مصاحبه با کمک راهنما همسفر زهرا خ
پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم گ | ( نظرات )


کمک راهنمای لژیون دهم همسفر زهرا با بیش از ده سال تخریب و آخرین آنتی ایکس تریاک مسافرشان وارد کنگره شدند و سفر شان  را به روش DST و داروی شفا بخش OT به مدت ۱۰ ماه و18 روز با راهنمایی آقا امیرحسین و خانم آمنه سفر کردندو هم اکنون ۴ سال و سه ماه است که آزاد و رها هستند. درادامه واردسفرویلیام وایت شدند بامصرف انواع دخانیات به روش DST همراه باآدامس نیکوتین باراهنمایی  آقاامیرحسین , نزدیک به ۴سال است که ازبندانواع دخانیات آزادرهاهستند.

 ایشان در جایگها دبیری ، استادی و نگهبانی در شعبه امین گلی خدمت نمودند و همچنین در قسمت سایت همسفران فعالیت چشمگیری داشته اند ایشان پس از قبولی در آزمون کمک راهنمایی هم اکنون در این جایگاه مقدس مشغول به خدمت می باشند . با ایشان مصاحبه ای ترتیب داده ایم که شما را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می نماییم.

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..


ازبودن درلژیون سردارچه حس وحالی دارید؟
مثل بوی گلی می ماندکه من بخواهم برای شماتوصیف کنم تاشماآن گل رابونکنیدبه توصیف بوی گل پی نمی بریدتاشماواردلژیون سردارنشویدنمی توانیداحساس آن رادرک کنید,حس خیلی خوب وغیرباوری است برای من دراصل یک معجزه برای من بود 

چه عاملی باعث شدشمادرلژیون سردارفعال شوید؟
پارسال درلژیون سردارمن شرکت کردم به عنوان مهمان درلژیون,گفتندآخرین کسی که مشارکت می کندکسی باشدکه خیلی دلش می خواهدعضولژیون سردارشودومن درعین ناباروری که دردرون خودم بوددست بلندکردم ومشارکت کردم وگفتم من خیلی دوست دارم عضولژیون سردارشوم وسال بعدبه طورمعجزه آسایی من عضولژیون سردارشدم.خواست انسان که قوی باشدانسان به هدف خودش می رسد.

توصیه شمابرای مسافران وهمسفران دررابطه باحضوردرلژیون سردارچیست؟
یادم می آیدبرای عضودرلژیون سردارمسافرمن گفتندمن می خواهم عضولژیون سردارشوم به مسافرم گفتم خوب شش میلیون بایدشماپرداخت کنیدشش میلیون من.شماسرکارمی رویدولی من که سرکارنمی روم یعنی شش میلیون من راهم بایدخودت پرداخت کنی.مسافرم به من گفت شمانگران نباش شمایک نفقه پیش من داریدمی توانی این جورحساب کنی پول خودت است که عضولژیون سردارمی شوی فکرنکن,این شش میلیون شماهم پول من است دراصل پول نفقه خودت است.خانم هم می توانندباپس اندازوآن قناعتی که درکنگره به ماآموزش دادندواردلژیون سردارشوند.فقط برنامه ریزی وخواسته خیلی قوی می خواهد.

چرانام سرداربرای لژیون مالی گذاشته شده است؟
چون استادسردارهمیشه به آقای مهندس تاکیدداشتندکه بایدپایه های مالی را محکم کنند.

اگرمسافردرسفراول گریزبزندوظیفه همسفرچیست؟
درجلسه مشاوره تازه واردین
راهنمای تازه واردهمیشه به همسفرهاتاکیدمی کندکه مسافرت رارهاکن.رهاکردن مسافرخیلی مفاهیم ومعانی دارد.رهاکردن ،ناامیدشدن یاباعشق رهایش کردن وسپردن دست کنگره.
مسافرممکن است گریزبزندولی همسفرنبایدخودش رادرگیرمسافروگریززدن مسافرکندهمسفربایدبه خاطرخودش کنگره بیایدنه به خاطرمسافر.مسافراگربخواهدگریزبزندکارخودش رامی کندکاری به همسفرندارد,همسفربایدعشق ومحبت خودش رانثارمسافرکندواگرگریزهم زدمسافررابه دست راهنمایش وکنگره دهد.

نظرتان رادرموردخدمت کردن بفرماییدواین که شمادراین مدت چه خدمت هایی رادرکنگره تجربه کرده اید؟
دراین مدت سعی کردم هرخدمتی راتجربه کنم,همان طورکه مشخص است ازخدمت های کوچک شروع می شود.
بایدکم کم ظرفیت خدمت درمابه وجودبیاید.همان اول خدمت بزرگی رابه مانمی دهندمن ازهمان مهمانداری، مسئول پذیرایی ،استادی، دبیری شروع کردم به مراتب نگهبانی وخدمت سایت وخدمت مشاوره تازه واردین وراهنمای نصب اپیکیشن والانم خدمت کمک راهنمایی.
خدمت کردن درکنگره حسی است که واقعاانرژی می دهد. بارهاشده من به کنگره آمدم وراکدبودم خدمت انجام ندادم بدون انرژی ازکنگره رفتم دربعضی مواقع که مشغول خدمت بودم پرازانرژی می شدم وازکنگره خارج می شدم.

اکنون مسافرشماچه جایگاهی درکنگره دارد؟
مسافرمن هم خداراشکرامسال به جایگاه کمک راهنمایی رسیده است.

بهترین کاری که شمابخواهیدبرای رهجوهایتان انجام دهیدچیست؟
باعشق به آن هاآموزش بدهم.باعشق سرلژیون بنشینم وبدانم آن هانیازدارندبه کسی که کمکشان کندومن دراین جایگاه قرارگرفتم که به آن هاآموزش های کنگره رابرسانم وخودم هم درکنارآن هاآموزش بگیرم.

هدف ازدرمان اعتیادچیست؟
اعتیادیک بیماری است وبایددرمان شود,هدف ازدرمان اعتیادرسیدن به تعادل جسم,روان وجان بینی است.

اگربخواهیم قدردانی خودرانسبت به آقای مهندس وخانواده اش ابرازکنیدچگونه این کارراانجام می دهید؟
قدردانی به سه صورت است زبانی,قلبی,عملی.
من بگویم دست آقای مهندس رامی بوسم قدردان آقای مهندس وخانواده اش هستم این یکی می شود.قلبی هم درقلبمان احساس می کنیم که واقعاً آقای مهندس چه خدمتی به من وبچه هایم کرده.
عملی هم بایدواردمیدان شوی هم ازلحاظ مالی هم ازلحاظ علمی.من همیشه درخلوت خودم باخداوندمی گویم خدایامن تازمانی که جان دربدن دارم کمکم کن تاکنگره ای باقی بمانم,بتوانم هم مالی به کنگره کمک کنم وهم ازلحاظ انتشارعلم کنگره تابتوانم آن حسی که خودم تجربه کردم رابادیگران سهیم شوم,حرف قدردانی که می شودهرچه قدرکه بدهی هستی همان قدربه توبرمی گرداند.کسی که ازخلق خداتشکروقدردانی نکندازخالق هم نمی تواندقدردانی کند.

آقای مهندس به خودشناسی خیلی تاکیدنموده اند,منظورازخودشناسی رادرچندخط بیان فرمایید؟
من آمدم کنگره خودم راپیداکردم خودم راگم کرده بودم.درگیرزندگی ومسافر,بچه هابودم.خودم رافراموش کرده بودم.کنگره اولین قدم درجلسه مشاوره تازه واردین می گویدبه خاطرخودت به کنگره بیا,کنگره خودمان رابه خودمان برمی گرداند.خودشناسی ازاین جاشروع می شودبعدخودم راباصورآشکاروباصورپنهان آشنامی کند.درنهایت رسیدن به خدا,تاخودم رانشناسم نمی توانم خدارابشناسم.

حرف ناگفته:
ازآقای مهندس وخانواده محترمشان ممنونم وازاسیستانت محترم خانم نداعزیزتشکرمی کنم.
ازمرزبانان وخدمتگزاران شعبه امین گلی تشکرمی کنم.
ازشماخانم مریم سپاسگزارم که این مصاحبه راترتیب دادید.
ازآقای امیرحسین وراهنمای خودم خانم آمنه نهایت تشکروقدردانی رادارم.
ازمسافرعزیزم علی آقابسیارسپاسگزارم که من راتشویق کردندتابه کنگره بیایم واجازه دادنددرکنگره خدمت کنم.

ازکمک راهنمای محترم خانم زهرا که وقتشان را در اختیار ما قرار دادند بسیار سپاسگزاریم.

تهیه گزارش:همسفرمریم گ لژیون ۴
 تنظیم و ارسال: همسفر لیلا ن
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ، گفتگو،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
حسن کدخدایی دوشنبه 26 خرداد 1399 18:53
خدا قوت به همسفر کمک راهنمای محترم زهرا

تشکر از گذارش گر و نویسنده و عکاس و مدیر وبلاگ امین گلی همسفران
همسفر لیلا لژیون 2 یکشنبه 25 خرداد 1399 00:55
سلام وعرض خداقوت به راهنمای محترم خانم زهرا.صحبتهاتون ارزشمند وعالی بود. خداقوت خدمت خانم لیلا وخانم مریم بابت مصاحبه ی خوبشان.
همسفرعزت لژیون هفتم شنبه 24 خرداد 1399 18:57
خدا قوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم زهرای عزیز ،اموزش گرفتم عالی بود
خدا قوت خدمت مدیر وبلاگ خانم لیلا وخانم مریم بابت مصاحبه ای که داشتند
شنبه 24 خرداد 1399 15:13
سلام وعرض خدا قوت خدمت خانم زهرای عزیز،امیدوارم موفق و سعادتمند باشید. خداقوت خدمت خانم مریم وخانم لیلا.
فاطمه از لژیون پنجم شنبه 24 خرداد 1399 12:17
سلام وخدا قوت خدمت خانم زهرا وخانم مریم موفق باشید
همسفر فاطمهL 8 شنبه 24 خرداد 1399 09:35
با سلام و خداقوت
بسیار زیبا و آموزنده بود.
همسفرمرضیه کمک راهنمای لژیون پنجم شنبه 24 خرداد 1399 06:07
خداقوت خدمت خانم مریم عزیز برای مصاحبه خوبشون و تبریک خدمت خانم زهرا عزیز انشالله پر این راه و مسیر موفق باشید
حمید رضا م لژیون۴ جمعه 23 خرداد 1399 16:56
خدا قوت به همسفران گرامی
همسفر پروین لژیون سوم جمعه 23 خرداد 1399 15:11
خدا قوت به خانم مریم عزیز و خانم لیلای نصر مدیر سایت
وتبریک ویژه دارم خدمت خانم زهرای عزیزم که وارد لژیون سردار شدند و لذت بردم از مشارکت زیباشون
همسفر صدیقه L6 جمعه 23 خرداد 1399 13:59
سلام خدا قوت خدمت خانم زهرا کمک راهنمای عزیز مصاحبه بسیار زیبایی بود انشالله پیروز و سربلند باشید.
تشکر از خانم مریم و خانم لیلا عزیزم
همسفر فرزانه لژیون یکم جمعه 23 خرداد 1399 13:36
سلام وخداقوت خدمت اعضای سایت.مصاحبه بسیار عالی بود.ازکمک راهنما خانم زهرا سپاسگزارم.آموزش گرفتم. خداقوت به خانم لیلا ن وخانم مریم گ
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات