با تردید وارد نشو، بلکه محکم و استوار قدم بردار
جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 12:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم گ | ( نظرات )


همسفر خانم مرضیه کمک راهنمای محترم لژیون پنجم در جایگهای دبیری، استادی و مرزبانی در شعبه سلمان فارسی خدمت نمودنند و پس از قبولی در آزمون کمک راهنمایی برای ادامه خدمت به شعبه امین گلی آمدند . به مناسبت هفته راهنما مصاحبه ای مجازی  با ایشان ترتیب داده ایم که شما را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می نماییم.

لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...


 مسافرایشان  با بیش از 8 سال تخریب و آخرین آنتی ایکس شیره و تریاک وارد کنگره شدندو به مدت ۱۰ماه ۱۹روزسفرکردند باراهنمایی های آقای علی حسینی وخانم مهین,به روش DSTهمراه باداروی شفابخش OT و 5 سال و 50 روزاست که آزاد رها هستند.اهمیت حضورراهنمایان ورهجویان درکارگاه های آموزشی چیست؟
درسی دی موج وذره آقای امین واضح وقشنگ توضیح میدهند,نه تنهادرکارگاه های آموزشی بلکه درلژیون هم هردومکمل هم هستند,تجربه ای که من بارهجوهای خودم داشتم ازهمان لحظه که لژیون تشکیل دادم اولین چیزی که من به رهحوهای خودم گفتم حتمابرای ۱۴ثانیه سکوت حضورداشته باشندبه ۱۴ثانیه سکوت خیلی اهمیت بدهندبه عبارتی هرکسی برای ۱۴ثانیه سکوت حاضرباشدیعنی ازهمان ابتداجلسه حضوردارد.

درموردهفته راهنماچه صحبتی دارید؟
قبل از هر چیز این هفته عزیزرابه همه کمک راهنمایای کنگره 60 تبریک می گویم به خصوص خدمت کمک راهنماهای شعبه امین گلی,آقای مهندس برای هرجایگاهی یک هفته راانتخاب می کنندمثال هفته سایت,هفته راهنما,هفته نشریات وغیره که اعضای کنگره باخدمات کنگره آشناشوندوباجایگاه هاآشناشوندومورددیگراینکه افرادکنگره کسانی راکه درحال خدمت درکنگره هستندراببینندواز خدمات آنان سپاسگزار باشند.

کمک راهنمابودن درکنگره چه تاثیری درزندگیتان گذاشته؟
کمک راهنمابودن تاثیرزیادی درمن گذاشته به دلیل اینکه من کارمندنبودم که نظم وانضباط خاصی داشته باشم ولی کمک راهنمایی نظم فوق العاده درزندگی من قرارداده,ودیگراینکه آموزش هایی که من سرلژیون به رهجوهایم می دهم اول بایدخودم آن آموزش هاراانجام دهم تاآموزش های من تاثیرگذارباشد.

آیادرطول سفراول فکرمی کردیدکه به جایگاه کمک راهنمایی برسید?
سفراول من پنج شش ماه به طول انجامیداماخداراشکرکنگره راتوانستم درک کنم ودرادامه هم خیلی دوست داشتم کمک راهنماشوم وتلاش خودم راهم انجام می دادم برای کمک راهنماشدن.


فکرمی کنیدچه عاملی ممکن است روزی همسفرراازکنگره جداکند؟
آموزشی درکنگره داریم به اسم خواست,تقدیر,فرمان الهی,خواست یک همسفرخیلی مهم است وتقدیرهم که موثراست وفرمان الهی بستگی به آن تلاشی که همسفرانجام می دهدصادرمی شود,موردبعدی فرمان برداری یک رهجواست که باعث می شودبه کنگره وصل باشد.

بعضی ازعزیزان,مسافرهمسفر,باشک تردیدسفرخودراآغازمی کنندبرای این که سفرخوبی داشته باشندچه راهکاری ارائه می دهید؟
مسافروهمسفرقبل ازآمدن به کنگره راه های مختلفی رابرای ترک موادمخدرامتحان کرده بودندوهمه آن راه هاکه رفته بودندبه بن بست ختم شده برای همین باشک وتردیدواردکنگره می شوند.
اماآقای مهندس می فرمایند:که تاازشک نگذریم به حقیقت نمی رسیم وزمانی که آن هانمونه های درمان شده رادرکنگره ببینندایمان باورپیدامی کنندوشک آن هابرطرف می شودوبه یقین می رسدکه جای درستی رابرای درمان انتخاب کرده اندموردبعدی مسافرهمسفرفرقی نمی کندهردودرکنگره بایدفرمان بردارباشندوموردبعدی که من سرلژیون برای رهجوهای عزیزم مطرح می کنم که همسفربایدمسافررارهاکندتاسفرخوبی داشته باشد.

دراین مدت که به عنوان کمک راهنمامشغول خدمت هستیدچه حسی دارید؟
حس خیلی خوبی است واصلاقابل مقایسه باحس های دیگرنیست,درکنگره هرجایگاهی برای خودش آموزنده ودارای ارزش واهمیت مخصوص به خوداست.اماجایگاه کمک راهنمایی کمی متفاوت ترازجایگاه های دیگراست وآقای مهندس هم درسخنانشان فرمودندکسی که آموزش می دهداول خودش آموزش میگیرد.

یک راهنمابایدچه خصوصیاتی داشته باشدتارهجوگوش به فرمان اوباشد؟
راهنمابایدحرف وعملش یکی باشد.

آقای مهندس همیشه درصحبت هایشان می فرمایند:که هررهجویی کاری انجام دهدماازچشم راهنمامی بینیم دلیلش چیست؟
راهنماآینه رهجواست,هرکاری که راهنماانجام می دهدرهجوهم ازراهنماالگوبرداری می کندوبه همین دلیل است که هرکاری که راهنماانجام دهدتاثیرگذاراست روی رهجو.

مادرکنگره رهجوی من نداریم وبه قول آقای مهندس اینان درنزدکمک راهنمایان امانت هستندوبایدبرای کنگره خدمت گزارباشندراهنمابایدچه طوراین کارراانجام دهد؟
بله کاملادرسته مارهجوی کنگره داریم کمک راهنمابایدرهجویش راچنان تربیت وآموزش دهدکه رهجوی کنگره شودمن درلژیون خودم وقتی یک مطلبی رامی گویم زمانی که رهجوهایم ازآن مطلب خوششان می آیندوبه زبان می آورندفوری آن مطلب رابرمی گردانم به کنگره ومی گویم این مطلب ازسخنان آقای مهندس است ومی گویم ماهرچه داریم ازکنگره داریم.

سخن شمابرای عزیزانی که می آیندوبه درمان رهایی می رسندومی روندوبه قول معروف پشت سرشان راهم نگاه کنندچیست؟
این کارواقعایک جورکفراست,پنهان کردن است.چیزی راکه به دست آوردندراپنهان می کنند.حالابه هردلیلی که می روندازکنگره ونمی آیندهرآموزشی که درکنگره یادگرفتندبرونددرزندگی هایشان عملی کنندوزندگی آرامی داشته باشند.
کنگره انتظارنداردکه هرکسی که دراین مکان به رهایی برسدحتمابایدخدمتگزارآن باشدولی اعتقادمن براین است که مابایدبازپرداخت خوبی هایی که کنگره به ماداده است راعملی کنیم.حتی اگرفرصت آن رانداریم که به کنگره بیاییم حداقل درجشن های گلریزان,جشن کمک راهنما,شرکت کنیم وقدردان کنگره باشیم.

آیاحرفی است که بخواهیددرموردآن صحبت کنید؟
رهجوهابامشکلات زیادی روبه روهستند,آقای مهندس بارهادرسی دی هاتکرارکردندکه مشکلات درزندگی همه وجودداردمابایدسعی کنیم أزآموزش های کنگره استفاده کنیم,وقتی ازآموزش هاوجهان بینی کنگره استفاده کردیم مشکلات هم کم کم برطرف می شود.
ازصمیم قلبم ازآقای مهندس وخانواده محترمشان سپاسگزارم,من بارهادل نوشته که برای این عزیزان می نویسم بیان کرده ام که دوست دارم فقط بنشینم وشمارانگاه کنم که نگاه کردن به شماسرشارازآموزش است ازکمک راهنمای خودم خیلی سپاسگزارم واقعابرای من خیلی زحمت کشیدند.
ازتمام خدمتگزاران کنگره,مرزبانان,اسیستنت شعبه خانم نداسپاسگزارم وهمچنین ازشماخانم مریم بسیارخوشحالم که دراین جایگاه قرارگرفتیدوممنون ازشمابه خاطرمصاحبه ای که بامن داشتید.

باتشکرازکمک راهنمای محترم خانم مرضیه وباآرزوی طول عمرهمراه باسلامتی وشادکامی برای ایشان وخانواده محترمشان.


نویسنده وتهیه مصاحبه:همسفرمریم گ لژیون چهارم
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ، گفتگو،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرفتانه سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 09:08
خداقوت میگم خدمت راهنمای بزرگوار خانم مرضیه عزیزو تبریک میگم هفته راهنمارا ب شما و تمام راهنمایان کنگره 60 ازمصاحبتون لذت بردم و اموزش گرفتم وتشکرازخانم مریم عزیز بابت مصاحبه ایی که انجام دادن
فاطمه از لژیون پنجم دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 09:16
سلام خدمت خانم مرضیه عزیز خدا قوت لذتبردم
همسفر مهتاب لژیون چهارم یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 22:52
سلدم و خدا قوت خدمت کمک راهنمای عزیز خانم مرضیه عزیزم خیلی زیبا سخن گفتند آموزش گرفتم
خدا قوت خدمت خانم مریم بابت مصاحبه زیباشون
و خدا قوت دیگه خدمت مدیر سایت خانم لیلاز عزیزم
مسافر شاهین یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 22:52
سلام خانم مرضیه راهنمای محترم بسیار عالی بود
زهرا لژیون ششم یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 19:22
بسیار شیرین ودلچسب صحبت کردین خانم مرضیه ی عزیز، خدا قوت به شما ومسوولین زحمتکش سایت
همسفرمرضیه کمک راهنمای لژیون پنجم یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 08:17
با تشکر و سپاس از همه عزیزان که به من لطف داشتن و تشکر میکنم از خانم مریم عزیزم که وقت گذاشتن برای تهیه این گزارش
همسفرمرضیه کمک راهنمای لژیون پنجم یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 08:17
با تشکر و سپاس از همه عزیزان که به من لطف داشتن و تشکر میکنم از خانم مریم عزیزم که وقت گذاشتن برای تهیه این گزارش
شقایق همسفر ابراهیم شنبه 27 اردیبهشت 1399 23:52
خداقووت کمک راهنمای محترم خانم مرضیه عزیزم مصاحبه خیــــــلی زیبایی بـــــــــــــود'
خداقوت خانم مریم عزیزم ممنون بابت مصاحبه زیباودلنشین عالی و پر بار
همسفر فاطمه 8 شنبه 27 اردیبهشت 1399 10:33
سلام و خداقوت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
خانم مرضیه عزیز!
صحبت های بسیار زیبا و آموزنده ای بیان کردید انشالله همیشه گام هایتان استوار و پربرکت باشد.
زهره L6 شنبه 27 اردیبهشت 1399 09:59
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت خانم مرضیه عزیز بسیار عالی . لذت بردم .خدا قوت خدمت خانم مریم و خانم لیلا .
حمید رضا م لژیون ۴ شنبه 27 اردیبهشت 1399 06:42
خدا قوت خدمت راهنمای محترم خانم مرضیه عزیز،بسیار پر بار و آموزنده بیان فرمودید،ممنون از زحماتتان.
خدا قوت به همسفر مریم و همه عزیزان وبلاگ نمایندگی
همسفر فرزانه لژیون یکم شنبه 27 اردیبهشت 1399 01:48
سلام وخداقوت خدمت اعضای سایت.از کمک راهنمای محترم خانم مرضیه سپاسگزارم،مصاحبه خوبی بودآموزش گرفتم وسپاس از مریم گ به خاطر این مصاحبه زیبا.
حمید لژیون ۶ جمعه 26 اردیبهشت 1399 22:56
خداقوت خدمت خانم مرضیه و ممنون از تهیه کننده
مهدی خانی لژیون دهم جمعه 26 اردیبهشت 1399 19:18
سلام و خدا قوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم مرضیه و خانم مریم برای مصاحبه
زهرا ف لژیون یکم جمعه 26 اردیبهشت 1399 19:16
با سلام و عرض ادب
سپاس از کمک راهنمای محترم خانم مرضیه برای مصاحبه ی بسیار زیبایی که سراسر آموزش بود.
سپاس از خانم مریم گ برای انجام این مصاحبه بسیار خوب.
زهره لژیون پنجم جمعه 26 اردیبهشت 1399 16:28
خدا قوت خدمت خانم مرضییه راهنمای عزیز ودوست داشتنی ام مصاحبه خیلی زیبایی بود هم لذت بردم وهم اموزش گرفتم وهمینطور خدا قوت خدمت خانم مریم بابت زحمتی که برای این مصاحبه کشیده بودن
همسفر پروین لژیون ششم جمعه 26 اردیبهشت 1399 13:50
سلام خدا قوت وروز راهنما را بهتون تبریک میگم‌
مسافر مصطفی لژیون نهم جمعه 26 اردیبهشت 1399 12:54
سلام وخداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم مرضیه،وخداقوت خدمت همسفر مریم،مصاحبه قشنگی بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات