وبلاگ نمایندگی امین گلی کنگره 60 شعبه امین گلی خمینی شهر یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 93/6/31 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری ، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد . امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد . طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. http://amingolic60.mihanblog.com 2019-10-23T23:16:33+01:00 text/html 2019-10-23T13:42:12+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی کارگاه اموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه ۹۸/۷/۳۰ http://amingolic60.mihanblog.com/post/4267 <div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2">روز سه‌شنبه 30 مهرماه 1398 جلسه ششم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ با استادی&nbsp; مسافر رضا ؛ نگهبانی&nbsp;مسافر رحیم و دبیری&nbsp;مسافر حسین &nbsp;با دستور جلسه&nbsp;" D.SAP&nbsp; "&nbsp;رأس ساعت&nbsp;۱۷ شروع به کار نمود.</font><div align="center"><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%2098/%DB%8C%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/IMG-20191023-WA0009.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div></div><br><div style="text-align: right;">جناب مهندس تنها به درمان اعتیاد اکتفا نکردند و همواره در پی این بوده اند که چگونه انسان ها می توانند زندگی بهتری را تجربه نمایند.</div><div style="text-align: right;">استفاده از شربت دیسپ نیز یکی از روشهای بهتر زیستن است که در آینده از آن بیشتر خواهیم شنید.</div><br></div></div> text/html 2019-10-23T09:42:50+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ر مقاله در باب دستور جلسه هفتگی D.SAP http://amingolic60.mihanblog.com/post/4256 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">به نام قدرت مطلق الله</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">مقاله به قلم همسفر سهیلا در باب دستور جلسه هفتگی</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/8.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;شربت دی سپ&nbsp; املاح زیادی داری که این کمبود را جبران می کند دی سپ از عصاره سیب تهیه می شود و مهمترین تاثیر آن در درمان یبوست است این داروی معجزه اسا&nbsp; تمام چربیهای خون را از بین می برد و کلسترول را کاهش می دهد</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">......به ادامه مطلب مرا جعه فرمایید</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-10-23T08:35:47+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی دوم و تأثیر آن روی من http://amingolic60.mihanblog.com/post/4266 <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جلسه پنجم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">"وادی دوم و تأثیر آن روی من"</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">، در روز چهارشنبه 1 آبان ماه سال 98راس ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/980801/Jalase%20%281%29.JPG" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/980801/Jalase%20%281%29.JPG" style="width: 500px; height: 375px;"></a></p> <p style="text-align: center;"> <br></p>&nbsp; <table style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;" align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p> </td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p> </td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>لینک</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">98/08/01</span></span></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe98-08-01.mp3" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود</span></a></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2019-10-22T15:26:12+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ر کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز دوشنبه 98/07/29 " D,SAP" http://amingolic60.mihanblog.com/post/4263 <div style="text-align: center;">روز دوشنبه 98/07/29 جلسه دوم از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه امین گلی با استادی</div><div style="text-align: center;">همسفر <b>شقایق</b>، نگهبانی همسفر <b>مرضیه </b>و دبیری همسفر <b>مهتاب&nbsp;</b>رآس ساعت15 شروع بکار نمود.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/paiiz98/0729/ax2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right; line-height: 13.91px;">&nbsp;ازآنجایی‌که با حرکت راه نمایان می‌شود در فرایند تولید این سرکه کارهای دیگری صورت گرفت و تبدیل به&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right; line-height: 13.91px;">D.SAP</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right; line-height: 13.91px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;شد.</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right; line-height: 13.91px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right; line-height: 13.91px;">&nbsp;در ادامه مطلب بخوانید...</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-22T12:04:47+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار تولد http://amingolic60.mihanblog.com/post/4265 <div align="center"><div style="text-align: center;"><div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;" align="center"><b><span style="line-height: 20px;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جمعه 1398/08/3</font></span></b><b><span style="line-height: 20px;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درمحل پارک شهدای شهرداری</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;" align="center"><b><span style="line-height: 20px;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با شور و شکوه فراوان مراسم تولد پنجمین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="line-height: 20px;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;مسافر امیر حسین </font></span></b><b style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="line-height: 20px;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">را جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></div></div></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8317730126/IMG_1089.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8317730126/IMG_1089.JPG"></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ا<b>ستاد جلسه کمک راهنمای محترم ویلیام وایت مسافرمجید</b></span></div></div> text/html 2019-10-21T15:39:40+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 مشارکت کمک راهنمای عزیز آقا نادر در مورد دستور جلسه هفتگی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4261 <div align="center"><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/IMG_1376.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br>سلام دوستان نادر هستم یک مسافر ...<br></div> text/html 2019-10-21T03:03:30+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ کارگاه اموزشی خصوصی مسافران یکشنبه مورخ 98/07/28 با دستور جلسه D.SAP http://amingolic60.mihanblog.com/post/4257 <div><span style="font-size: 11px;"><font size="2">روز یکشنبه 28 مهر ماه&nbsp;1398&nbsp;جلسه نهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی&nbsp; و نگهبانی&nbsp;مسافر میثم&nbsp;و دبیریی مسافر حسین با دستور جلسه&nbsp;"D.SAP "&nbsp;راس ساعت&nbsp;17&nbsp;شروع به کار نمود.</font><font size="2"><br></font><br></span><div align="center"><span style="font-size: 11px;"></span><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/IMG_1359.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><div align="center"><span style="font-size: 11px;">چهار یادگار اقای مهندس برای ما بجا گذاشته اند که یادگار اول روش DST است و درمان به روش DST ،یادگار دوم درمان سیگار ،یادگار سوم همین شربت D.SAP و یادگار چهارم درمان اضافه وزن ....</span><br></div><br><span style="font-size: 11px;"></span></div></div></div> text/html 2019-10-20T13:58:49+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ر دلنوشته همسفر ان http://amingolic60.mihanblog.com/post/4241 <div style="text-align: center;">به نام خالق هستی بخش</div><div style="text-align: center;">به قلم همسفر سهیلا از لژیون ششم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینجا که پا گذاشتم ردپای خدا را در زندگیم پیدا کردم،فهمیدم که میتوانم پاهایم را از گلیمم درازتر کنم و حتی خواسته هایم از قد خودم بلندتر باشند حتی آرزوهای محال.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینجا لبخند خدا را در میان دعای مسافران و همسفران دیدم و این گونه ترس معنایش را از دست داد و جایش را ایمان پر کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دستانم را به زنی از جنس نور سپردم تا فتح کنم دنیا را و ممکن کنم ناممکن های زندگیم را .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;دست نیافتنی ترین خواسته هایم را در سایه امن این ادمیان،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خودم را به خوابم سپردم،خدا همراهم شد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آرامش از جنس عشق شد زمین خورده بودم اما ناامیدها را پشت سر گذاشتم،ایمان پیدا کردم که روزهای سخت می گذرند ومن باید آرام و استوار به راهم ادامه دهم.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینجا یاد گرفتم که گاهی باید کمی دورتر ایستاد و در سکوت حواست&nbsp; به خودت باشد و کار خودت را انجام بدهی که گاهی آرامشمان در همین ندیدن ها و نشنیدن هاست.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و امروز ایمان دارم&nbsp; که این مسیر سبز پر است از آدمیان نابی که یاریم کنند تا صبر را یاد بگیرم؛ توکل را بیاموزم&nbsp; و باور کنم&nbsp; که هیچکس از درگاه رحمت خدایم نا امید باز نمیگردد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با احترام همسفر سهیلا از لژیون ششم</font></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><br></span></div> text/html 2019-10-20T04:23:36+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی مصاحبه با مسافر اصغر منصوری جانشین دیدبان محترم اقای حکیمی در اصفهان http://amingolic60.mihanblog.com/post/4253 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1/IMG-20191018-WA0010.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br>نفس اقای مهندس و روش ایشان من را زنده کرد<br>و برای من هیچ چرا یی&nbsp; وجود ندارد ....<br></div><br><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-19T16:41:35+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن جلسه روز پنج شنبه 98/07/26 لژیون سردار با دستور جلسه محبت (بخشش) را منتقل کن http://amingolic60.mihanblog.com/post/4255 روز پنج شنبه98/07/26جلسه هفتم&nbsp; از دور اول کارگاه های آموزشی لژیون سردار شعبه ی امین گلی با استادی مسافر مصطفی ، نگهبانی موقت مسافر&nbsp;حسن &nbsp;و دبیری موقت مسافر&nbsp;صفر &nbsp;با دستور جلسه "محبت (بخشش ) را منتقل کن &nbsp;" راس ساعت۱۶ آغاز به کار نمود.<br><br><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%85%D9%87%D8%B1/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%2025%20%D9%85%D9%87%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/IMG_1263.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br>همانطور که آقای مهندس و دیده بانان از پول و خانواده خود گذشتن ما نیز باید خدمت کنیم و از پول و خانواده و وقتمان بگذریم؛ دیگران کاشتند و ما خوردیم ما میکاریم تا دیگران بخورند .<br></div> <br> <!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_191020_131005_093.sdoc--> text/html 2019-10-19T05:34:16+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ر مشارکت مکتوب همسفران لژیون ششم http://amingolic60.mihanblog.com/post/4243 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشارکت مکتوب همسفران لژیون ششم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی D.SAP</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/6.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیماریهایی که توسط دی سپ معالجه شده اند یکی بیماری فشار خون است وبیماری قند خون برای کسانی که انسولین مصرف میکنند . هم چنین دی سپ برای کبد چرب، چربی خون، کمبود آهن، واریس ، سنگ کیسه صفرا و نیز یبوست بسیار مفید واقع شده است.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div> text/html 2019-10-18T20:24:35+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ زمان برگزاری کارگاههای آموزشی کنگره 60 نمایندگی امین گلی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4250 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/43648/Dastorjalaseh/Untitled.png" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></div>&nbsp; <b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشاو</font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ره تازه واردین : </font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روزها</font></b></font>ی یکشنبه</font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;، سه شنبه ، پنج شنبه</font></b><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><b><font color="#000099"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات آقایان مسافر :روزهای یکشنبه</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">، سه شنبه ساعت 17 الی 20</span></font></b></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><font style="font-size: 12px;" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات خانم ها</font><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ی همسفر : روزهای دوشنبه ساعت 15 الی 18</span></font></b></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><b><font color="#000099"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات عمو</font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">می&nbsp;(مسافران و همسفران) و جشن</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;تولد . روزهای پنجشنبه ساعت 17</span></font></b></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><br><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :<span lang="FA"> </span><span lang="FA">یکشنبه ها سـاعـت 15:45 الی 16:30</span></font></b></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><b><font color="#3366ff"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">==============================</font></font></b><b><font color="#3366ff"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">=====</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">========================</span></font></b></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#000099"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>آدرس :</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br>&nbsp;خمینی شهر - خیابان امیر کبیر - کوچه 36 (کوچه جهاد) - انتهای کوچه -&nbsp;<br></b></font></font></p><i><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کنگر</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ه 60 نمایندگی امین گلی</span></b></i></div><div class="cbanbox" align="center"><a title="جمعیت احیای انسانی کنگره 60" href="http://www.congress60.org/" target="_blank" rel="nofollow"><img style="width: 392px; height: 66px;" src="http://e100jad.ir/blogs/Tanzimat/img/C60Rahn.gif" width="299" height="60" border="3"></a></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><i><span style="line-height: 107%;" dir="RTL" lang="FA"></span></i></font></p></div> text/html 2019-10-18T12:54:04+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفرنسیم 5 کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران روز پنج شنبه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4246 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;در روز پنچشنبه&nbsp; 98/07/25 جلسه پنجم از دور شانزدهم </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کار گاه آموزشی عمومی کنگره ۶۰ شعبه امین گلی ویژه مسافران وهمسفران ، با استادی<b> دیده بان محترم مسافر کامران</b> و </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با نگهبانی <b>مسافر مصطفی</b> و<b> </b>دبیری<b> مسافر علی&nbsp;</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با دستور جلسه </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"سیستم ایکس" </b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%85%D9%87%D8%B1/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%2025%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_1305.JPG"></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این حرف کمی نیست که آقای مهندس می فرمایند : حتی درمان اعتیاد که ما انجام می دهیم می تواند بیان ژن ها را تغییر دهد یعنی اگر یک بیماری حتی ژنتیکی از طرف پدر یا مادر یا فامیل در ما عارض شود آن بیماری را برطرف می کند یعنی بیان ژن عوض می شود و از آن بیماری جلوگیری می شود و این علمی است که کنگره به آن رسیده است.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......</font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2019-10-17T15:03:56+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی مصاحبه با کمک راهنمای عزیز مسافر مهدی (قلم فرسا) http://amingolic60.mihanblog.com/post/4222 <div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/820/IMG_9879%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/820/IMG_9879%20%28Copy%29.JPG"></div><br><div align="center">سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر ...<br></div> text/html 2019-10-17T10:36:50+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفرنسیم 5 گزارش عملکرد لژیون پنجم ، روز دوشنبه 98/7/22 "سی دی بستن دهان " http://amingolic60.mihanblog.com/post/4231 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;">گزارش عملکرد لژیون پنجم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG_1176.JPG"></font></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;">&nbsp;ما دنبال جهان بینی هستیم که مرده را زنده کند ، یعنی شخص ، در آن اخلاق و رفتار گذشته اش و ضد ارزش ها بمیرد و از وسط آن شخص دیگری در آید یعنی آن شخصیت بمیرد و شخصیت دیگری به وجود آید.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div><div style="text-align: center;"><br></div></font> text/html 2019-10-16T15:02:43+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفرنسیم 5 مشارکت مکتوب همسفران لژیون پنجم در مورد دستور جلسه سیستم ایکس http://amingolic60.mihanblog.com/post/4214 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/4.jpg" alt=""></div> <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;">سیستم ایکس تولید کننده ی مخدرهای طبیعی بدن،ناقل های عصبی و مجموعه ی هورمون ها و غدد درون ریز و برون ریز بدن است که تمام خلق و خو، رفتار و نوع زندگی و کارهای روزمره ی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....</div></font> text/html 2019-10-16T09:54:02+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ D.Sap http://amingolic60.mihanblog.com/post/4237 <br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">جلسه چهارم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه <strong>"D.Sap"</strong>، در روز چهارشنبه 24 مهرماه سال جاری راس ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.<br><br></span></span><div align="center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"></span></span><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/1%20%2814%29%288%29.JPG" style="width: 500px; height: 375px;"><br><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/1%20%281%29%2817%29.JPG" style="width: 500px; height: 375px;"><br><br><p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <table style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;" align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p> </td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p> </td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">98/07/17</span></span></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe98-07-24.mp3" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود</span></a></strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; <br></p><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"></span></span></div> text/html 2019-10-15T20:14:33+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ کارگاه اموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه۹۸/۰۷/۲۳ http://amingolic60.mihanblog.com/post/4232 <div> <div align="right"><font size="2">روز سه‌شنبه 23 مهرماه 1398 جلسه پنجم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ با استادی&nbsp; مسافر مهدی ؛ نگهبانی&nbsp;مسافر رحیم و دبیری&nbsp;مسافر حسین &nbsp;با دستور جلسه&nbsp;" سیستم ایکس&nbsp; "&nbsp;رأس ساعت&nbsp;۱۷ شروع به کار نمود.</font><br></div><br><br><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%85%D9%87%D8%B1/%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8723/IMG_1213.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br></div> text/html 2019-10-15T16:15:29+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر خلیل 11 c60 درباب دستور جلسه :سیستم ایکس http://amingolic60.mihanblog.com/post/4229 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">""سیستم ایکس""</font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/mosharekat%20maktoob/sistemx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><div class="TopPost" style="background: url(&quot;post1.gif&quot;) no-repeat right top rgb(63, 192, 252); width: 540px; height: 68px; text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; direction: rtl;"><div align="left"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">وقتی صحبت از سیستم ایکس می شود.دو مشخصه را به ما یادآوری می کند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight">اول سیستم و دیگری ایکس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight">.</font></div> text/html 2019-10-15T04:35:24+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اطلاعیه تشکیل جلسه لژیون سردار http://amingolic60.mihanblog.com/post/4227 <div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/22557/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">جلسه لژیون سردار نمایندگی امین گلی روز پنجشنبه مورخ 98/07/25&nbsp; راس ساعت 15:30 درمحل نمایندگی برگزار می گردد .لذا خواهشمند است کلیه اعضا راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" color="#cc0000" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">دستور جلسه " </b></font><font style="" color="#cc0000" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">محبت (بخشش) را منتقل کن " به استادی مسافر مصطفی<br><br></b></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لازم به ذکر است دوستانی که عضو لژیون سردار نیستند با اجازه راهنمای خود میتوانند دراین جلسه حضور داشته باشند.</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>با تشکر&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نگهبان لژیون مالی</font></b></div> <br><br></div> text/html 2019-10-14T20:20:28+01:00 amingolic60.mihanblog.com نسیم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز دوشنبه 98/7/22 http://amingolic60.mihanblog.com/post/4226 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز دوشنبه 98/07/22 جلسه اول از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه ی امین گلی با استادی کمک راهنمای محترم&nbsp; </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>همسفر</b> <b>مرضیه</b></font>، نگهبانی <b>همسفر</b> <b>مرضیه </b>و دبیری <b>همسفر</b> <font size="3">مهتاب </font>با دستور جلسه "<b>سیستم ایکس </b>" راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG_1151.JPG"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center">ادامه مطلب ....</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><br><span style="" lang="FA"></span> text/html 2019-10-14T15:57:56+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی دلنوشته مسافر محسن رهجو آقا سعید لژیون 8 http://amingolic60.mihanblog.com/post/4224 <div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/IMG-20191014-WA0000.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center">سلام دوستان محسن هستم مسافر</div></div><div><br></div> text/html 2019-10-14T07:33:13+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی جلسه خصوصی مسافران روز یک شنبه ۹۸/۷/۲۱ http://amingolic60.mihanblog.com/post/4221 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div align="center">روز یکشنبه 21 مهر ماه&nbsp;1398&nbsp;جلسه هشتم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد&nbsp; و نگهبانی&nbsp;مسافر میثم&nbsp;و دبیریی مسافر حسین با دستور جلسه&nbsp;"سیستم ایکس "&nbsp;راس ساعت&nbsp;17&nbsp;شروع به کار نمود.<br></div><br><br><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%85%D9%87%D8%B1/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%2021%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_1096.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>ادامه مطلب .....<br><br></div><br></div></blockquote> text/html 2019-10-13T18:13:19+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی مشارکت کمک راهنمای عزیز مسافر اصغر در مورد سیستم ایکس http://amingolic60.mihanblog.com/post/4208 <div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%85%D9%87%D8%B1/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%2021%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_1142.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center">سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر&nbsp; .....<br></div></div><div><br></div><br> text/html 2019-10-12T15:37:11+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفرنسیم 5 مقاله http://amingolic60.mihanblog.com/post/4215 <div align="center">به نام خالق هستی<br><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8252558384/Dastorjalase930307.jpg" alt="Related image"><br> &nbsp; مقاله<div>&nbsp;به قلم کمک راهنما همسفر مرضیه لژیون پنجم<br><br></div><br></div>