از محبت خارها گل می شود.
جمعه 8 فروردین 1399 ساعت 18:06 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم گ | ( نظرات )
مصاحبه با مرزبانان دوره قبل شعبه امین گلی.
همسفر زهره و همسفر لیلا ن


برای خواندن این مصاحبه لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
درخدمت مرزبانان دوره قبل شعبه امین گلی هستیم.

خانم زهره عزیزومسافرشان حسن آقابا۲۰سال تخریب متادون واردکنگره شدند.
باراهنمایی های کمک راهنمایان عزیزشان خانم آمنه وآقاامیرحسین سفرشان راشروع کردند.
روشDSTهمراه باداروی شفابخش OT.
۱۲ماه و۸روزسفرشان به طول انجامید.
و حدود ۳سال ۲ماه است که ازدام  اعتیادرهاشدند.
بعدازاتمام سفراول خانم زهره 
خدمت استادی ,دبیری,نشریات,راهنمایی لژیون نوجوانان,سرپرست تیم والیبال,خدمت سایت,خدمت مرزبانی راباموفقیت کامل درشعبه امین گلی انجام دادندودر ادامه درامتحان کمک راهنمایی هم توانستندسربلندبیرون بیایند.
باارائه بزش از چهل سی دی وباامضای آقای مهندس 3ماه است که واردسفردوم شدند.

واماخانم لیلاعزیزومسافرگرامیشان آقاحجت با۱۲سال تخریب هرویین ,شیشه,متادون, واردکنگره شدند.
باراهنمایی های کمک راهنمایان عزیزشان خانم آمنه وآقاامیرحسین سفرشان راشروع کردند.
باروش DSTهمراه باداروی شفابخش OT.
۲۵ماه سفرشان به طول انجامید.حدود ۳ سال و ۲ ماه است که ازدام اعتیادرهاشدند.
بعدازاتمام سفراول خانم لیلاخدمت استادی,دبیری,نگهبانی,مصاحبه همسفران ومرزبانی راباموفقیت انجام دادندوهم اکنون مدیرسایت شعبه امین گلی قسمت همسفران هستندودرامتحان کمک راهنمایی هم بانمره موفق به دریافت شال مقدس کمک راهنمایی شدند. در ادامهایشان باارائه بیش از چهل سی دی توانستندامضای آقای مهندس راکسب کنندوحدود ۶ ماه است که واردسفردوم شدند.


عرض سلام خدا قوت خدمت خانم زهره و خانم لیلا 

خانم زهره بفرمایید علت آرام بودن وبی حاشیه بودن شماچیست؟
این آرامشی که من الان دارم قبل ازاومدن به کنگره هم داشتم ولی بعد ازورودم به کنگره آرامش من ودرک من نسبت به اطرافیانم بیشترشد و بعدازبستن پیمان مرزبانی هم سعی کردم عمل سالم روانجام بدم.

خانم لیلاآیاپیامی برای سفردومی هادارید؟
وقتی سفراول مسافرمون تمام می شه تازه اون مشکلات که بادستای خودمون قبلاًبه وجودآوردیم پدیدارمیشه و بیشتر خودنمایی میکنه.بایدما سفردومی هاسعی کنندباتمام سعی وتلاش خودمون درشعبه حضورداشته باشیم تابتونیم با دریافت آموزشهای بیشترازقبل از پس مشکلات به خوبی بربیایم.

خانم زهره به نظرشماوظیفه یک مرزبان چیست؟
اجرای قوانین وحفظ حرمت های کنگره.

خانم زهره جایگاه مرزبانی درشعبه جایگاه بالایی است فکرمی کنیدآیادرطول خدمت دچارگره قدرت هم شده اید؟
نه.همیشه دوست داشتم خدمت کنم وآموزش بگیرم.

خانم لیلادوست داریم یکی ازبهترین خاطرات خود در دوره مرزبانیتان را اززبان شمابشنویم؟
دوره ماه رمضان باکمک راهنماهاوبچه هاوجشنها کنارهمسفران بخصوص جشن همسفر،درکنارهمسفرهای عزیزخیلی به یاد موندنی بود اما در برپایی جشن همسفر  یکی ازهمسفرهاسفراولی هم بودندخانم پروین لژیون خانم لیلار تاساعت دوازده شب درشعبه حضورداشت همراه با مسافرشون خدمت می کردندو این عشق خدمت این دونفر برام خیلی شیرین بود.

یک مرزبان چگونه بایدعدالت رادربین اعضای نمایندگی خودبرقرارنماید؟
خانم لیلا:
یک مرزبان بایدعدالت رارعایت کنه ،من درمواردی که پیش میومد وقتی به کمک راهنماهانه می گفتم به کمک راهنمای خودم هم اگه اون مورد بود نه می گفتم .عدالت وقانون برای همه در کنگره یکسانِ.یه مرزبان وظیفه بسیار سنگینی در قبال همه همسفرا داره و باید همه رابه یک چشم ببینه.
نکته ای که هیچ وقت فراموش نباید بکنیم اینه که یک مرزبان وظیفه اصلیش اجرای قوانین کنگره هست که گاهی اوقات انجام دادن این وظیفه برای بعضی افراد خوشایند نیست.

خانم زهره وقتی درحال خدمت کردن درجایگاه مرزبانی بودیدوشماراناراحت می کردندشماباخودتان چه فکرمی کردید؟
همیشه می گفتم این همان گدازه های آتش هست که آقای مهندس فرمودنند.باخانم لیلاتفکرو و هم فکری می کردیم واگرمشکلی بودحلش می کردیم.وسعی می کردیم فراموش کنیم.

خانم لیلا آیا شما به این فکر می کردید که روزی قرار هست پیش همسفران برگردید؟
قطعاًهر کسی این رو میدونه که دوره این خدمت کوتاهه و فقط 14 ماهه و بعد قراره بین همین همسفرا برگردده اما هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که بخاطر این برگشت مجدد بین همسفران بخوام قانونی را زیر پا بزارم. بخاطر اینکه همسفرا ازم راضی باشند؛ دقیقاً سختی کار مرزبانی همینه که قانون رو انجام بدی، حتی اگر اجاری این قانون برات سخت باشه و نکته ای که نیاز هست بگم اگر کسی واقعاً آموزش های کنگره را خوب دریافت کرده باشه این موضوع را به خوبی درک میکنه و متوجه میشه که یه مرزبان قصد خسومت با هیچ همسفری را نداره و اگه کاری رو انجام نمیده یا میده حتمن دلیل برای انجام او کار داره و چیزی میدونه که شاید بقیه از اون اطلاع نداشته باشند.


خانم لیلاشماشاغل هستیدبرای آمدن به کنگره وخدمت مرزبانی مشکلی نداشتید؟
همیشه سعی می کردم برنامه ریزی داشته باشم والویت اولم هم برنامه های کنگره باشه.

خانم زهره مهم ترین درسی که به عنوان تجربه می توانیددراختیارمرزبانان جدیدبگذاریدچه می تواندباشد؟
ازمحبت خارهاگل می شود.چون بعدازاتمام دوره مرزبانی به طرف همسفرهابرمی گردیم.

به نظرشماخدمت درجایگاه مرزبانی چطورمی توانددرخودسازی وخودشناسی یک همسفرموثرباشد؟
وقتی عهده دارشال مرزبانی شدم اولش فکرمی کردم که مسئولیت خیلی سنگینیه ولی باگوش دادن به سی دی هاوبه روزبودن تونستم ازعهده این خدمت بر بیام وتوسط این آموزش هااعتمادبه نفس بیشتری پیداکردم.

خانم لیلابزرگترین توشه ای که از۱۴ماه دوره مرزبانی خودبرداشتیدچیست؟
دیگه خیلی راحت درمورددیگران نمی تونم قضاوت کنم.

خانم زهره اگردردوره ای دیگرمرزبان شویدچه چیزی رابیشترسرلوحه خودقرارمی دهیدوبه عنوان یه تجربه وآموزش برای مرزبانی خودانتخاب می کنید؟
بیشترمحبت می کنم بهترباشم وبهترعمل کنم.

خانم لیلاانرژی شمادرموردخدمت کردن قبل وبعدازمرزبانی تغییرکرده؟
تجربیات زیادی کسب کرده ام وآموزش های زیادی گرفتم .تجربیات ۸کمک راهنما همسفران راکسب کردم. حدود ۱۴ ماه اکثر بچها را بغل میکنی و انرژی دریافت میکنی اینا ارزش بالایی داره ومسلماًانرژی ام زیادترشده. ازآموزشهای جدیدی هم که تو کنگره میگیری و به دانشت اضافه میشه و یا به سوالهایی که سال ها دنبال جوابش بودی و اینجا شاید از کوچکترین شخص پیدا میکنی، حتی داخل یه مشارکت، همه این ها باعث بالا رفتن انرژی میشه و من من مستثنی از این موضوع نیستم

خانم زهره چطوربرنامه مرزبانی راباامورشخصی هماهنگ نمودید؟
دردوره مرزبانی یادگرفتم که بایدبرنامه ریزی داشته باشم مرزبانی فقط این نیست که دوشنبه هاوپنج شنبه هادرشعبه حضورداشته باشی.درمنزل هم فکرمن درگیرکارهای مرزبانی بودومجبوری که برای کارهایت برنامه ریزی داشته باشی.

خانم لیلاشخص تازه واردی  که به کنگره آمده بودراچطورراهنمایی می کردید؟
سعی می کردم درحدیک دقیقه باآن شخص همدردی کنم چون اکثرتازه واردهاحوصله حرف زدن ندارندواون تازه واردراقانع می کردم که صبرکنه وبعدازجلسه عمومی واردلژیون تازه واردین بشه.

خانم زهره این که شمادراین جایگاه خدمت کردیدوالان این خدمت رابه دوستان دیگرواگذارکردیدچه حسی دارید؟
خیلی خوشحالم .باپیمان بستن مرزبانان جدیدخاطره پیمان بستن خودمان زنده شد.برایشان آرزوی موفقیت می کنم.

خانم لیلانظرتان درموردکتاب ۶۰درجه زیرصفرچیست؟وباکدام یک ازاستادان درکتاب ارتباط بیشتری برقرارکردید؟
کتاب ۶۰درجه رامن خیلی دوست دارم.سعی میکنم چند روز یه بارچندصفحه ازاین کتاب را بخونم.همه ی استادان آقای مهندس قابل احترام هستند.پیام های سردارراخیلی دوست دارم وسعی می کنم آن هارادرزندگیم به عمل برسونم.

خانم زهره آیاازخدمتی که درطول این مدت دراین جایگاه انجام داده اید قلباً راضی هستید؟
بله.امیدوارم که خداهم ازمن راضی باشد.


خانم لیلانظرتان رادرموردکمک راهنمایان درطول مدت خدمت شمادراین جایگاه رابفرمایید؟
ازصمیم قلب دوستشان دارم.وبراشون آرزوی سلامتی می کنم.احساس افتخارمی کنم که درکناراین عزیزان خدمت کردم و امیدوارم که همچنان در کنار این عزیزان باشم و آموزش بگیرم .

خانم زهره و خانم لیلای عزیز اگه صحبتی دارید در آخر بفرمایید:
خانم زهره:
من به خودم افتخارمی کنم که درکناراسیستنت های محترم خانم ریحانه عزیزوخانم نداعزیزدرحال خدمت وآموزش گرفتن بودم.
کارمرزبانی کاری بسیارسخت وشیرین است ,به خاطراین سخت است که مرزبان عمل سالم راانجام می ده وعمل سالم عملی که به خیرختم بشه.
خاصیتی که تمام جایگاه هادرکنگره شصت دارنداینه که ضمن این که خدمت می کنی وکاری انجام می دهی خودت هم خیلی چیزهایادمی گیری .
درهرجایگاهی که باشی آموزش می گیری واینه که کارراارزشمندمی کند.
تشکرازآقای مهندس وخانواده محترمشان .تشکرازخانم لیلاعزیزم وکمک راهنمای گرامی خانم آمنه.ازراهنمای مسافرم آقاامیرحسین کمال تشکررادارم.

خانم لیلا:
ازکمک راهنمای عزیزم خانم آمنه عزیزوراهنمای مسافرم آقاامیرحسین تشکرمی کنم.
اگرهرخدمتی وهرانرژی که درکنگره انجام می دم تمام آن هابه خاطربازتاب خوب آموزش های راهنمای خوبم خانم آمنه است.ازآقای مهندس وخانم آنی مچکرم.از اسیسانت محترم خانم ریحانه و خانم ندای عزیزم هم بابت زحمتهایی که برای شعبه امین گلی کشیدند ممنونم و همینطور ازخانم زهره عزیزم که در کنار هم خدمت کردیم و اموزش گرفتیم تشکر می کنم همینطور از شما خانم مریم عزیزکه زحمت مصاحبه شعبه امین گلی را می کشید.

از اینکه وقتتان را دراختیار ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم

تهیه مصاحبه:همسفرمریم گ ازلژیون خانم بتول


تذکر: به دلیل انجام دادن این مصاحبه در دی ماه 98و نداشتن عکس، ازتصاویر دوره مرزبانی این عزیزان استفاده شده است.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ، گفتگو،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
حسن کدخدایی پنجشنبه 14 فروردین 1399 00:14
خدا قوت به همسفر خوبم و همسفر لیلا
از خدمات ایشان سپاس گذارم
یکی از بهترین دوران زندگی من دوران مرزبانی بود چون همسفرم هم درگیر کارهای شعبه بود هم سخت و هم آسان بود
در هر حال نزد خودمان و خدای خودمان انشاالله رو سفید باشیم
از مصاحبه زیبایتان لذت بردم
از راهنمای محترم همسفر ام خانم امنه سپاس گذارم
و در پایان بسیار خوشحالم که در جمع کمک راهنمایان قرار دارند و امیدوارم با خدمت به هم نوع به حال خوش برسند
حمید لژیون ۶ سه شنبه 12 فروردین 1399 00:16
خداقوت خدمت مصاحبه کننده.انشااله همیشه موفق و پیروز باشید و بزودی شاهد رهایی از این دو کمک راهنمای قسمت همسفران باشم
زهره L6 دوشنبه 11 فروردین 1399 16:13
با سلام و احترام خدمت خانم لیلا و زهره عزیز بسیار جالب بود لذت بردم. وبا عرض خدا قوت خدمت خانم مریم عزیز.
همسفرفتانه دوشنبه 11 فروردین 1399 13:43
خداقوت میگم خدمت خانم لیلا وخانم زهره عزیزم که دردوره مرزبانی من خیلی ازشون انرژی گرفتم و خداراشکرکه درجایگاه کمک راهنمایی هم این دوعزیز قرارگرفتندوانشاالله که موفق باشند
زهره لژیون پنجم شنبه 9 فروردین 1399 23:01
خانم لیلای عزیز وخانم زهره عزیز مصاحبه زیبایی بود ولذت بردم وبهترین هارا برا ی شما دوعزیز ارزو میکنم
شقایق همسفر ابراهیم لژیون ششم شنبه 9 فروردین 1399 15:24
خداقوت خانم لیلا وخانم زهره عزیزم مصاحبه زیبایی بود با آرزوی بهترینها
خداقوت مصاحبه گرخانم مریم عزیزم
مسافر مهدی عینی شنبه 9 فروردین 1399 10:32
خدا قوت خدمت خانم زهره وخانم لیلا
خدا قوت خدمت عزیزیان سایت
حمید رضا م لژیون ۴ جمعه 8 فروردین 1399 19:53
ممنون از زحمات همه عزیزان،بسیار زیبا وآموزنده بود استفاده کردم
همسفرصفورا (لژیون ۶) جمعه 8 فروردین 1399 18:59
خداقوت به خانم لیلا وخانم زهره عزیزم. مصاحبه بسیار دلنشینی بود .انشاله برکت خدمت هایتان در زندگیتان جاری باشد .موفق باشید . تشکر از خانم مریم بابت تهیه ی این گزارش زیبا.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات