیلی خوبی داردوبه نظرمن همان راه رفتن روی گدازه های آتش که می گویندمرزبانی همین است .هم سخت است وهم راحت.

حسن آقاشمادرچه جایگاه هایی خدمت کرده اید.
راهنمای تازه واردین.مرزبانی.مسئول کارت و نشریات بودم. درسایت خدمت می کنم.استادی، دبیری، نگهبانی.عضولژیون مالی.

ازقبل ازآمدنتان به کنگره برایمان بگویید.
حسن آقا:اصلاًحال خوبی نداشتم آنقدرحالم بد بودکه شاید روزی یکبارگریه می کردم. و همیشه باخوددرگیربودم که چگونه می توانم از بند اعتیاد رها شوم و راه حلی هم برای خودم پیدانمی کردم .وچون راه حلی پیدانمی کردم به امامان وامام زاده هامراجعه می کردم و دست به دامان آن هامی شدم.وخداوندخواست ومن راباکنگره آشناکرد.وقتی باکنگره آشناشدم غم وغصه هایم هم رفت.
خانم زهره:من فقط از مصرف سیگارمسافرم اطلاع داشتم واعتیادش به موادمخدر رانمی دانستم ازهمین جا ازمسافرم تشکرمیکنم که اجازه ندادندآسیبی به خانواده اش وارد شود. بااین که اعتیاد داشتند همه کارهایشان روبه تعادل بود و مجالس مهمانی مسافرت و......ترک نمیشد.اطرافیان ماحسرت زندگی مارامی خوردند.من زهره هیچ کم بودی درزندگی مشترک باحسن آقااحساس نکردم .فقط به خاطرمصرف سیگارشان ناراحت بودم.آن هم به خاطرقلبشان وهمیشه نگران قلب ایشان بودم .همیشه دردعاهایم میگفتم خدایا از هرچیزی که سلامتی همسرم رابه خطرمی اندازد ایشان راحفظ کن.

حسن آقا وظیفه خود را ابتدا به عنوان رهجو و سپس به عنوان مرزبان بفرمایید؟
اول بایدفرمان بردارخوبی باشیم تابتوانیم فرمانده خوبی باشیم.مابه این دنیا آمده ایم که آموزش ببینیم وخدمت کنیم.این که هر دو درجایگاه مرزبانی مشغول به خدمت شدید چه حسی داریدوچه تاثیری درزندگی مشترکتان گذاشته است؟
خانم زهره:من وقتی متوجه شدم که هردودرجایگاه مرزبانی قرارگرفته ایم خیلی خوشحال شدم وهرموقع مسافرم رامی بینم که شال مرزبانی برگردنشان است که خدمت می کنندلذت میبرم وانرژی مضاعفی دریافت میکنم.

حسن آقا:تاثیرخوبی درزندگی مشترکمان گذاشته.تاثیرش این است که بچه هایمان رادرست کنترل کنیم برای زندگی آیندشان درست تصمیم گیری کنیم وازلحاظ احساسات وافکارنسبت به فرزندانمان به روزباشیم.الان رابطه مابافرزندانمان بهترازقبل است.واین ها به خاطرآموزش های کنگره است.

درکنگره کدام پیام رابهتردوست دارید.
خانم زهره:بهترین راه راخیلی دوست دارم.وقتی می شنوم انگارباتمام عمق وجودم کلمات این پیام راحس میکنم.
حسن آقا:پیام سفردوم راخیلی دوست دارم..

چه آرزویی دارید؟
حسن آقا:آرزوی قلبی من این است که روزی کمک راهنماشوم.امروز یک نفر دراین زمینه دلم راشکست.آن شخص به من گفتند:شما راهنما نشدید؟گفتم نه ولی راهنمای تازه واردین هستم. آن شخص گفت بایدقلبت درست باشدتابتوانی کمک راهنما شوی ومن خیلی ناراحت شدم و به آن شخص گفتم من سعی کردم قلبم رادرست کنم.برای کمک راهنمایی شایدتلاشم کم بوده یا فرصتش نبوده .ولی سعی خودم راکردم که حال قلبم خوب باشد.ازآن شخص پرسیدم شما چی امتحان داده ایدبر ای کمک راهنمایی؟گفتندنه.به ایشان گفتم حداقل شماهم امتحان می دادیدتاسطح داناییتان بالا برود و تزکیه وپالایش هم انجام دهیدانشااله موفق می شوید.
خانم زهره:آرزوی من این است کسانی که درگیراعتیادهستندباکنگره آشنا شوندوبه این مکان بیایند و درمان شوند.

کلام آخر:
حسن آقا:من راهنمایم راازصمیم قلب دوست دارم.برای من الگوی بی نقصی است.عشق بلاعوض راهرکس خواست ببیندبایدبه کمک راهنمانگاه کند.وازهمسفرعزیزم خانم زهره کمال تشکر را دارم اگرحمایت های ایشان نبودمن الان دراین جایگاه نبودم.

 خانم زهره:مرزبانی درعین سختی هایش بسیاربرای من شیرین است.من بهترین روزهای زندگیم رادراین یک سال گذراندم.درس های بزرگی گرفتم.از این که درخدمت شما عزیزان بودم بسیار افتخارمی کنم.دررابطه بامرزبان هاقضاوت های متفاوتی می شود چون آن ها مجریان قانون هستندو این هم.به دلیل مسیولیتی است که به گردن آن هاست. امیدوارم که دراین روزهای پایانی دوره مرزبانی توانسته باشم به نحوشایسته خدمت کنم. ازهمه عزیزان بابت این که ,این فرصت رابه من دادندکمال تشکررادارم. اگرکم کاستی بوده به بزرگی خودتان ببخشید. اگرکسی ازمن آزرده خاطرشده حلالیت می طلبم ودرآخربرای همه شماعزیزان آرزوی موفقیت می کنم. تشکرمی کنم ازاسیستنت محترم خانم ندای عزیز و اسیستنت دوره قبل خانم ریحانه ی عزیز,ازخانم لیلای عزیزهمکارگرامی تشکرمی کنم. از ایجنت جدید آقا مهدی و ایجنت دوره قبل آقا نادر و مرزبانان گروه مسافرکه همه جوره به ماکمک کردند و پشتیبان ما بودند تشکرمی کنم. از راهنمای خودم خانم آمنه عزیز و راهنمای مسافرم آقاامیرحسین تشکرمی کنم.بهترین هارابرایشان ازخداوند آرزو دارم .یک تشکرویژه ازمسافرعزیزم دارم امیدوارم تاابددرکناریکدیگرباشیم.و همه این شیرینی ها را مدیون آقای مهندس و خانواده گرامیشان هستم همین جا سلامتی و طول عمر برای این خانواده عزیز را از خداوند بزرگ خواستارم.


ازاین که وقتتان را در اختیار من قرار دادیدصمیمانه ازشماسپاسگزارم .برای شماآرزوی موفقیت وسلامتی دارم.

مسئول مصاحبه:همسفرمریم گ ازلژیون خانم بتول
عکاس :مسافر مهدی
ارسال عکس: مسافر ابراهیم
تنظیم:همسفر لیلا ن
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ، گفتگو،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
حمیدمرزبان پنجشنبه 18 مهر 1398 18:26
سلام دوستان حمید هستم مسافر.خدا قوت ویژه. خدمت زوج زحمت کش شعبه ایشالله جایگاهایه بالاتر ببینیمتون.
رحیم جدیدی چهارشنبه 17 مهر 1398 20:40
این هفته قشنگ را خدمت مرزبانان محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم
انشاالله...برکت این خدمت خالصانه در زندگی شما جاری و ساری باشد

تشکر از زوج محترم بابت این مصاحبه زیبا خداقوت
حسین لژیون ۹ چهارشنبه 17 مهر 1398 12:40
خدمت حسن اقا تبریک عرض می کنم و به همسفرشان هم خدا قوت می گویم و تبریک عرض می کنم
جواد از لژیون یکم مسافران لژیون آقا نادر سه شنبه 16 مهر 1398 00:27
با عرض سلام و خدا قوت به حسن آقا عزیز و دوست داشتنی و خدمت همسفران و این هفته را به شما حسن آقا وهمسفرتان تبریک عرض می نمایم. واما حسن آقا من از روز اولی که به کنگره آمدم مهر و محبت شما به دل من نشست و همین برخورد گرم اول شما بود که من را به کنگره کشاند و ماندگار کرد و همیشه لحظه شماری میکنم که به کنگره وشعبه بیام و شما را ببینم و انرژی بگیرم. وفقط می توانم بگویم خیلی خیلی دوستت دارم .
همسفر نسیم از لژیون پنجم دوشنبه 15 مهر 1398 22:30
با عرض خدا قوت خدمت این زوج دوست داشتنی و بابت خدمات و زحمات خالصانه و فداکارانه شما بزرگواران کمال تشکر و سپاس را دارم و هم چنین این هفته زیبا را به شما مرزبانان محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم در پناه حق موفق و موید باشید.
مسافر نعیم لژیون سوم دوشنبه 15 مهر 1398 20:42
خدا قوت خدمت حسن آقا و خانم زهره، هفته مرزبان را به شما زوج محترم تبریک عرض می کنم و از خدمات خالصانه و بدون چشم داشت شما سپاسگزارم
مسافر نعیم لژیون سوم دوشنبه 15 مهر 1398 20:41
خدا قوت خدمت حسن آقا و خانم زهره، هفته مرزبان را به شما زوج محترم تبریک عرض می کنم و از خدمات خالصانه و بدون چشم داشت شما سپاسگزارم
دوشنبه 15 مهر 1398 20:12
ازخداوند این حال خوش راهمیشه وهمه جا برایتان ارزومندم.مسافر غلامرضا.لزژیون۴
سعید محسن دوشنبه 15 مهر 1398 18:15
با سلام. تشکر از کسانی که در سایت خدمت می کنند. تشکر از حسن آقا و خانم زهره.مثل همیشه موفق باشید.
مسافر بهزاد جلالی دوشنبه 15 مهر 1398 13:13
عرض خداقوت ، شادباش وتبریک فراون خدمت حسن آقای عزیز وخانم زهره که به حق خیلی خوب و شایسته در این جایگاه خدمت کردند، برای ایشان سلامتی و خیر روزافزون از خداوندمهربان خواستارم و تبریک این هفته زیبا به تمامی خدمت گزاران کنگره۶۰
همسفراکرم لژیون سوم دوشنبه 15 مهر 1398 12:07
خداقوت به دوزوج فعال شعبه امین گلی
من این هفته زیباوپرازمهربانی رابه مرزبانان,ایجنت,اسیسنت کنگره۶۰به خصوص شعبه امین گلی تبریک می گویم.من ازوقتی واردکنگره شدم خانم زهره عزیزوحسن آقادرحال خدمت بودندواولین روزی که به کنگره امدم خانم زهره مهمانداربودنددرشعبه قبلی واولین نفرایشان من رادرآغوش گرفتندوانرژی گرفتم.انشااله تمام خدمت هایشان به زندگیشان برکت دهد.
حسین لژیون5 دوشنبه 15 مهر 1398 06:59
سلام و تبریک به این زوج مهربون وخدمتگذار
حسن آقا شما خیلی هم دلت صاف و مهربونه حتما حکمتی داشته که کمک راهنما نشدین
حسن کدخدایی دوشنبه 15 مهر 1398 01:23
از کلیه عزیزان سپاس گذار هستم بابت کامت های زیبایشان
من هم به نوبه خودم این هفته را به ایجنت و اسیسنت و مرزبان شعبه امین گلی تبریک عرض می کنم
همچنین به همسفر خوبم تبریک عرض می کنم و امیدوارم همیشه سلامت باشند
همسفر زهره دوشنبه 15 مهر 1398 01:20
از همه ی عزیزان سپاسگزارم که به من ومسافرم این همه لطف ومحبت دارید و این هفته ی زیبا راخدمت ایجنت محترم شعبه آقامهدی واسیسنت محترم خانم
ندای عزیز وخدمت همکار محترمم خانم لیلای عزیز وخدمت مسافر عزیزم وتمام مرزبانان شعبه صمیمانه تبریک عرض می کنم .
همسفر سمیه از لژیون سوم یکشنبه 14 مهر 1398 23:37
تشکر میکنم بابت تمام زحمات اسیسانت محترم خانم ندا عزیز ومهربان واسیسانت قبل شعبه خانم ریحانه عزیز واین هفته را به این دو بزرگوار نیز تبریک میگم وانشالله که همیشه موفق وپیروز باشید .
کمیاب ترین آدمهایی که واژه انسانیت برازنده ی آنهاست
کسانی هستند که می دانند ممکن است که محبتشان هیچ وقت جبران نشود ولی باز محبت می کنند .
مانند شما مهربانان .روزتان مبارک
همسفر سمیه از لژیون سوم یکشنبه 14 مهر 1398 23:33
تشکر میکنم از خانم لیلا عزیز بابت تمام زحماتشون در این دوره مرزبانی واین هفته را صمیمانه به ایشان نیز تبریک می گویم ودوست دارم که همیشه شما را در بهترین جایگاهی که خودتان دوست دارید ببینم .
چه کسی رسد به پایت زمحبت وصفایت
بخدا زمهربانی در جهان یگانه هستی
همسفر سمیه از لژیون سوم یکشنبه 14 مهر 1398 23:29
من همسفر هم این هفته عزیز را به تمام این بزرگواران تبریک میگم .ویک تبریک ویژه خدمت این زوج مرزبان دوست داشتنی که به دنبال هر واژه ای گشتم چیزی برایشان پیدا نکردم جز اینکه بگویم همیشه میشود پروانه بود وبه هر گلی نشست ،اما بهتر از آن این است که مانند شما دو بزرگوار همیشه مهربان بود وبر هر دلی نشست .همیشه در زندگی کمترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشود پس چگونه فراموش خواهی شد تو که همیشه پیشه ات مهربانیست .ممنونم بابت تمام زحماتتون
همسفر رویا یکشنبه 14 مهر 1398 20:35
عرض خداقوت خدمت خانم زهره عزیزم وحسن اقا این هفته را به این دو عزیز جانانه تبریک عرض میکنم،انشااله که همیشه خوش وموفق باشید.
مجید لژیون۵ یکشنبه 14 مهر 1398 17:49
سلام و خدا قوت و تبریک به حسن آقا و همسفر محترمشان من ماندن در کنگره و رسیدن به رهایی را مدیون حسن آقا هستم با برخورد خوب و خنده های زیبایش
همسفرمرضیه راهنما لژیون پنجم یکشنبه 14 مهر 1398 12:19
با عرض تبریک خدمت این دو بزرگوار این هفته را خدمت کلیه مرزبانان تبریک و شاد باش میگم تشکر گزارشگر وعکاسان
همسفر مهری از شعبه سهروردی یکشنبه 14 مهر 1398 10:43
خدا قوت خدمت خانم زهره عزیز و حسن آقا
از اینکه هر دو را در این خدمت میبینم واقعا خوش حال هستم و انشاالله جایگاه های بالاتر ببینم تان
فاطمه ط لژیون دوم یکشنبه 14 مهر 1398 07:50
سلام وخدا قوت به زوج فعال ودلسوز ودوست داشتنی مرزبانان دلسوز ومهربان ازمصاحبه بسیار لذت بردم انشالله همیشه درکنارهم زندگی خوبی داشته باشید
اینهفته را به تمام مرزبانان شعبه وایجنت محترم وخانم ندا اسیسنت محترم شعبه تبریک میگویم
زهرا ف لژیون یکم یکشنبه 14 مهر 1398 06:34
با سلام و عرض ادب
ضمن تبریک به شما و مسافر گرامیتان و خداقوت برای خدمات مرزبانی .امیدوارم هر دو شما عزیزان را در جایگاههای بالاتر ببینم که به راستی شما زوج دوست داشتنی لایق بهترین جایگاهها می باشید
همسفرناهید لژیون خانم اشرف یکشنبه 14 مهر 1398 00:45
خداقوت خدمت خانم زهره ومسافر ایشان حسن آقا آرزوی موفقیت وکسب جایگاه بالاتر برای شما
یکشنبه 14 مهر 1398 00:41
باعرض سلام خدمت حسن آقا وهمسفر گرامی ایشان مصاحبه زیبا واز مطالب خوب وارزنده که بیان نمودید.لذت بردم وآموختم .بسیار زیبا بود.
هم سفر فاطمه 8 شنبه 13 مهر 1398 22:54
باسلام و خدا قوت خدمت همه خدمت گزاران
ابتدا این هفته بزرگ را خدمت همه دوستان مخصوصا اسیسنت محترم، ایجنت بزرگوار، مرزبانان مسافران وگروه خانواده تبریک عرض می کنم.
از صحبت‌های زیبا ودلنشینتون واقعا لذت بردم وزیر سایه الله روز های شاد وزیبایی را در کنار هم در کمال صحت و سلامتی آرزو می کنم.
همسفرشقایق لژیون ششم شنبه 13 مهر 1398 22:42
سلام خداقوت خدمت مرزبان های محترم،حسن آقا وخانم زهره عزیزم..هفته مرزبان رو تبریک میگم و همینطور به خانم لیلای عزیز ،انشاا که درجایگاه بالاتر ببینمتون وبهترینهارا برایتون آرزو دارم..
خدا قوت به خانم ندا عزیزم هفته اسیسنت روبهشون تبریک میگم .وهمینطور به بچه های سایت که صادقانه خدمت میکنن تشکر میکنم،و از مصاحبه زیبا کمال تشکردارم❤
.
فاطمه از لژیون پنجم شنبه 13 مهر 1398 22:42
سلام وخدا قوت خدمت دوزوج خوشبخت موفق باشید تبریک می گویم مرزبانی
همسفرشقایق لژیون ششم شنبه 13 مهر 1398 22:41
سلام خداقوت خدمت مرزبان های محترم،حسن آقا وخانم زهره عزیزم..هفته مرزبان رو تبریک میگم و همینطور به خانم لیلای عزیز ،انشاا که درجایگاه بالاتر ببینمتون وبهترینهارا برایتون آرزو دارم..
خدا قوت به خانم ندا عزیزم هفته اسیسنت روبهشون تبریک میگم .وهمینطور به بچه های سایت که صادقانه خدمت میکنن تشکر میکنم،و از مصاحبه زیبا کمال تشکردارم❤
.
شنبه 13 مهر 1398 22:25
باسلام وخدا قوت خدمت خانم مریم بابت مصاحبه ی زیبا وخدا قوت خدمت این دو زوج دوست داشتنی.امیدوارم در تمام مراحل زندگی پشتوپناه هم باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات