وبلاگ نمایندگی امین گلی کنگره 60 شعبه امین گلی خمینی شهر یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 93/6/31 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری ، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد . امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد . طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. http://amingolic60.mihanblog.com 2020-07-05T08:04:29+01:00 text/html 2020-07-04T18:30:08+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر خلیل 11 c60 زمان برگزاری جلسات ، نمایندگی امین گلی http://amingolic60.mihanblog.com/post/5263 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زمان برگزاری جلسات ، نمایندگی امین گلی<br><br></font></font></b></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا کووید<br>19</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ارائه خدمات به مسافران گرامی به شرح زیر می باشد:</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><center><br></center></div>&nbsp; <b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشاو</font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ره تازه واردین </font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روزها</font></b></font>ی یکشنبه</font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;، سه شنبه ، پنج شنبه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حضور مسافران جهت خرید سی دی، D.SAP و دریافت نامه OT</font></b></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">در روزهای یکشـنبه</span><span lang="FA">&nbsp;، سه شـنبه و پنچ شنبه&nbsp; از سـاعـت 17 الی 20</span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلسـات&nbsp; عمـومـی (خانوادگی) و جـشن&nbsp; تـولـد: روزهای پنجشنبه<br></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلـسات گروه خانواده (خانمهای همسفر) : دوشنبه ها متقابلاً اعلام خواهدشد.</font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :یک&nbsp;</strong><span lang="FA"><strong>&nbsp;شـنبه ها </strong><strong>سـاعـت 15:45 الی 16:30&nbsp; برگزار می شود.</strong></span></font></p><img src="https://up.c60.ir/repository/43648/Dastorjalaseh/222.png" class="image-preview" style="width: 520px;"><br><br></div><div align="center"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-04-04.mp3" target="_blank" title=""><img src="https://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/pedram/r1111.jpg"></a></div><div align="center"><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><i style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="2">آدرس :</font></i></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="2"><i>&nbsp;خمینی شهر - خیابان امیر کبیر - کوچه 36 (کوچه جهاد) - انتهای کوچه -&nbsp;</i><br></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000"><font size="2">کنگر</font><span style="font-size: small;">ه 60 نمایندگی امین گلی</span></font></font><br><img style="width: 422px; height: 78px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/132.gif" width="298" height="78" border="0"><div><br><br></div><br><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></b></div></div> text/html 2020-07-04T17:06:12+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر شقایق موقعیت خوبی است که خودمان را محک بزنیم http://amingolic60.mihanblog.com/post/5435 <div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی</font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><div><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp; </b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70);"></span><font color="#000000">تعطیلات تابستانی</font></span></span> </span></span><br></b></font></span></span></div><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></div><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">به قلم کمک راهنمای محترم همسفر بتول<br></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/عکس مشارکت/خانم امنه/3 بتول/Recovered_jpg_file(565).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></font></div><div align="center"><br></div>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...</div> text/html 2020-07-04T08:18:05+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ می توانیم ماندگار باشیم ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/5437 <div><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></span></b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70);"><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">تعطیلات تابستانی</font></span></span> <br></span></span></b></font></span></span></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/IMG_0109.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div></div> text/html 2020-07-04T02:52:38+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن این خوشحالی است که به دنبال آن آرامش هم قرار دارد ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/5428 <div><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه ششم از دور دوم کارگاه های آموزشی لژیون&nbsp; سردار نمایندگی امین گلی با استادی مسافر عباس و نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه ( چگونه در کنگره قدر دانی کنیم تفاخر و&nbsp; تواضع ) در تاریخ. ۹۹/۰۴/۱۲راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه شروع به کار نمود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><br><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/IMG_0004.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/IMG_0006.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></span></div></div></div> text/html 2020-07-03T13:25:57+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 رعایت کردن حرمت ها یعنی کاشتن بذر رهایی http://amingolic60.mihanblog.com/post/5427 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کارگاه های آموزش خصوصی شعبه امین گلی با استادی <b>ایجنت محترم آقا مهدی</b> و نگهبانی&nbsp;<b> مسافر مجید</b>&nbsp; و دبیری مسافر <b>حمید</b> با دستور جلسه اول"<b>حرمت کنگره ۶۰ و چرا رابطه مالی و کاری در کنگره ۶۰ ممنوع می باشد" و </b>دستور جلسه دوم" <b>جشن تولد 5 سال رهایی مسافر سعید محسن</b>"<b>&nbsp;</b>در روز پنجشنبه در تاریخ ۱۲ تیر ماه در ساعت ۱۷:۰۰ آغاز کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/IMG_0022.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-02T12:20:23+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 لباسی از جنس عزت و اقتدار http://amingolic60.mihanblog.com/post/5409 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15934043262910.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div> text/html 2020-07-02T04:30:31+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 نبردی میان عقل و نفس http://amingolic60.mihanblog.com/post/5410 <div style="text-align: center;">&nbsp;خلاصه سی دی وادی ششم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15934051969600.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-02T02:46:18+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار تولد http://amingolic60.mihanblog.com/post/5402 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AA%DB%8C%D8%B1/d7dab660-a47a-4932-bfb5-73b25a2220c4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>روز پنج شنبه مورخ&nbsp; 99/4/12 پنجمین سال رهایی<br></em></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>کمک راهنمای محترم&nbsp; مسافر سعید محسن را با شکوه فراوان<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>در نمایندگی امین گلی جشن خواهیم گرفت.<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em>استاد جلسه: ایجنت محترم آقا مهدی</em></font></b></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em><br></em></font></b></span></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em><img alt="" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhLAGWAOZ/ACcEAfBTqpQCECJCvc7S7VxXq1hswyQ4tOwtl/sEBPJqtUgXWIuUzfzd7vrK5fyMjEACBSclhpBvbYdvqaMRipsrYHVRUPm63f5vb8e1tamQj/zi8GYyfrOpzf9LS9Eefkgnxxs9qOobjvSGw/8pKay04MvI3jsXb/igo2kBDPWVyi9JuMUVgMqIkHGBy/eo1N/T1yAzpJCe2B4wkcWz0mkzNpaKuOTm9VUoKCUupf75/Ktsd/70+YdDTNCXoZ+HgsgAAObi7U8lAayTsr6oqvN8v8Z2hPHy+tRodPPx9s0piuObpkAqxLI+TzYaiHZh1zkpvd5KTGtCQe/o6rnA5K5VYs9Paaaaxeyq1sxOproGMf3t9tttsGAxBoRkYbSdm51+gPHV5cEypqeZ5eO1v4JYYW0WJOi42Z2o2sMnQzU7n9Q8ko5/3M6+vuaazC4utuR/iL+EuEkWFr6169ikqj5Tt+imxsUYmeKFwOff331XNvTx8O5BoekNh////////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJZAB/ACwAAAAALAGWAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjohbCiJ9lH0IAVuPmpucnZ6foKGio6SlmhcIlaqWF6aur7CxsrO0tBeTfSp+u34qlAiZtcLDxMXGx4u3lLzMfpQByNHS09TVybjNzL4I1t3e3+Cmyn3ZzZQN4enq6+x/I5XZWFjMlC/t9/j5w0XwzVh3Yej1caCvoMGDn/gt83dnDbMLfUQgnEixYqEA/Zhh+fBhHq9J0CyKHIkPo6V4HB0KHEGypUtvG/g8y4aHxZ0PZ7Sde8mzp7ENqfoEyMaFhVEu5oT6XMo01rgXRI0aTcJMwc6mWLN+8lWvGQ8xFO5QoOAgqQKtaNM2srqQGY8sd//i3vHIq5IOtXjzCtpiklyzMGLk3sHTTKE9vYi1Ap35V/AdpMwcUDqbuDLTF7iKxJNrE7JABDwsi+bJtg/UZjWlsvBcN2KY0bBH8s3Ia0tR1ax3VWoVu/dEVIyZbVijenW2Six9Ky/4jpLmv0qKuznufLn1ezz66shmpzgLO9T7FLlOXh3wk16LfmCxXknZpOLLy//WXHy24RzzrwkIf/z8/9NkZ1c2Zyix3oFrbBGefwA2aMx5IpRzG27ZSBbRYQ5mKEx9zzEzBXHFgdfMC5SIwJuGKMYiICXbNXNGBTDGWAF/zJiEwGsp5ujKeQiUE0cFYsAYpBE8ZBMUHxvoqCT/KRxmk8QEFXAgpZRxlFNJSEtm6ckG2mVjQgUUcAAmkDmNWAmDWqb5CGa/+AijmFFWcUM2ComAoZqkOKACQeWVdhozN4A11qBVZoMLAkniOcoIAeASUQAqLMclbbycMeilZTKjw5WhKbqJno1C6kBfqwgVDGznDZVNHJeOlcWchSHn6SazlVriBbxA9MuJltX3Jy+AcRCmsBwU2kxQCPA6KyPnXejor7xwZaJopZVDAwcLcHACBSdwQEM2mz7T6bKNbBGULoWV05oIOCLWl5MTTDnlBArGSkly5Dpikrr8tsZHYiapygwM2C5gsMFDlIOssvkqwhW6/cIwRBDNWIhm/1oBZ9PBwQuckC0M4F55asOL8FBiv7sE0fECHTQjUx/jotWcwLyAwbHBYJSjUB/4kswIW80QscAEVPFSBsdEJMVwU7r2yEwSXtzMQRvlHLq0z4dYqAAzKhssBch+DHHzAiYIdDFWQTWTRMEHT7BHNroKFTPWirzczNEcw9D1zWUwI9O/aCnU4i5r39yykZVESncjJPbRADM0jL0A3mNHRglaJvfBRzNsZ0txM+EKhc7ijezLTOcGn+Dx2Bwwww83WinUjA2qq25DOX31TPoik+DKC+21By987RMIRFlWlGzOiwnBlx1esrs7YiEze0Qw/PW1F61bLloBzUwBJzhRQP+RzXDVx/HRM8IVM1c4Eb4T7sNvQwfwv+/E4buEO3pTjdNsAvxXUFiJ7pS+ZLTFDzSAnwLh1zo/hGGBxfuMVuzGjCcUgAAhe8bICriILbCIGQRQwwKdgMFdhNAJEYxWPbLSuMctL4B0khUHNZGKrVHvCQqEIQipg6WmUJBwargdfKA3Q02wpV7MsEEBdNivEm3QJy1MYgSYGDcFzK2IjNBBUKCFMoGYRiumIxz8nLe9L2Ixa4pwAC5o1sUyns0nDaCE73YBvBJuj0+d2MIFnqglRk1CBAHQ3SBiQimBmMgP44gPGA+YhNpZrg+d0IECgmIJBdxFS5MqVQASZYjSuDD/V7YaIFo2QAmI+eEKjuSFhTjhAEqqAgF41BEPgnLIcdwIEeb7hSpE4MdHCbIp6zud6hq4C4wA7hEbwIUl/SDJErUrR2yBVuOOaQgHvGwVAdhfLNPivV10oHYFYEYqqFk6SiBxFx7UHD54cIER8GEEF7giNbjSoUe+cRDsdCc88/nOeOolFabUlurCyYtxaqJxXPSDxcChA3/+oVar4MM2p4ENdf3tEbm80v4Uc8AgBI+guzDoI8KYjYt2owjXRMAkX7mKXx4jmLwA2y7i2IdLLoJUrrRTWnTFDOYRz2yPoOkcEcgMmtpUGtYMZS6aQVOlUCNtvAiCE8jojD5cjRDS/2qGrkSwUf4d8Ju1E+L2XHqIbvqhkVSV4zwrwYfHReKAx3rGNCw0OD9M4ARptWrJTmYlp2alOUkMnlirSlZDTIZ9J/jc9jiJDAs5LhsJ5YVJ0GcMknr0BEVl0SJgCreIyOyAwLPdShzBWT9o65HU+GEba7TCY2TOlMBjBokkwju4JmWiPgHs7wQ72kaolgaqQ600mvNJfnWgAIPdHuyMUdqBilOdDoNrARLWGsVhRbd0XOBg79UImha3AOLzG3SRkc4I9VR7JgzfCQqA3nBdVRYV9ab8gKqI+PpBqtvlmVaw6wcbROC/EchvYQfB3yD8F6R+ECkySNrf/+LPDwUAcP8ECjAF+hJjet/7LxNLqYjGNWMCAe7tSxrwAgXwoQgvmI15d2EACVNBIO8dBEZW7AcG/JcBIqZVKBpnSgJIWIj+lXCIeWFSYhQYwHl9r2pvcOMcj6QIjmKp03ZRgBlYeQZJbkTvmKEGK+O4NQM2RIllolICPkK1EL6ylV0AAzWrWbjEmDEzXHDlLCPCQsWl8wy+PNaWhOGaunxlhpEMY0Zg2ISEbk2MC1GaXZp5EVHkRQmE/F81UPq/iq0qY2uxZV5Y+r92JkRDGXXAPXyaz4QlyTiUp6k28SLCid7eoj3Miw7EuqqLlnElFPDWMxmRkZ++NKXVIFvPXviAPr61Wgf/oQJAL5UXNm4ymGUTlPdYacoQlnCo7yy73wE4szV1xMwW9IgaMiPawqY0qkFSDJ7yggraLvQfMrmKZgQb1dwVCYPBhW1Y/9eOVcXtH17QKLYOmti8mK0jmqauxJXrg7s4QrAlrIaJVxq9HDbyAdEdgSwnsrjMsDWA8a1fi1jIlOrq95tVebmylsrafrgyghWsiPo0kRICJ4S7dwFvN1v5CkeospqpStOcw4K/DBg6jNXYFX4J3colEMijC2K+ZpjABQVANbYNsPJdrLKTuynHDa7sAuMxYmd1PQJ1yHmIdA7uCFx3cx14oecZRF0gbKcF0pWuaKj2K+5W3rZBVhQR/2aUYAYhmAHCd/ErwBtAvGzvH79MEAMvO9kQNm9GHcoObusmwtzntnLl1QBwBhjg7rwwzCNABcg9NQJUrt+76PN6xC5yvfIzgNViKcIWGu9iBStwgQwAvvUQGP/xH/HrIPxeDhkYPwSor+rUBRG3bFDB+Jxf189sS4AVGD/66tKaI3jQ6F3L86GkQs4Bnf98gKuinn64gQxKoHs/uOD5Kyg2bRFCz3KEAA0KwwwG8Hwy4GRcUVfZcH/G5356hQizZFtU4H3GV4AwBk9HRQiS1wzyB3D88gvnVwhhQEl24iigYQjNEhGlwgzst4Be5BeS9nwhQIF+sILZ5wfsNhFmJf+ANbgLRVBPdRADQPhiilYIqnUEaKB2vGAAQBgD2pNOfCQIbIGADLCES1h/pSJRLld4q5UU7OIILwN/CkFZyVRK8OGCM0iFeWWGfkAFVAiEAOgHShiEAuF567AFL4BipwJQ5ZAEdZADZgJzORCIOWCFfcBYkbYLDJADqKYGgghnYuYczeACgjiJNRhKdCgIfQFyTFU+t+IIbAFzqYdzhLBvZXRuk5hXrOYHEjeJgagGR1ACgjh3AmF01nCClURKZngDBrCLK/AGssiDOMcMB/AGB5B/CWdsupaLxCiEqjiMB/CLfvA6iEBIasgAxHiNzoh8IfVJTYVb5gN/XsdSlUD/RGcXHNRhXc0RWVWlgthIiJGIjdhoANgYfVaxf+pQH6XCfAQwiaTnRUh0BIKojQk2Xn9AU6YkA4GoeyYQkM9FTiqwUufADFTAipSIMslzZ5TEjc6mCpjAOO/CLzdYXjfHDGgwiZaTigtJkRQJjVVFWeAQN4PTTCg4VCYgAwxQAkjYGmaYkoqYYyS1itA4kYEokDf4B0m1S8ywiiqZA+CXDTR1T+SnVHwQBu3UTx+IVYBmdYvnBwr3BwxWAkS5kybJcs1gAEvJilTFFV0FDsxXG5Xge+rykbuABpUXAwx4IgZpeJVXg1M4Az05bX+QSyiHiEA4A3VpmDPAkhZFkIbQ/2wRdU9plH5DdVZ1YIzAyA15yQsEkJius5OICY0Y0VOIeZikuWdJ0UPhcIDq4ico0zjPxmKtCG7jwmArEIjMWGOCSHIssTOauAs3wIgqWQfoxQs3gGpGtQijdgEXuAigUiq9KYmVeD5eCVdmSXI9xZAfMVRmeZaBWAc56Qcvs2ngQIr5owqg2JmUogZAWIOTcEyZuQslAIRbCYdL+IbbowI783fySQUmgAYMcJP8MoV5hQDwpJyfQJUvwCgb+ZoJKIfVxWN6aZcC0VNLiG+A0oYYGgOu2GqKtA5ydG63WSLJA3IZ1QywGAM5EKIlN51q2Ic5sIPbmQN5VXX8gpA50P+Pq9WHKnqFfBAAJzYCQBqkI4BSPlpwSkWG/AJ3sSkQDYBmfQiN4aKCguh+JMmdOVAH9VdVy6UOhxZ/f7k9IrCg2JQNLjqfojhwSAqfgnibfgCcX1pVhXQDJmACBJCIgdiUoMMLAPmmzORKR/qnuxQA55kNRuimqFaPaml4gciemmOKN5pZjrqU3tkMJjF93cBZdBl9gJqmc7aEMugH9SgID9iiQGiZvECFn6oK2SADGbqDRiKR69kvDTAqCFCrSlWrtfoCDjCo/SJ/K0CFK4Bx58NXEfeDMZCqpBoDNSgTEZqhMYBq0TgZ9yBndBeDoPMCuJqtgsovCmh8hHgWmVT/VyXwfK4KgyzJB9i2C91qrt/JiWa4gni6hfKqLiWwrgQIbm25gtDaDATwfCraDAwAgwJ7mwqBmuqQCj4YAgI5rxG3rsaJc9gKiXoqgSHAgf0Kg1magALbfmU4jgIIg5/KsCJ7A/VKsQI7qf7yocRJsYrJDHVgfKZaVShHADJgAC5ABQMYAqYaLiXYDvrDDM8Xr21EAC+Lf9+ZPKx5bs+3sH5wseTaLysosCFbKpOQsDC4AgzAgSLbLwRQr0W7sTB4m01lHx8LsurSrZ9aLepyA893qJZwld6wc00Lg/a5hWC5sXUbOgMCQjDYlE77tOUwrmC7gyYBpC/gXUALtjpr/wAyQAVaK68E0LUy4AJfq7gCu4Mc2QxoALYM8J03sK6E2JZJ+Hzfmg+0Bp8nm7Uo07UuYLJL27FsFH8UG7MmBLYGAHAEYK8wG7I0dTxy+7eWu7S7aAAMIAPGe7w2ObwG4LrBq7gLWxrwB7xXK3w1e7ngdibZsLnYx6G06A38JQMHEL7iK74roLzDWwfjm77huwIAFzdqaEIGML4ha0LqK751sIvoK7/tinc6h2z1+78AHMACLMAu0K6VAHJHsAIDXL+ESKyGN74MuKXt0G2IWL8hAMAXHMDgF3bW533ku79Nu8AHcMHse3MD0b9mSAAiLL4ZnMHp68IrXL8rULfKRf+o8RvAMCy+mBuR2VAC47uwGYcPZCaAMTzAO9ie5XAEDKC+n1pcMfy4OkmHv1vEVEzFLpCxqYCA8Ze/RbwChJiKerrE41t/MmGP9zDESVjF/7uwJKLFTcvF9vudqXjDA0zD13s2uAgoarzHAXzFuDOZJqTA4kvHAzy1bhyB6UvD1aEPaMxifPzDBpzELvC/ABdHD2zETOUAbOJwh6CHafzIjxx8GbsLYMwL4PvDfiDCC5uuvknI4XvElAC34PC9oHwArvq+foAGgjwA6bvBZpjAAuzFD3GFOWdW3VfLVewCOKkugAy/6SvMkzzAldx8ggzJw8w9BfG7A7DN3NzN3vz/zdu8AmyaYCBHAAYAzgNQBxxoEqaEBujMzWz6lqKyWXDVfe98z/j8zpu3zPwCjqrIAOAshASQz0ILv998ejx0EJmTZ/mMzisgA/sbmueGzspcIao6Z+/sy47zCJnje0fgAg0d0uBssyUAxfTgz7oMztEH0g7NpjYEbd5sAGgwygeMEGWclCwt0lg7yswnAzHNAFQAwlX1MpMpAyvgzXXApgpxiYuQjtlwA2hwziKtz4xb0ltYSOY80lqb091sAFmaYnoq1cHHz7jTWgfBXybE1ei8z0J90btQs8VLAEIdjhExKrb1ii5A0u2aTi5ZTqbBLwRABcab1+ZrvtQ7fAQw/8ooI5g4fdDDB9g1a7OPfRwgxLgmnXzSSRH2BUKCjbwygAaJ3S87Y1ttZBLT0gCb3UUe2AmLQbZb+9oqlIIrG87Cd9lbmE7N3C/mY7AGkYGwPVNveYhtZD5TOQiuuVrl1b2J0Nq4/Nsok0hX0jj/GLmKLVtbuDNwycyrwNQHobavrbdW9AdoVg4yuWuGwJso03u5pghRycHOXQ4NkH4lEgAYAnrymtpVE2jq2Aua9IQIURqlPNyqwAcY4lia2GvYtJaCwNjZYD6wRAqbzFa8uoUOUAR+Ks8jsJY52C86EGUR0ZtjKC6mzVQbCSmyfBCuOaKLnY+XmFEX/gsKYKmCcP+U4qgKluQKKiDfr5StPP7itsIHMW50vg3f8j0CHl6rHo7N9GYJtkLfJ14Ro72p8jx9NB5RMS6ekGakqwBIMg4K7IRSUv6nCPBOL2CgnrhrSBThrzQCneJOUsnmhYCPbFUEyu0SFwDmYq4AKqDgh8BPRQBP/h1UYxbjfC4LDtBOI2BiRdqjjO6jChCkF3ABWP5rfwrkL4Dl/BQAgWTmfV6V+1QZDYXoQqoCks5BJZZTm76cZ+Qz7OQAk77qsB7rsj7rtF7rtn7ruJ7rur7rvN7rvk4Rd17G8/zrWbLkHFnoxP4fTJc8muwoOpXsGjKqXBQ3kAnt11F7DbfI1j4fjePkz17E3dvuG/gdHnUe7oiB1nMAAiAwBmtn7tbR0Ump7urOBkx1pu7eGxS8C2wABfzO7/Q+h/cu7o2qmf1e8OyefLwd8Ight37wBEzw8BD/8Pqn8LCR7wQQ8RjviBSfGH/DDGwg7yAPAk8AeRsvGsHICyEP8gxY7SU/QUJRQSkPAv8+hC2fGGZ1BGOQ8mTccjWPGKermU8g73OQFCzf802Bi6zsB+l+8Dpp9JUxbl30ME5fGV1ycwk/9dxkcNkODFhvGRGrsrwQOuvd9Vgx2iOoCmFG9mgR37ZCjmo/Gqw37G9vCIEAACH5BAUeAH8ALAAAAAAsAZYAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLjI2Oj5CRkpOUlZaXmJmam5ydnp+goaKjpKWmp6ipqqusra6vsLGys7S1tre4ubq7vL2+v8DBwsPExcbHyMnKy8zNzs/Q0dLT1NXW19jZ2tvc3d7f4OHi4+Tl5ufo6err7O3u7/Dx8vP09fb3+Pn6+/z9/v8AAwocSLCgwYMIEypcyLChw0MOVDh4SPHQiAAi+mgUEUBFRYURMXZ0EECjyZMBtnwsuKXkyZMiLviZecEkggsrBV5AYFLEi4waX8wcOlPFRpw5/W3h2UcF0ZlFnj7dGCZpP5dSs2bVyMfqPqNNtRIN42bDUwcai3jFx2Oj2KEb/8TcEYPlKR+NPNbaU6DxKRYlXHgQzfLhzocPdYlqRKpXHto+CohuUHJ4TZiZbg5r/uBAcR+1jeXd7fM0C4XTFFiE2cACNeosRO92DQ3vhcYGRM/c2c1bTBbewO8QfUwbHlaia4IrB76GaJE+CIq/yyhzKB4WLD5kx659u3bteDwrkN7uMdEtSrCrX8+ehZItnj2SXweWqJv22PHYaW+HqI7b861TE2lDnbGZZs35EQZlh3ExFXQBrrOFRjqMld56Zwy1IAsOEgXWCxGuw1NkRO0RRwUo9vdUHlJpFECI6/DVB3xPxTGBG28NtZFKMKajA1NC5aiVSSD2qI4DQAUgZP+LaRnJzgajEbhVHzH5cQFQnznpjox94EbUgC9tVKSW7YBlE0wXZcTRCGTG40CUKDUwyERt0sPDBSPwMcIFd+a5Z1514mNmnIHW45JGTIlZqDxgifDUgCLIuag7bVE5ZB8vTlpmX1rVJIKm7QD1lkZ0gopOfUQVMER8pqYj6lBBnGCDZ2y2ao5tUs40gay02mrOaETF6sSsOvZRq6/iPOalrhFEwECvyH6jA57HzZSEGs0+W+yx0WqjApxhDcVAsxEQO5NG3HZrzQaHnvSUGjPEq+25xqqLzZUmLftUCTH0G8O8fqBrrzVIBvWWAf7GUIJnYw4cDQ9MCWlADhTnQID/Z4w5DI2MNB5ccQ43eLaBxtHgGhVRNzBQQshDuTBDDjOoQZRtn5IMzatD8evvvAz46wJRGWVqczPP5eoHFQn3i8ZMCPdLBatDM1MpH0QdsUIIWGe9whElZF3Hg6VGnUzRT7mQ9dkhmJ31wkPxVbPYyUxNFAEH1G233SHY/bV4cCuD6lAG3C343RcPBZakfR9TrR90Dz44wAFjmngy1BFlwACYZ6455gYcEZtGI09ujHlD3bD56QNs7V+Tohvztx9ooK65ASwXG13rxozA6UwyOK6350S51DDuwuBKVAm+1w150eMRX0wDu8/EQPJPD1W00M4Tk5FTc8tggAtUXJ76/+rQAZo9MYs/ZTrmAPOFgPnnD7NU9JbbXXvkzcc/zJsmnUwUGm8I4M+G8p8+hE1/v9CdW6RSAig4EAqFo9ftEAiMQ+lrKHNgwgOf8CD5UNAXCkRAVo7ABhCY0IT3u8vbPsiLDSAqK3M44QnH8CDQsJAXxlPfEx64wacABX43zIWMnjIGDUIBBFDQ4BOARxONeDCIuriLkobyBBma8AlzYBL2oJgLUhFFhk8Yw/2K1SUu8iIjQZoJCNgwByZKRXhm5EVJHLWkmQAlf3HMxeveYqYt5vEWj/FfVsDkxD/2QkaCLEqYUmLIXkCsJz9ZpAqA2Ehd8IBLLwnACyhZyV6EhEMjEumkKEdJylKa8pSoTKUqV8nKVrrylbCMpSxnScta2vKWuMylLnfJy1768pfADKYwh0nMYhrzmMhMpjKXycxmHiQQACH5BAUeAH8ALLkAKgBRAEoAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLiAF3H4yRkpOUf3eHl5mVm5yRLH+fhZ+jnaWmp6ipi2KTrKqvjKSggqShsLe4ubq7vL2+v8CpSUaDdIZhwbk+f3bJzs+UDtC8IwEifSIBI9OwGwF94OF9ARvcqDwI4CIXfhfXfQjI5qUK4C9++Pgv4HzznSrgiuQb6CCgv03vBirk06ffwUkA+ygkMLABOB0PJaWTmC+IGhMDwV3IyKhgHx0DJ0QAmU8kyUXfOOILEiFCxYsvE/EApyLliRMD94nImSiiwp8FBqZzSNRQwnwdfk4I2afIpgbQTCos8PMKVRVNDY0ANzDIzxMs8bncdOLZNxEp/53ITetnLSW5NpxdY5dPTc2VVEeGHaQ1H4G/gFv2EbyJQbILZPNRQUzXrqS/zsbK9MNghucZlRdT+jwjc2R8MmbEWB2asaTSzzQPlBGidojWlGzf5uVARQAV0mTnk5GjeI7QL7fEFNdHOGrjOSgqTiTjUI4/13Nd2KiO+WYGq1lTRVQaNrAN73pSPc05fIzKJGMqVPwdOl1EaqAXVyPIeC7N98yn1ma02XbDQBltoY6Aig2Ehm4EHaLbhH/YZgAu8g1UggsDXTMQAQeEeECEkoRQYYUm3GJRH+rhA2IdAxWxGYghwphPAA9lmI8BBzBA1YcicpjPUIWIaOSRdeCyD/+LGg4wgHQDfujkATIgeBBDm/lRxwA24qMDezI4+aSV80TUQJMDCInPNXwMxICTK1RkiJh0iqnLinDlc8SWA1TZ4EB8qukHU4PUWWcu6LDnR5gHDOAjg34QMECjVJAZyQC5xMQXPjesMCmXkPrB4wBxhiTJAbgoF5BCPBrp53wuiPiqH/UwIuItDmwUgEJoGOroEQPd4AKdB063iJ2vaFbVRGKG4KSzpLoggwwGNJvmTX0c6+QrL3B35kBHrHDkuOQeUKxatt6KSgPLITDfEQW8Ie+89NZLr6B+LFICvReeImM4KCl0QwFMQGHwwQgnfDAT5+b7B6GFJHzKkiIJSAD/ExgX/ETGHHec8RgK/YGRIVR4bAoP9fDD4BggtNzyE364LPPMLyvkLiI0n8wdgwQUQHMQfjxB89BQ+vGtIS7/kbQpKQv0LhtQFIzwHC4qrHAJDA7Ss8J/dGBKRE4rNIbHGFOdDxtkZ2x2PgrkIwjaHL+S8nwECE3zE0Xjw8bQTzTsxwtb6Gl3Lum06McRdsv8BBt5fzjGE5CP0XhdHz4hOS4bsHeDzGxIHurnAym4mNu7iB44PkcQQACwnwcIuh//YmMpLum0/XqHijL4zkauO5zL3Lfr8E44InyrEHrhBMBDTHnm0wDEqCy5K6TsejfC8OAggAD2PAnijTgI8JJySB8KnP4399mPwIMgI2DpXUPqF6KsOHxYdcv47/OjwAvlGMLDBe0LgDYuMLJD/K99I7jA+nTxAgVwBxsDLOBgFvE/B/RvgokIBAAh+QQFHgB/ACx+ADwATgA2AAAH/4B/goOEhYaHiII8FyN8Ixc8iZKTlJWJOpCCWwF9nZ59fA6Wo6SjRXyeCAoIn6yfI6WxsoMOqJ+fKn66ug2eAbPAliqefA1+Wwqdu8u6rr/B0IcOnsbML8zMnH0K0d2Dttjh4dov3tEjndXiuh0FNtidCObBW50izCZJzGEn/Rz6u3R0ujBvljZmNk446bCMg5N+TjgcWdapSMFYLzrl2gWjX793fhJ6/LgMFZ+LpcAtK+CkZUsbBFzKdLJsWh+UozL2UeenQ4SfQCOoCRo0CMU+G3BWStZn2ZGhRKMCVbMsowillVgpWMZAqtcIIHWJ6PMMa6J6fXTsejqjrdsZav/UvG2rZuIujWYlXVC2i0qMGTECB56B5kgdwYBNLOvVR1ReRGjV6jpiIITly3V2ubhcglmnk48TaWUmI4fpHGoIcDXQeVmRTuUsOVARQEQAFY6hMcVm4sCbHK3X+bHJrRIPprcURLrE6IIORDoDYLvBQLFwXfGWTwrjqo+IF2OzH1Jhi1huQkzvXRdnL4wlW0WYvd5WCNktXIe07RTO088w7wQt1YkD4cx3HnLqMNbYeJ7Eh41N8bQSICXzScdeHyoM8p+DnoGCiAPdJVjefQFsUckL+gk3VlmuiMOYRYccdx8xYTDiSCaUkPcJMwSsUJV3gjAmWTgmSaLjJ3zASIr/A/oNxIxhme3ymjx//LfMDTIs1slzkmDyCJey0XZff7q4cIALRxW32y4MDKDaXX0g8IhzwNT4wggBjOjJRuG4MMAAVByV4R+scOhHHYAedR8ffORZxAiQRjrCKXnWNuMtfIZzhJ8D+HhUA39EttafWS6jQ3eXppqqbQRedwQaK/w5QKm6JHPVH3s11defaK7TAJMIBJtqsMG+4ECr6+2CZayyrmAXdvT9gY6uushwwAAHBJfsttz6UYKZ2GJ7wAG0+sHYN3EuY0C45Hbrrjg3fBvrtfRiW8ezfnw2SKHL1DHuvysw8Oa72xLwrb//JpxwoLucK4hA++0i68R/rmCA/wxUDEwwAQbL4MK6FIc8ca9wEpLrMgQMEMKfK6sscggGxGwAAzLUbLMMDMhswAotT9zyzywHrbIBzBRnMl+6EKDw0kw37fTTULuArx+HnLwLAW9krfXWXHft9ddgh40GNohYnTQUaKet9tpst+32226zcQM2VBqyAdJ+3MDE3nz37fffgAcu+N9yjyMJK5k+AcLijDfu+OOQRy4544WHQ8maSU+u+eabPzHH1LtMaCTefhDABNyop842E2x0APoyo/Bgz5NsDG777SAUwEYJRl0Xy7TXMHPDGIpzrnkBT4wxh8bX3SQLOesEMccYY7DxxPXYZ/8EG9SPwfHc7v7nfGgsG7hiKMHo7yJ+J8GU70n66F8Q3icBxAaMjJ5cAP91DTTpiW326wZ4bhGK/TmgCKj6hG1GACqciGlYxIogsVSFJAUYKzR/WMQpKMjBeDjiBXTC4IcYMQIFNOqElTqhAiJ1gQskJTSBAAAh+QQFHgB/ACxSACoAuABsAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKGWR+Tl5iZmpucmJaGlqGdo6SlpqYfd6lKgkqpqaqnsrO0tYQsuLksf7q6tr/AwZIUxMXGx8LJysuCd87P0NF3zNTVpzzS2dDW3N2a2n9Y0lje5eaOu+m8hB/q5+/wh2uFDoTz8fj5W1y5bvn/AAfhyeIvoMGDCBMqZFRvoUNmIwKI6CMiwIiHGG1tCNCno8c+ATZkHGmKI8ULfi5MBCmSpEtNRTq+8EOT5ouOAV7qnHSzD5+aQHte3Em0Ucw+QJNOzFnUWphkCEACDQP0AsWm1aZwaPhrREegPCZQrdmRK1ZlFITxoQjUxJApNf91dNxydhkHDsF6NgA6oQzQmAjqLluwINhapDVhcFhQ9WpAImUCEo7MiXKiBmWBDlngt2ZUPgFhEC6cjwjhTkEWDFGk4mtNrZyBRmVabjNpQqMLJ4lXhvBqTqoVcRShebENoB2HSqJ7KveEQbkJP493GvhtRBNn1uRw4sRxsn2UO3qhYC0CBS9KdV//B8b69yfisefUXRFmxDRhRNhvAnmfC5Ao8JFHIqRH3x/xCZLggvlEgCAnezj4hw2J9ARUB05k2B94ADpiUh8KbCGgR0VosluGKKaoYobwpLiJDShSiMhRQLGBIlD36eCIV1IlRaImKwaJIgPvzOGiJlCgqMj/Wj/VVMAJGQblGCNW9YFAUuD1ocIlSQjpxB9B8vAOjEpm0gGUGcp4SGY17RdBAbL51AiP+GHph0dmQeLmnhFcsUcBfMZjw56aAOpmB4hs4BpNQaA4gX8KMHJUHzoAlQSWHYEmSRIFrFjAIBOgiCg8ZLKYSadlHlJlW+t9R1Nyi9CJJQeP4tjRlpPYAB8MhNhQwKikvlfoe0EgwiNQunbXgX8GIlJlnTTR0F2t4ImQyXrAGpRsdyY4EoQNHRQLqrCIjMjXehu++l8iPEQFrR/StupjH5l8u9C2CTJyZquDbDvdIeYB9WR3l9K0xVyJjFjpufAFgZxgiODbSLzvXSHI/wTr0ZBIdkC9B5QDHVXYURFJYQzfCdT6AXHE5CqyhRMnO5HEvifghcjBfWxRUxLrcfCXlYkeVvLJ3cHp2cqG4CtuIiaf3PQJ2Rayak0mrGc0TZ8VooIC7vaxV00UOw0U0oZc0TIiVRMNn83OLgrveikvNYgDhxFoqdrK1nRQ1ZF08O8hadenyMB4C57IsTVt6+qd4QnSmkcq2Inv2mMbdFckNSsSONuAFw53rG4Put/isE76NZZB8LlnAQWrPIi98UwQwd+MAKom4G7SXoihqq++25JWCuzmFf6pMKmdTrpJhQlX2MDAspULMmi378guoSMd7LeICW4SiUjqvfP5O//wVzo5w/npMv74u0AxcL4aBCCv9yBqzACPAe9DUr8ai7iPviLnC6AAz/epRnCsJmronn88gqUbmMAEBBBdBKAnv0Lsx3veuEICL6in6yVCdPxLBAPCtx81jG8RbKLJnhiwwHeNUHUps1NgCLEf3S0jCAzYYAn34IgkbPB2h9igDQeRPRICUREp9MPqksKH8vGld2o4gvxwRYgXTrAaHTBA7zDICCsekRDc094iJKi6R4CsTgQY4A3kRxMXDDCA8WthyHYnQC4GwwD1e+MMQuiIPO5xcPlrBAMKWIBANmJqNEmjAA3ARv+9kYVynBIhBhgCYehxgJEYoB0neb5NMiL/gJBApB8IEIJSmtIFyCuBKVcZAlQCxSQjGMELGnAIVq7yFAb4gy13acpI7PIQBrilJHr5CFESIAbITGYMDBDHRBpAmclcgQyScp9IKQKa2FTmH+oQCWiGIJvgjME2IRHOP+RSEDH4JjInkcxIiNIE4ayDAQxQhxwokwFSRF6mthfOfvrznwAVp/4CCk1JKJN6jjgjUAhwgDc09KEOzcEbcgDRFTTTTnhixAH+sNGOcvSjHg0pSEcq0pKSdKQriAQ3TcrSSXh0EknMgUxnStOa5uCimLoVI0xg05769KdADapMXSAJofaUj4Ks6SSYJDCj5gAN8rtPH0rUCKda9ao2/yUqJEyghpnGoABW9SQiukpTNEyCRjUpgVEZiSMHvGAlOnWEAbBKV6GqwQVLcwQDaspNpxaQEXOt6TklIcojqKGfOVDDGmvyLI/wIU+MOCxBJ+vPHBigBJOoJ00Va87KCrR/ZLVnDCyLCR7cCihoCCoV5kWRAKgAsn2sq2zr4IISnPARe7UpFQTB06Du9A82vawmTJIUF4SzBKyl5SaMS9nJ0vYPBMAEGiQLTcwOgrnZXMFuFcEAaBrArJzoCUqAIoMVsLIOq/2ZlkiBhmDy8r27lKcMrLuJOuxysIRwwX0ZYd8QrEC4pSBuUo5QAhcYoLb5rAnOrGkKAlBBBjIw8P88J0zhA0NYBrLQ73nFOggZzNMFGG6EAUIsiwashI0YtZKYzmJe/4I4Iz1hn51wJgLY7qRbN3iJ6VA8IhF0iGwuWZ+W7LQ+BNgYyA+h24CstGQF6AjJRHmBRJbc2mZBuSkNIA8f0KPcK3v5y2AOs5jHTOYym/nMaE6zmtfM5ja7+c1gvkAR1lKR18L5IBuhMki6fOd4OACuj30rgazcZ3O0SyZYehZVC22OEelMnyNjdDl6QjI2Qk7S3TgxihnXhyNjuitu88McmMCEMeRUU59WhmnZUpMjgODVIGADNcuSamWgtSZsgPWrZV28WidjIk1KpK5hbeqayM3XwBClH56uAIVmOxsKIJCStZD9i1v7wQTPzvbH5kjtWjAV16QOd7ifABQmddsWSRy2ri8a6XPTYi0BAMoTmAACetub3P75sbtPYa5W53rYi6XJYfZNCwslhQDzpvcc5rVogptCUcHD0hxAUOwsOZwWPIr3ph9HxYuf4kMLkx9OPF6LEflE5FZiDsln8YKujTcuHtH3ymcxKYoI2iPimTktGvChjyBA5jqvhQNUIBHXejrokwgEACH5BAlkAH8ALBQAAAD9AJYAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLjI2CWwoifZN9CAFbjpmam5ydnp+goaKjiBcIlKiVF6Ssra6vsLGyhBeSfSp+uX4qkwiYs8DBwsPEnLWTusl+kwHFzs/Q0azHfcrJvAjS2tvc3X/U1sqTDd7l5uetI5TWWFjJky/o8vP0i0Xrylh3Ye99DvUAA8q7hyzfnTXJLvQRIbChQ20B8CXD8uGDO12Smj3cyBFYxErsKiLsN6KjyZOjNvBhZg0Pizsfzlwbh7KmzUwbTvUJYI0Li59cxO28SbSoIWovev78mSSZAppGo97kBU8ZDzEU7lCg4ECoAqlgUT4tmIxHljto71zURUlH2LcP/7d8rKYsjJi0d/AoIxgPrl+AOVnWxXsnaDIHk77+XSzvha0i7NK+NNwPAQ/GmMuN7ZNUmculLCizXRgms2ltciXq2uITtOhclFadnu3MlOBkG9aADm2NUknawIWpmwS5rpLdbnoTD85cFo+5OqzZ2c3CjvI+RZprd2UbpFWfH1iEV9JVKPbt6EcNx24td8X3a/iZz56+fqfnba2dURK+/5ot19Fn34COdCdCOK25Zg1iC/VF4IOKrFdcMlPotpt1yrwwiQiyQehhIfhNEp0yZ1Rg4okVyJfMRwiU9uGLgnSHQDhxVCCGiTcawYM1OvGxAYwwSmhNEhNUwMGRR8YRDv8lGgHp4QbQWWNCBRRwQKWNMmVIiYBOPuhYLzSaaKWRVdxgDUEiONglgZt1lswNWG0lp5LW2ILAj2sSCKVqupwh559ZJqMDk5flOWB3PFkTx59bZWHmXr4ZSuB6bupiFwdVYsoBncrohECHkqa3WTg0cLAABydQcAIHNFgzKDOFhpreXENOgCSSEwAI6SS/yTrrbbrAYOoCxBI7RDieguprMTAMEQQ6HyWaTAfFLnDCqTC4yuQvyzoThLULdGDOcNLqAka1xIIRDkF99NqtLEQsMEEShJRRLRHeKOSdLkl4gS4HbYRjp7LvvvItsVLAIMgQ6C5gQjc6KZPEsMVOsIf/NfruFGvBsdhbLQwHo1sGNwSNmMvE6HaALCUqcAwMDQ0v4HHD2/AwCR/KUHxqENoyQ47Ls+hM7AnXNszBNgQpYwPRRNsQzlzuAg3L0kxXbTXTE2xzczImVG3Ckr0QLHUre0Rw9dlM0yvNWMoUcIITBeyoDFV9KDa2LFc48bYTevNtQwd87+2EuNJouBPXfF+xcoN3v8z343wfLQjkWWuzEl26PFEAAT3vxG3jshCgBuROEDCI6E5UXvg4XCt+ZqSgC7PHE49fYYjp21yeTBJqOG3ep7EXY0MBtqNjeAPJ2BCB67lkrMDGwQf30e58fz0aZ9Fv18AkFyRPNOej/ePJ/xYXfJ49StPzy/Rhk3SigwKn/FGJAm6db9IGk+CiyxXr68IgJw7IhiEQID77bYQqOSMaB1bUBz5sYgMM+QP9/vA+QYjARQZ0CNt00QGmFSAZp3CgJjRivl+IMIMNOYX+coEqon1QFyHshJoGIT4uoZAe+MOcH4JQtRfmIoaZaBIiHHjCginsJvriWtUm0A8bKmJ73yAEDQhBjj7U711BcMLDbGK4aVXNd7BpVybsNogknGCLtHDZCYgyHO8xDYzLEKMj+iBBQvDvWYLwgyDw9C6isZEsfqBa00jiiJb9QY+DQBUh/kHHglHtjzoU5AngyKtP0MCPNJRfQzpQAIG4kP8UndRGG3VhA8hRUo6O+JkgCgA3QhQRIAR42wlCOQ/AOcEGpLilKAGpvAj48pRRQ0Qwg+BLWg7ildzoZSEK4MtiTmEezFweKSKAy2E04AUK4EMRXpCaA+nCAM2MABX6IbZGMMCXDIBlOKv5h3D+ch7NHMUN0CmMItgiFaeYkS4KMIN+zsB6YSznIUClhn6mEyD+7KcL/pDQhMrDBf4cBURncFBZhOFylNBJRpMRTV8CNI4CzWQhcBeQEkSgnYM4KUpXOg81sDQULv1DRWFBDZwp41X6zEVHI/BR7nkingBxp1DDGdNzhFMU56RnLLagk/IsKad+2GlP+xDSPxSQEL3/VCk9hspVrZqDCkeFKVBjkb5w5EIHUN0p+MJ4VUK8IAC2OIQvi4qOI6hhqC4VqhrUZo6k+lIU4ZxpKxi0QrP6Ia0JZV8jDbGZxRIioght6Az+cASGOlQeDLgsKBJaAljQTRkmcEEBGADCZBggsf5rH2NjowtC3MCfC2VFZWV72obWYRATnUFnMatZT9S2n68I0UKSUYIZhGAGakhGpX5rgGSsBJmGKxciBxEDg7aiDrFlRWZnUF01kFSmBtgtb/sZg1CctrozuIErxuLNZKxgBS6QwVoPa9oQ2Le5GBlKISKmDELIwL4hEK8oqGDf7JKCACuwr4AF8l8Af1cRN5BB/wnUi1sAr8AVVJlQMkKABmTV174yICQhqGKy1lbYvg/+BBUSDGJXRDjFAWkwihtRAgCHQAaDkLGBR7FBaxjABWfScB1iQORxjkZZutPFEdAwW0EYgMjlHQUDoAxlCjNHBlRuBBWoTGQ0OBnKVPjEFl6wTW6pMBxJqEMOtORUP+TgzTl4VBj5+IfjJYMBOZipGuAsUTj7ece0wTOfF2FXP79ZDUcoAZxv24nuZFQBOXyTASa9gjfUIRkEafMB3nCAFSh3IYUoqx9uwOkwC+IImz4Ao0HBAE67OtUG0I4MXm1lRLjg1a82wKsX7Ij1pKISgCSAn73bjz7oyg9HgDN+f//YQCrmLxkyeHOtlR0KKhj6z9pBg58Zce1ur1oTGTPZ+zZEVa7JgAElOIJ5uAZn0o7GXaIu9Let/eZYf6LQ3c4BrwVCVxrbOxHbVoQB8m1oT/BXGVugRHsN6wda6QIN1Y3BfH0qiO3dgrjVNfCUZ5BnVhOZuyCv7rcbkuYLa2IGIzcEyFNeiJC7POIU7QSJzdomhvvBcBf/5qGTYfFYidoPK3izqQUh6I574gZ79jYibiBYc7ggB4AWuNEBXm+pE/zNdWjyCAF5U1S0eVdcVwORgZzfE1q8sCUgcnIJ8eQuf6LtMUVDOvdN9CijwwVE1kTa7Z4IKEOYy4CPAaI9wb3/Oxs5jLbgA/JmggplKDoGOTh8HHv1czVDfbp/GPibPxHtHGxCzfPYvCbUzHL/whnGg7h6DkrfCAa9Kc/9EAFGf80ka1g+uf0Qn+HQDudxFmLQnCg63REh+nJ4GfiOKH4iBM1tgmf9Ewh8eAxKUGzao6KwusA7kUOsi6dEkAcHz8WQY+BpzFMZx43AMuCjroixdyPCK6DyCvhK6PGjPxHjZ78g9h74GDR96wvnAjd2Uy+AAAZ4gJbwdckggAAmZ3H0FXtiRcQFYGRHCDbGeoTAgDYWAhh4CDI2fMJQAhpoY/fHCDL2f6cDYIzAABtoY6FwCkIWAstmc4Z1BCPobrlg/3EOUIDEkQxHwGIhwDmFsIGN0IL2xQkGQILQ4AJAuIEdWAhAiIF1YF8mZ4L2loQhUIXuwzq6AGDUR4NmRQBTaGHqNhp8UHN3BmD4NYQ2pn9/IGMbWIKZsIFaGAxGSISaEIeJAGByWIRHCApJpAsEYGMdBobEhYWEKCi/VmJ+MIhemAum4QJPCAxuSAxdpAs1doEMMF/hQAAi2IRqaB7Akgs3AITlh3l/YISHMIIq+Al3qIr/5ghE+IqwmId3+AfZFQKp+Ieb0IqgMEq5IAMHMIzESIwrMGnIOGl1UIzMOIwrMF8Zo0OCaADFyH2YRwDNSIyEwIx9yAnYmI3gGI7iOP+O4rgJK0CO2cgJxYh6mZA0usAA2RgC4SiP4viF19M91rBi9NhpZYiKf3AA/xiQAKmNByCPrjCQApmQCKmLBYmQA2mQDqmQEhmRm0CNE/mPEJmQ6hiQorASUEWN6BiSZFd24XAE8MiNPLeNIQmQB7aSLvmSzMgJywiTdcgIMdmR++IHIAmT2TiDNyeB1iCGzZh1yVAIOzmOB8mTSomUm4BgxXiU49iNiHCOxUgKHmlaS8mMBtCPsFGSLgCO86VKg4COldgJWXmWzvgHtZZ+WvmP6BiLi9CMZdlrgCSMaDmSbBEOaECVA8CM9giJhkCV4ViToyCYaPmSc3kIUGlyX0n/julnmMPYCoGYCwQwAJZ5mZiZmZppmSsgeT+0eNO4mQNQB5woRIQgmpcpCyuAmqzZmqg5CFqnCZt5Oq7JCARgAJoZXFyYCy7gmqK5AjLAlbkQEcrAAKLpAn+ZC/9zCK8JDL75nJsJl56wmrlZCM3JCJk5CyuxcDYInZzJAA4IQ3WZmQbAAFQgnGaoCNlZDN55nayAm9XJnPEpcJaJi8EAjILYm62JXelmVo2nCzJQnvKFnoolAm31IJppAFL5ELYQhlQgAxAaoWhAAOEJdlxniB/BITBSn1IRXYZIgxbXILsJhnTDBxjkIex4E6PyoeHwKolxGUnGcOOGCmR0Q96w5Bk2xaK7gAp84CAM0geguRqNxSRiaaPlgHM3E6ThQDcZZUgjhk/WhwAKMENGig7sYn1YKgIBQKU0NHs8OqV0VqUAcQFF4KW0J6UqUKSJwAMXMALaNALlI6YnoQMX0KYjcKd3qgIXEKZy2qd++qeAGqiCOqiEWqiGeqiImqiKuqiM2qiO+qiQGqmSOqmUWqmW2gogAAKXuqmDCgWe6qmcWhOfOqqhehJMcKqoeqqluhEEkKquuqobkamyKquwWqvno6m4+gcgwAa26hBj0Ks2kanAOqzEWqzGeqzImqzKuqzM6iuBAAAh+QQFCgB/ACwAAAAALAGWAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6SlpqeoqaqrrK2ur7CxsrO0tba3uLm6u7y9vr/AwcLDxMXGx8jJysvMzc7P0NHS09TV1tfY2drb3N3e3+Dh4uPk5ebn6Onq6+zt7u/w8fLz9PX29/j5+vv8/f7/AAMKHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEixosWLGDNq3Mixo8ePIEOKHEmypMmTKFOqXMmypcuXMGPKnEmzps2bOHPq3Mmzp8+fQIMKHUq0qNGjSJMqXcq0qdOnUKNKnUq1qtWrWLNq3cq1q9evYMOKHUu2rNmzaNOqXcu2rdu3cEXjyp1Lt67du3jz6t3Lt6/fv4ADCx5MuLDhw4gTK17MuLHjx5AjS55MubLly5gza97MubPnz6BDix5NurTp06hTq15tMRAAIfkEBRQAfwAsFgABAPkAkwAAB/+Af4KDhIWGh4iJiouMjYMNS0sNjpSVlpeYmZqbnJ2eiXZpWqNaaWSfqKmqq6ytroR2pLJaL6+2t7i5upgoo2m/or67w8TFxqixpVFrUR+yk8fR0tPTyWlrSHBRJLJL1N/g4a1wvlZw59wCpA7i7e7vlOSl5ksPHkAp6qPw/P398mnoLcGAL98oK/4SKpwWxko5OEtQYEiQAoJBLd4WatyIK0ywNEiKRHxAoqJFYRxTqkzl4GO2kSQEQABwMePKmzgtkSEVBQkemDIBnCyVs6hRRdaUIImEwp7MmRfPHJ1KdUm5pUAhQNWHhKrXokjKGWFK8qnQFL62fF2b0uNDsjH/tZ4ldYqtXYVkPtJDITHuTIv67Nwd3C+ZliY+I/Y1C3hUC8KQ3YU9uJQO34mML3aNzJma23ljR040eVafkc6oo+V9a6fpPdKNtZxOTXuYvMNIWixpbQ+f3Nizawu3FabJVR+t+wKRW1pd8OHQV63WUsHKWN6YmQOPzl1VC32IdVu2R5F5CoMC6HRf32mKw1JNjPhQ3Js0TfSC2evHlFdd9bGWKcfcfVqoU9d+CDry3ShNWNECHdglYFZz1MGQ4IWLFOdffD4EWJ92+QggQBNhYGjiIf1RV4V8AWJAwnIgiijbiTQS8p064e3WVHYzAUCTiOqoVyONGlIX34N8fdgj/2AiVnDgkBiSoY4AFazY4WUv2sekAFVMAeWJSDQZHh3j8ejjfUDG8aU0MLRgITxhVCAmi0m+BmKITq5pTBhVACliFXu0I2WTVrb4olZLniciiXreskcLfVbRQhiD+tmkkN/cWEETOzw4ngcSDrjlY43aQoeclqJawaqrAolpNDrsMOeVTWV5Z5NPlspKpXKiSqgRO1Tha3rSxPnrlQ+Y6aNFITKqqyt5yGnGplU00WoFnS4BR7UVmAHkm8UYS6WkyNrZY3MCqPnsK32O2Cmw1lbZgg+upZGqMTBIK6+hMJ7JrAAp5LmuK4Niq9sDSDTRBLmXeZCOtyLmmksTApjBKf+SyYZ67r8pdDnwK71auSMJnM6XrMMJSKhoCs/l0kI++7rm25lo5vPqx6t8N22nD5xMggfySYRyAkAArGgTw8BQsbz0ktTvsufl00OJOLeyx9IrtuAzCSRgAAcGQxdd0crD9FAxh4uJujKpVbciq8U8g01Cylx7MDTRFd0X8C5kwNzp1+X5GzWV4LbNCsBV7gBHsnOnDAQQKUdedKJc7mK2GVXsYMRoG0edwg6GvwJDPpjvADaojgMsIuST9xi1D7qMPm3mUQQO9XlmSBx6Ki+bMW0TXEue94+t356CWrlI20O1FAketbO7t5KB6t4S/XjxZ9mnN+i57JDC7FUU6Pz/eWxH38oUnisqovaI3mkGD7ls8b0ZPQS7nFDMfq+7+apU4LlW59EOomiWv/2xwntwM0IUnuK5HSCPf69ow/9+M772RY17uEjCeWpQBTDAwS+4gx0EcUEHM0xwfOk7DwZxgcD6ba48UWvDCGNXgwnmL4UqHMb8OtiCeyDqPIWboS144D0cpoAIPuiBCemXh2H44HsuBJsAspcCIXYiiIt4WQqJQAgs5mKJHXxhCvB3nvZkwEu7y4MSodjERuigDWDoARhkSA0iQHEHYMAAQcbIrBpsog013KABS9UGE3rODBlYSRnuuLnXkLEHmrDjFqu2hyX6zpAp8GJCllgG07ko/yjMgiQm8mBJ30VNk3papBlq0IMamDIFotxIHjZYhiqALVSPzIQE5tcDJcrhPLH0Bxzl2AYdtGN0KWBlFapQQ2YZ0xLDnGMxJJjM5dktcBaBwAorgbseeKEJhrTIM8PxxkAJIgOYjJoGxKHK+oHBAzIJIB0dMYVFpo+LuyACBFZpzReB0iJgwMQX9tkDCewAntlMwTypAYNAJlMCkpSD735pkR6gchjoS2YZPFiSHy6UEfaUKEWPuAswfI+VTXDY5MgY0EvU0AydNAIJfgiBNlJDAwEc2/dO2ktXmhACNbioLnAqhygmgIwpGCcjJCjRGvh0bCW1CEpV+s8UtLQSMP+QqhckMBELgoOovnMlReknATCAoQxi3SA1OCkBJMATfxCQQyXKQNAyoNUM2RRqKkwqh6n68y8AvUQ7NXcPMkLgG3mwCP3K4IVWhlUCGqgHEpRoBopukxhtiGsNDDqaXDoCmTXoJBLSAEAIrDMXYJBqD4BnK7he1RE60EpowYCEmMBVCt/owT6lsAMNtGAHrZSCF37QNIfhdWw1jQZdyfpCwEJAApRYbv00gFAAvtYWfPXrzKxriYGukrPNO0swj5EBqULWMhhoQmg18IWeyc03iLruLrKq0Tz6kIynZQR9ZwuH6mpFvq5YLiujoNIxwjWRldAtc+8b37VKdKMtGFn/GrzwhXrIjWgMhABujaGBuBY0j7aF60cTsQMP7+AHnW1wLqSg2R4QGG/OHfEi5ADUMnCVwf+dhgQ0C1n3OswDuTmZ5KbYvmMo2AJtxcyytCJjQ+xBthsFnHMBzAkYfMELUoAoGhVcAylsI0tLhkCTEZHVvtbyk2EecyPMuYknPxgMWnPR3H6mx7ABDK7JLQaNcWDjW05RxI3osByybN/7qfgTDW1fg1ncVy9zDR9prsRAzVwFUBkYUWpWhARqAFQJ6DUROx60BH7gs8hxLXiOG55W5FqMMisTbNtlciNoDFPNfXLKqNBnXOUg0vgy2qkvhjSgKbFjM0ihDG4NL6KU//pZTisaupjgtBksoDl7NO56jxPexiBgAWOUt68WqDSYh22IN4LhC5ntqxfymB3XfqK8+2SlBVpJY6382tEqC/OnB8FiHBybwPfDH6stweJd1/u5l5iCVvxdBruh2jf5uN6E8JffYaS2r6stcIwNkQe6KlrdprP0kiBAZUvsgcaDXvdZa3DwX9dgG/mG62c1kFUI4MACXlDpyDdcCX3KAQddFqtWoE0JePfVDI1L9ZLWJyqtsNnimpVCSseN6UIQ4eC8XvWx3Up1rXzBEz/Q7LpboI2n2DvqMA+KzBexY0XXwAINj8uSvWCJ1Nr8w2g9eMUZofD2YRu+ghsQ/ohOjP+L+3vqsRYzIXTdaCnUAAdN9TKohI2/TDciAxaIq3A350+4ohzYc1O7vRfh7PaBu9IS8hfJK9H2m4NBAwhj+cFt2ggctE8oRhM8zVSPg6dDva81YK2wq37OhQvXrBKwwOMdn/aR5zkTU8i81htuO/zdG+aq5ramV40DyGu2lpZW/dcdEWrXf4FeGNCCosvA+tuHeffwxx+CjWF4qWt8yXTcg+1F/YXzGwGtb2cBwFN9cdVmtrdrb1cGJUFAZ9doAGdg+FNyiWVzUmABysdrFWgF4Yd/jmB35vcpGoMo+yYIpXcuuzdAqgcB+GRyP2ABcmABP+B7iNAGGmABGjBPhhf/fI8GgbL2B6G2WRpQJh6QBjWwVRpIeVrRbZrgcQxXVhKwQAzYfZonBQWmeitoCHQlamBQBfv3b460ZDJ4CPD2ga4xN4bmdZUQfSgIf4rWPldYdAeIKDgwf2J4cFrhBfBTf4jHg4pXc3xGXDviMCQwYRrgVgGHPz+wCZ+3bhqgAWAQYgJndBWoc6pHe4TwZDYXZW81aBZgN0h4WIygf3FlAec2EijzOJcGAV5gbsUUaO6Xgh9Hh5SQWat2cL2HCLoWV+1DdzkofHwoQ5w2aK/nXqeWACQgAT7gIhCIPyPIcasWWudQW8Nnc01kfJ0od8sycIbgBZpXVl0lFMdGicuC/wONwI19BVkWZmepWHCIsneIkAF26IY6kAFgIAVgIIuVsH9A531akYgch3L7eHBwtHA6iDeV+G1F+AOL4yKRY4xIAGsmaHONMAVEoGVdJIdmkDoRyX6YeHOdmHr+wnOGsGc2ZgSFBY7ipnbgyHcLVwY/oDXWFjl3Bovt446HsAcehz9BhQrmmIBScHBKWAi/Zlc/2Y4dZnM4MIAqqRV/EIxIFmeoY2o7eILjpwh2J4fzdHtruGRfl25vh3rLuHqHMGlFmEfh9YKot5RBeQh50AaZJ2qwd0vWAzDbFlfdd3D7xorM1mbcmIlgsAMzJRQAoI3FB1TrtgOkJZgWQIvdV/8DoceDAABvZfk1d9OQM+MvhHkIV6lodMRighl/PuJHfxB2KVdplCcU+CgIe4ZkJhlwaAkqf7YsANZxdliWLeAiRQMkukeBFiAFBwgAokkMe9CXP7dRhXhU4ziSo2hWE+EvOMCYrBR6GxNa3YhiDNmQSneCb+iMdgl5ciAU5PgHeUBjn3mCckBHq+kFhrhtRzCWYgdisXlzabkx8nWUiFKcr3drbUhAIMeFgLWXttAGHvd9P6ABH5SK7EcIZFlWB7pkZdAG4CkFPQCbBCR9NycBlJl02haRwZkIZTCYAeh9QoFGRCCYEQkAcygIEgCiW4VmNCOShIBypNhcZ/J2Lxb/mzOxdytql12GcwXaX4cYfzMhaiZ5aQBgeZ/QBj9AnnaJZOw1EECwe1WpmihKij0UpTSDbk06oeElmGAAnn1WmdkJf3q1cEhmBZwmmCvYUCY6pF5gTn3JZ2AgRgTkj4XwBSzqQQhVoxZwowS0UK0nXGX1eudHECYImjaHZP1lpD+ARqxgZWXApJqFZD/wBUQwEF0qFIXTkwwKiSP6paf3hctylPLpcNiJPf5Cd4sAoYb5Tjh6XeZ2bjaVAQcopwZ6kv6CRSeXqHDWWcvydtekkgBwVTvqeux1fhXmq6C5ZBeqjKoHAPZIBK2YCTDQBl8ABhZge236c8c2apY6Hp6K/6KEMAXgaaXfeCa45ZRecISH+qV2mQYaKjzxF56LoAGDuXkeYKRf4KiHAANLOqR/mKyZKq7byGN6eoiDRoWwyYMJSqqk+AUekjHLKKRSAKLUhma7RkF/4W9SQGhm9bFgIAEd27Hf+Rfb+nNdZmOESgSGIqwQYKd/8JZZRmqGmqofqm5cFa41gKe6mAKPszoSN7Eo+mkWcK/q+Vb+cq8jO7I40Kb+5gVP6hQRCbPnBKa9uoBnwonXVDRJ22XlWoo7ckvDk7R/IQdEAKrHZkuWhrKPx2sHtyxwa7JLErcG15gVuFUF2n90MBKME6QzwWY8iwPDpTWiClhyapZh+QOJRf8z6SMAP3uocpCah9C0TwtrPpJ1c2uiQsFrT3tuLJsspykUvgcDMtpj93Um/jahk3eGcvFzD2uKZji2Z+KIsioIjFaBboUyaVCBFmiBjtd9wOu2wuu2wAu8XVaBjFVWBXqs85EkQvY0Z6KqfzCGpBiXoXe5kPe0Bdobh2ohJXuCFoGKEZmXM+GRekQR3Oqbxbu+KTtq7EUEOzKwALCW04tyM5uM4Zq615QyU/RzwCtcleoDjINhuym9hNC0WiuIdWMFEtDAEuAFEBzBdtW7FAx3jAXBDmxWy8u89OFjwXOZ/mJOMIDAWQZ7MSkh4MZYhFoPmSqR01ueNCMH44a6s1j/rmo7N01wtxHsBReMwWCQtxCbJO1GQLTHjfcKWe11uuMooZUJBP6Gc2XFXnRAHnSpewRbCDoQoZ2IMnXjAXqEBEZgBCD7AyA7xj9wxhvciP3nA83bFD2TLKeTdHR5gqo6wt2oAQJ8nSmTBji3svWgxD5ip+7qnMh2KHVKCQMFnOHmcFzTEzswqGh8xmp8fvThZ4cKANLbBk1LgUicNrsHdD1QjHQTBSr7vn8MI1u5LDLGqjenukn3M3ajR7L8AOdwDi1wy7h8ywJcD/Xwxr4Mx3GsoWJzyeFJqyzKXqVGN3aTG81bHyfIZsbMyb7lrLvHr4vgrl/JyLCsR7W8OItT/w9u7MFEs5uBMpyba37wy73miQOh/Mp14zUPYGHYiKg2+QeszMTxaoxd7MWy3M/J8sv9HNB2o83YaT3a4y8y1GHH/AVl2JDvjAE+hkv+ooRqOJjmJ8CADAAJSn6hKYB3A8v8HNACHTay6yNfl8gY6K0gOLEA65ga2sWyLHLL6iOEVwiZhaKsJKbYeWqnNtA+/dM+zdOoVtBzmco0DQMVe8cMfcI7DdLSSaZ/oNDcisTo1cIA0IxJ3WUEFq88DdQKbJklPb9s2qSvx7KuIdFJ67b5rM+nBsJCWtM2fc4uTdR07dDGeNdrXdeSA1+X7CNZds4Pm86Tp9eSo3tlMNbg5v+5VV3SMMoIngl0X0bYej3M8CcH7uq6SAy/QoPW6Lq5cgA5kx3WSVvPg7C4bivZqJ3apzrMVoy6Q5pylSrYYgPade3WM/EDgE3V8SusPiK5iVCxKIoD8JrXks3aJwiqsP2tI6Mxx725NDHZvC2YLxiDs2ai2aba2F3QQWsSfb0sSe26Zf0pM3PdRI2qfh2hw2WpDePWPkK/jZBagykHApDdQ3bQZ1KsTmrWA1zF8OcF5bVk5G2ZE7csvp0IRvwXQEvfxf2zTGfUJ4i9TqreAnImjkvX5i3dFyrFmz3gy2KJl+fcEEA0qs3gDp7U/gZZ6YybVXzJovm9NIFtjnPhEDD/pUVXnhCgOo6bbbRd3NYjcevD3a19ggisvcpNxaJyPXsNeOtcve2Fm/a9LDQOW0nruDmu447T46zd3c9Zvk95S3wtpEeqouUZIn7y5AZsCUUbkZ5jKVReNG5O5ZYSNW3Y3fFXBkPO5J9iK4fK5iJi1AhchBLAeey9e2deCWl+JmvO57nn4H6dB7jNrUrJ6Geygid3gsjl52HoCOO5rIqWUwmVTXMu6ZzuBTDgBRbN5EK24vFnQ1ZcstxaO6EbfzUAoJp+yaG+nzMNbbg9mAAwxzM96XcKw78+EwV+eeT563GruUGO7LsnB54mCH+OZFz35cxO5wBQovGdD9Z+JhZg/82XsKLfyezM/pyDAKHhLu4aJmPgLu7X7gnRzO7wjuw29+ylLdePWe3ozkXnXu0p6gk1IOzxzusS8HSxxeu//p1CEOWEsKMH3+6fsAcS8J37HvDoPpgW8AVeVOklu+1ZO/HLSu4xK/EH7wVISgk64AUiH/Df+aaHYK8pH8MWLQFIiqcvH8MgnwqlXvMUn7W8/p3ChfGMgMDi/p0WkAfrDpor76ib7vHfiQMy7wpt8JM93/ByIAQS4O0KOvUSv1lEgPWKAPFCIPISb/UBWo9uq/VoL/bxjaJSUKlt4AesN/XxJ/KLOQgw4IJqT/QjlgcuGN8Y+APN+Ec/ULESX/h+L/+4X+DhiDCPgz9qbZDpWHVlP6/4okMEZ4xlUqAHI9ubHasHw3XGbdAGlF8J/5738c31WL8HGTD4mf8D0/qOg/8DGQD5tuAHbbD6kVygom9FoMZyvC4EMPj4vK8fUxD6oz/8yJ/8yr/8zN/8zv/80B/90j/91F/91n/92J/92n/9jq4HQtAFUEv7248TGdAFQnD+6C8E2zn+OdEG598FXVAD8I/+VMv+N7EHNfD9nv/AegAIXV1CQmB/h4iJiouMjY6PkJGSk5SVlpeYmZqJYEJdehIaXz9eeoKEP5uqq6ytrq+wsHmeUhJfdCgYVaanQl+xwMHCw8TFf16Cej9fKA/fGCRpgr17xtXW19jEbZ56YBoPzh4kCUCE5r/Z6err7I6mUsrfGOIJ5AKEg17t+/z9xHnJQoUbVw/IPXxd/ClcyBDTj2RgWmB4Vs9eCgAIG2rcyBERL1BIPNCzBwEARm4dU6rkJ02PHhIEC6YoebJLqpU4c1rjJQiIz58CINDEB0On0aPAHvZKIaDpzKEokUqduimDNEJyADyFKqgo1a9gJ/E0Z5ImRkESwqpdyyjPWEImTSLkwbauXaW9zHnq0sauX7YweA6S1kXD38NrrRIWZBixY7B7vkjoYmvK48eBAAA7" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 507px; height: 109px;" width="5" height="150"><br></em></font></b></span></font></b></div><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">از طرف وبلاگ نویسان</span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">مسئولین و اعضاء کنگره 60، نمایندگی امین گلی این جشن تولد را</span><span dir="LTR" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">&nbsp;به ایشان ووراهنمای</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">محترمشان تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">را در امر&nbsp;خدمت&nbsp;و آموزش&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">قادر متعال خواهانیم.</span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><br><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><strong>منتظر قدوم سبز شما هستیم ...</strong></span></span></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><strong><br></strong></span></span></span></em></b></p><br><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em></em></font></b></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em><br></em></font></b></span></font></b></div> text/html 2020-07-01T13:38:07+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 رعایت حرمت و قوانین کنگره 60 عامل اصلی درمان http://amingolic60.mihanblog.com/post/5418 <div align="right"><br></div><div align="right"><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;جلسه چهازدهم از دور نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه امین گلی با استادی<b>&nbsp;مسافر محمد </b>و نگهبانی&nbsp;<b>مسافر ابراهیم</b>&nbsp;و دبیری<b>&nbsp;مسافر شاهین</b>&nbsp;با دستور جلسه<b>&nbsp;"</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></b></font></b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حرمت کنگره ۶۰&nbsp; ، چرا رابطه پولی و مالی در کنگره ممنوع است</font></font></b></font></b></span></font> </b></font>"</b>&nbsp;روز سه شنبه سوم تیر ماه 99درساعت 17 شروع به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D8%AF%D9%87%D9%85/IMG_0010.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-07-01T12:14:57+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛تعطیلات تابستانی http://amingolic60.mihanblog.com/post/5421 <p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">دوره هشتاد و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه<font color="#000000" style="">&nbsp;</font><font color="#000000" style="">تعطیلات تابستانی&nbsp;</font>در تاریخ 99/04/11 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8032.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</font></p> text/html 2020-07-01T10:51:32+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مصطفی ع اطلاعیه تشکیل جلسه لژیون سردار http://amingolic60.mihanblog.com/post/4739 <div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>به نام او که در همه حال بخشنده ومهربان بوده و هست...</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9811/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="https://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9811/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2">جلسه لژیون سردار نمایندگی امین گلی روز پنجشنبه مورخ</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><b>99/04/12</b> راس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار <br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2">می گردد .لذا خواهشمند است کلیه اعضاء راس ساعت مقرر <br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2">درجلسه حضور بهم رسانند.</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2">دستور جلسه<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong>«چگونه در کنگره قدر دانی کنیم ، تفاخر یا تواضع» <br></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="2"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong><br></strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="2"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong>با استادی مسافر عباس</strong></span></span></font></div><div align="center"><font size="2"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong></strong><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="2">لازم به ذکر است که تمامی کسانی که به صورت های</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"> نقدی ؛چکی وتعهدی عضو این لژیون هستمد دعوت می شود.</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2">(پیشا پیش از حضور تمامی اعضاء متشکریم)</font></div><div align="center"><font size="2"></font><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><b>با تشکر نگهبان لژیون سردار</b></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-07-01T05:30:39+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 شناخت نیمه تاریک و روشن خویش http://amingolic60.mihanblog.com/post/5420 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>عملکرد </b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">حضوری لژیون سوم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;با استادی کمک راهنمای محترم؛ خانم لیلی&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;موضوع سی دی پایه، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۹</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15935568955550.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div> text/html 2020-07-01T05:23:03+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن اطلاعیه تعطیلات تابستانی 99 http://amingolic60.mihanblog.com/post/5422 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>اطلاعیه نگهبان</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما، بدینوسیله به اطلاع می رساند، تعطیلات تابستانی کنگره 60 از صبح روز پنجشنبه مورخ 16 مرداد ماه 1399 آغاز می گردد و تا پایان روز پنجشنبه 23 مرداد ماه 99 ادامه دارد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">لازم به توضیح است که کلیه فعالیت های ورزشی کنگره 60 در مکان های ورزشی (پارک ها) در روز جمعه مورخ 24 مرداد 99 برقرار می باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/sd4a5sd.jpg" style="border: none; width: 500px; height: 511px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در ضمن جهت یاد آوری؛ در زمان تعطیلات هیچگونه فعالیتی از قبیل تعمیرات و یا بازسازی و یا کلیه کارهای عقب افتاده نبایستی انجام پذیرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">امیداورم با یک برنامه ریزی صحیح ، بتوانیم از تعطیلات به نحو احسن استفاده کنیم.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">با احترام</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نگهبان کنگره 60</strong></span></span></p></div> text/html 2020-07-01T03:20:19+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 حرمت کنگره مساوی با آرامش http://amingolic60.mihanblog.com/post/5419 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسه هشتم از دوره ی شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی با استادی<b> دستیار دیده بان خانم مرجان&nbsp;،&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نگهبانی&nbsp;&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">همسفر زهره</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;و دبیری&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;همسفر معصومه</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;با دستور جلسه ی «<b>حرمت کنگره 60 چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است</b>» روز دوشنبه 9تیر ماه سال1399 ساعت 16 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73846/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%871/%D8%B3%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%872.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div><div><br></div></div> text/html 2020-06-30T02:30:58+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 تجربه هایی به ثبت رسیده http://amingolic60.mihanblog.com/post/5397 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15931471079890.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...&nbsp;</div> text/html 2020-06-29T15:47:56+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ رهایی مجازی http://amingolic60.mihanblog.com/post/5416 <div><b><font size="2">دوشنبه 9 تیر 1399 شاهد رهایی مسافران آقا مجید و آقا محمود از لژیون دهم،نام راهنمای گرامی مسافر اصغر به طریق واتساپ با دستور جناب آقای مهندس بودیم.</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/مجازی/رهایی مجازی/مهندس/fcb336bb-376d-4207-a9c2-af8d3bd3a3a5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/aa34d8da-2bac-483f-a6bd-db462ca5eab2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>از طرف اعضای كنگره 60 ، رهایی این دوستان عزیز را به خودشان و همسفران<br></b></font></div><font style="color: rgb(34, 34, 34);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;محترمشان و راهنمای گرامی تبریك و&nbsp; تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روز افزونشان را خواستاریم...</b></font></div><div align="center"><font style="color: rgb(34, 34, 34);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div align="center"><font style="color: rgb(34, 34, 34);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div></div> text/html 2020-06-29T07:38:35+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن ما در کنگره یاد گرفتیم اگر باد بکاریم طوفان برداشت می کنیم ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/5411 <div align="right"><br></div><div align="right"><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="right"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;جلسه پنجم از دور بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه امین گلی با استادی<b>&nbsp;مسافر روح الله</b>و نگهبانی&nbsp;<b>مسافر مصطفی</b> و دبیری<b>&nbsp;مسافر محسن</b> با دستور جلسه<b>&nbsp;"</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></b></font></b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حرمت کنگره ۶۰&nbsp; ، چرا رابطه پولی و مالی در کنگره ممنوع است</font>&nbsp; </font></b></font>"</b>&nbsp;روز یک شنبه 7 تیر ماه 99 درساعت 17 شروع به کار نمود.</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br><br></span></div></div></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85/IMG_0009.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></span></div></div><br> text/html 2020-06-29T02:54:05+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 سه اصل مهم پندار سالم، کردار سالم و گفتار سالم را در کنگره می آموزیم ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/5403 <div><br></div><div align="center"><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp; </b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است</span></span></b></font></span></span><br><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><br></strong></span></span></b></font></span></span></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AA%DB%8C%D8%B1/0c7c3a14-b435-47ea-a63e-8346c31b56af.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div><div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></span></div></div></div> text/html 2020-06-28T18:55:30+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن اطلاعیه مرزبانی همسفران http://amingolic60.mihanblog.com/post/5406 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; text-align: start; white-space: pre-line;">اطلاعیه برگزاری آزمون آنلاین&nbsp;</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; text-align: start; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; text-align: start; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; text-align: start; white-space: pre-line;">روز&nbsp; پنج شنبه ۹۹/۴/۱۲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; text-align: start; white-space: pre-line;">رأس ساعت ۱۵</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; text-align: start; white-space: pre-line;"> </span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">منابع آزمون:</font></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر ، از صفحه ۲۱۰ تا ۲۵۹ (تا سر حکم قاضی)</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">و سی دی وادی ششم ،</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">(بخش ۱ و ۲)</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> </span></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">تعداد سوالات آزمون ۲۰ سوال می باشد.</span></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">فرصت پاسخگویی هم ۲۰ دقیقه</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">(۱۲) سوال از کتاب ، (۷) سوال از سی دی ها و( ۱) سوال از نوشتارها (حرمت کنگره ۶۰ ، کنگره ۶۰ چیست ، قوانین کنگره ۶۰ ، سفراول ، سفردوم ، بهترین راه ، مصرف کننده کیست )</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">می باشد</span></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">&nbsp;آزمون به صورت تستی</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;">(۴ گزینه و چند گزینه ) می باشند که در سوالات ۴ گزینه ای ، فقط یک گزینه انتخابِ درست هست که با علامت دایره مشخص می گردد و در سوالات چندگزینه ای ، بیش از یک گزینه می تواند انتخابِ درست باشد که با علامت مربع مشخص می گردد و باید گزینه های درست انتخاب شوند.</span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> </span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14.2px;">با امید به حضور همسفران عزیز در امتحان</span></div></span><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.2px; white-space: pre-line;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14.2px;">با تشکر اسیستنت ، مرزبانان و مسئول امتحان</span></div></span></div> text/html 2020-06-28T13:55:48+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 آغاز به کار لژیون دوازدهم ، کمک راهنما مسافر مجید http://amingolic60.mihanblog.com/post/5404 <div><br></div><div align="center"><font size="3">لژیون دوازدهم به راهنمایی مسافر مجید</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF/f8d6ebbd-9c07-4f6b-98a5-bc77727a3587.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF/9ffac3ab-7e73-46da-a882-c3a1cb167791.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3"></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><br><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600">از طرف مسئولین ، کمک راهنمایان و کلیه مسافران و همسفران ، نمایندگی امین گلی</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600">&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600">به کمک راهنمای محترم مسافر مجید تبریک عرض می کنیم و امیدواریم در این رسالت مهم موفق و پیروز</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"> باشید ...<br></font></div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"></font></div> text/html 2020-06-28T02:30:32+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر شقایق حرمت یعنی اجازه نداریم به آن ورود کنیم . http://amingolic60.mihanblog.com/post/5400 <div><br></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp; </b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است&nbsp; </span></span><br></b></font></span></span></div><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">به قلم کمک راهنمای محترم همسفر لیلی</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG_0510.JPG"></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span style="" lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div><br><br></div></div> text/html 2020-06-26T16:10:30+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر زهرا ع L2 حتی انجام کار های ضد ارزشی هم آداب خودش را می طلبد http://amingolic60.mihanblog.com/post/5398 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه چهاردهم از دور هفدهم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه امین گلی ویژه مسافران، در روز پنجشنبه 5 تیرماه سال</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;99 با استادی کمک راهنما محترم <b style="">مسافر آقا سعید،</b> نگهبانی <b style="">مسافر حکمت الله </b>ودبیری <b style="">مسافر مهدی </b>با دستور جلسه اول</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;«<b style="">آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل</b> <b style="">و بی تعادلی</b>» و جلسه دوم <b style="">«جشن تولد یک سال رهایی مسافر محسن</b>»</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/IMG_0005.JPG" alt=""></span></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">.لطفاً به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/IMG_0007.JPG" alt=""></div> text/html 2020-06-25T15:52:51+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ جمعه در پارک تولد داریم. http://amingolic60.mihanblog.com/post/5378 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%DB%8C%DA%A9%D9%85/IMG_4922.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>روز جمعه مورخ 99/4/6&nbsp; یکمین سال رهایی نیکوتین<br></em></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>&nbsp;مرزبانان محترم مسافر کوروش و مسافر مرتضی را با شکوه فراوان<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>در پارک شهدای شهرداری جشن خواهیم گرفت.<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em>استاد جلسه: کمک راهنمای محترم آقا امیر حسین&nbsp;<br></em></font></b></span></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em><br></em></font></b></span></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">از طرف وبلاگ نویسان</span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">مسئولین و اعضاء کنگره 60، نمایندگی امین گلی این جشن تولد را</span><span dir="LTR" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">&nbsp;به این عزیزان و راهنمای</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">&nbsp;محترمشان تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون این بزرگواران</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">را در امر&nbsp;خدمت&nbsp;و آموزش&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">قادر متعال خواهانیم.</span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><br></span></em></b></p><div><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-2.gif" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><p align="center"><font size="2"><b>تولد روزی نیست که از بالا رفتن سن بترسیم، بلکه روزی است که یک شروع جدید داشته باشیم، روزی است که مطمئن شویم اشتباهاتی که سال قبل انجام داده ایم را تکرار نمی کنیم و رویای جدیدی درباره زندگی می سازیم و دیدگاه خود برای دیدن دنیا را تغییر می دهیم!</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;" align="center"><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"></span></em><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><strong>منتظر قدوم سبز شما هستیم ....</strong></span></span></p></div></div> text/html 2020-06-25T07:07:21+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار تولد مسافر محسن http://amingolic60.mihanblog.com/post/5385 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AA%DB%8C%D8%B199/%D8%B3%D9%88%D9%85/IMG_0038.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>روز پنج شنبه مورخ&nbsp; 99/4/5 یکمین سال رهایی<br></em></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>&nbsp; مسافرمحسن را با شکوه فراوان<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>در نمایندگی امین گلی جشن خواهیم گرفت.<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em>استاد جلسه: کمک راهنمای محترم آقا سعید&nbsp;<br></em></font></b></span></font></b></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em><b><em><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><img alt="" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhLAGWAOZ/ACcEAfBTqpQCECJCvc7S7VxXq1hswyQ4tOwtl/sEBPJqtUgXWIuUzfzd7vrK5fyMjEACBSclhpBvbYdvqaMRipsrYHVRUPm63f5vb8e1tamQj/zi8GYyfrOpzf9LS9Eefkgnxxs9qOobjvSGw/8pKay04MvI3jsXb/igo2kBDPWVyi9JuMUVgMqIkHGBy/eo1N/T1yAzpJCe2B4wkcWz0mkzNpaKuOTm9VUoKCUupf75/Ktsd/70+YdDTNCXoZ+HgsgAAObi7U8lAayTsr6oqvN8v8Z2hPHy+tRodPPx9s0piuObpkAqxLI+TzYaiHZh1zkpvd5KTGtCQe/o6rnA5K5VYs9Paaaaxeyq1sxOproGMf3t9tttsGAxBoRkYbSdm51+gPHV5cEypqeZ5eO1v4JYYW0WJOi42Z2o2sMnQzU7n9Q8ko5/3M6+vuaazC4utuR/iL+EuEkWFr6169ikqj5Tt+imxsUYmeKFwOff331XNvTx8O5BoekNh////////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJZAB/ACwAAAAALAGWAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjohbCiJ9lH0IAVuPmpucnZ6foKGio6SlmhcIlaqWF6aur7CxsrO0tBeTfSp+u34qlAiZtcLDxMXGx4u3lLzMfpQByNHS09TVybjNzL4I1t3e3+Cmyn3ZzZQN4enq6+x/I5XZWFjMlC/t9/j5w0XwzVh3Yej1caCvoMGDn/gt83dnDbMLfUQgnEixYqEA/Zhh+fBhHq9J0CyKHIkPo6V4HB0KHEGypUtvG/g8y4aHxZ0PZ7Sde8mzp7ENqfoEyMaFhVEu5oT6XMo01rgXRI0aTcJMwc6mWLN+8lWvGQ8xFO5QoOAgqQKtaNM2srqQGY8sd//i3vHIq5IOtXjzCtpiklyzMGLk3sHTTKE9vYi1Ap35V/AdpMwcUDqbuDLTF7iKxJNrE7JABDwsi+bJtg/UZjWlsvBcN2KY0bBH8s3Ia0tR1ax3VWoVu/dEVIyZbVijenW2Six9Ky/4jpLmv0qKuznufLn1ezz66shmpzgLO9T7FLlOXh3wk16LfmCxXknZpOLLy//WXHy24RzzrwkIf/z8/9NkZ1c2Zyix3oFrbBGefwA2aMx5IpRzG27ZSBbRYQ5mKEx9zzEzBXHFgdfMC5SIwJuGKMYiICXbNXNGBTDGWAF/zJiEwGsp5ujKeQiUE0cFYsAYpBE8ZBMUHxvoqCT/KRxmk8QEFXAgpZRxlFNJSEtm6ckG2mVjQgUUcAAmkDmNWAmDWqb5CGa/+AijmFFWcUM2ComAoZqkOKACQeWVdhozN4A11qBVZoMLAkniOcoIAeASUQAqLMclbbycMeilZTKjw5WhKbqJno1C6kBfqwgVDGznDZVNHJeOlcWchSHn6SazlVriBbxA9MuJltX3Jy+AcRCmsBwU2kxQCPA6KyPnXejor7xwZaJopZVDAwcLcHACBSdwQEM2mz7T6bKNbBGULoWV05oIOCLWl5MTTDnlBArGSkly5Dpikrr8tsZHYiapygwM2C5gsMFDlIOssvkqwhW6/cIwRBDNWIhm/1oBZ9PBwQuckC0M4F55asOL8FBiv7sE0fECHTQjUx/jotWcwLyAwbHBYJSjUB/4kswIW80QscAEVPFSBsdEJMVwU7r2yEwSXtzMQRvlHLq0z4dYqAAzKhssBch+DHHzAiYIdDFWQTWTRMEHT7BHNroKFTPWirzczNEcw9D1zWUwI9O/aCnU4i5r39yykZVESncjJPbRADM0jL0A3mNHRglaJvfBRzNsZ0txM+EKhc7ijezLTOcGn+Dx2Bwwww83WinUjA2qq25DOX31TPoik+DKC+21By987RMIRFlWlGzOiwnBlx1esrs7YiEze0Qw/PW1F61bLloBzUwBJzhRQP+RzXDVx/HRM8IVM1c4Eb4T7sNvQwfwv+/E4buEO3pTjdNsAvxXUFiJ7pS+ZLTFDzSAnwLh1zo/hGGBxfuMVuzGjCcUgAAhe8bICriILbCIGQRQwwKdgMFdhNAJEYxWPbLSuMctL4B0khUHNZGKrVHvCQqEIQipg6WmUJBwargdfKA3Q02wpV7MsEEBdNivEm3QJy1MYgSYGDcFzK2IjNBBUKCFMoGYRiumIxz8nLe9L2Ixa4pwAC5o1sUyns0nDaCE73YBvBJuj0+d2MIFnqglRk1CBAHQ3SBiQimBmMgP44gPGA+YhNpZrg+d0IECgmIJBdxFS5MqVQASZYjSuDD/V7YaIFo2QAmI+eEKjuSFhTjhAEqqAgF41BEPgnLIcdwIEeb7hSpE4MdHCbIp6zud6hq4C4wA7hEbwIUl/SDJErUrR2yBVuOOaQgHvGwVAdhfLNPivV10oHYFYEYqqFk6SiBxFx7UHD54cIER8GEEF7giNbjSoUe+cRDsdCc88/nOeOolFabUlurCyYtxaqJxXPSDxcChA3/+oVar4MM2p4ENdf3tEbm80v4Uc8AgBI+guzDoI8KYjYt2owjXRMAkX7mKXx4jmLwA2y7i2IdLLoJUrrRTWnTFDOYRz2yPoOkcEcgMmtpUGtYMZS6aQVOlUCNtvAiCE8jojD5cjRDS/2qGrkSwUf4d8Ju1E+L2XHqIbvqhkVSV4zwrwYfHReKAx3rGNCw0OD9M4ARptWrJTmYlp2alOUkMnlirSlZDTIZ9J/jc9jiJDAs5LhsJ5YVJ0GcMknr0BEVl0SJgCreIyOyAwLPdShzBWT9o65HU+GEba7TCY2TOlMBjBokkwju4JmWiPgHs7wQ72kaolgaqQ600mvNJfnWgAIPdHuyMUdqBilOdDoNrARLWGsVhRbd0XOBg79UImha3AOLzG3SRkc4I9VR7JgzfCQqA3nBdVRYV9ab8gKqI+PpBqtvlmVaw6wcbROC/EchvYQfB3yD8F6R+ECkySNrf/+LPDwUAcP8ECjAF+hJjet/7LxNLqYjGNWMCAe7tSxrwAgXwoQgvmI15d2EACVNBIO8dBEZW7AcG/JcBIqZVKBpnSgJIWIj+lXCIeWFSYhQYwHl9r2pvcOMcj6QIjmKp03ZRgBlYeQZJbkTvmKEGK+O4NQM2RIllolICPkK1EL6ylV0AAzWrWbjEmDEzXHDlLCPCQsWl8wy+PNaWhOGaunxlhpEMY0Zg2ISEbk2MC1GaXZp5EVHkRQmE/F81UPq/iq0qY2uxZV5Y+r92JkRDGXXAPXyaz4QlyTiUp6k28SLCid7eoj3Miw7EuqqLlnElFPDWMxmRkZ++NKXVIFvPXviAPr61Wgf/oQJAL5UXNm4ymGUTlPdYacoQlnCo7yy73wE4szV1xMwW9IgaMiPawqY0qkFSDJ7yggraLvQfMrmKZgQb1dwVCYPBhW1Y/9eOVcXtH17QKLYOmti8mK0jmqauxJXrg7s4QrAlrIaJVxq9HDbyAdEdgSwnsrjMsDWA8a1fi1jIlOrq95tVebmylsrafrgyghWsiPo0kRICJ4S7dwFvN1v5CkeospqpStOcw4K/DBg6jNXYFX4J3colEMijC2K+ZpjABQVANbYNsPJdrLKTuynHDa7sAuMxYmd1PQJ1yHmIdA7uCFx3cx14oecZRF0gbKcF0pWuaKj2K+5W3rZBVhQR/2aUYAYhmAHCd/ErwBtAvGzvH79MEAMvO9kQNm9GHcoObusmwtzntnLl1QBwBhjg7rwwzCNABcg9NQJUrt+76PN6xC5yvfIzgNViKcIWGu9iBStwgQwAvvUQGP/xH/HrIPxeDhkYPwSor+rUBRG3bFDB+Jxf189sS4AVGD/66tKaI3jQ6F3L86GkQs4Bnf98gKuinn64gQxKoHs/uOD5Kyg2bRFCz3KEAA0KwwwG8Hwy4GRcUVfZcH/G5356hQizZFtU4H3GV4AwBk9HRQiS1wzyB3D88gvnVwhhQEl24iigYQjNEhGlwgzst4Be5BeS9nwhQIF+sILZ5wfsNhFmJf+ANbgLRVBPdRADQPhiilYIqnUEaKB2vGAAQBgD2pNOfCQIbIGADLCES1h/pSJRLld4q5UU7OIILwN/CkFZyVRK8OGCM0iFeWWGfkAFVAiEAOgHShiEAuF567AFL4BipwJQ5ZAEdZADZgJzORCIOWCFfcBYkbYLDJADqKYGgghnYuYczeACgjiJNRhKdCgIfQFyTFU+t+IIbAFzqYdzhLBvZXRuk5hXrOYHEjeJgagGR1ACgjh3AmF01nCClURKZngDBrCLK/AGssiDOMcMB/AGB5B/CWdsupaLxCiEqjiMB/CLfvA6iEBIasgAxHiNzoh8IfVJTYVb5gN/XsdSlUD/RGcXHNRhXc0RWVWlgthIiJGIjdhoANgYfVaxf+pQH6XCfAQwiaTnRUh0BIKojQk2Xn9AU6YkA4GoeyYQkM9FTiqwUufADFTAipSIMslzZ5TEjc6mCpjAOO/CLzdYXjfHDGgwiZaTigtJkRQJjVVFWeAQN4PTTCg4VCYgAwxQAkjYGmaYkoqYYyS1itA4kYEokDf4B0m1S8ywiiqZA+CXDTR1T+SnVHwQBu3UTx+IVYBmdYvnBwr3BwxWAkS5kybJcs1gAEvJilTFFV0FDsxXG5Xge+rykbuABpUXAwx4IgZpeJVXg1M4Az05bX+QSyiHiEA4A3VpmDPAkhZFkIbQ/2wRdU9plH5DdVZ1YIzAyA15yQsEkJius5OICY0Y0VOIeZikuWdJ0UPhcIDq4ico0zjPxmKtCG7jwmArEIjMWGOCSHIssTOauAs3wIgqWQfoxQs3gGpGtQijdgEXuAigUiq9KYmVeD5eCVdmSXI9xZAfMVRmeZaBWAc56Qcvs2ngQIr5owqg2JmUogZAWIOTcEyZuQslAIRbCYdL+IbbowI783fySQUmgAYMcJP8MoV5hQDwpJyfQJUvwCgb+ZoJKIfVxWN6aZcC0VNLiG+A0oYYGgOu2GqKtA5ydG63WSLJA3IZ1QywGAM5EKIlN51q2Ic5sIPbmQN5VXX8gpA50P+Pq9WHKnqFfBAAJzYCQBqkI4BSPlpwSkWG/AJ3sSkQDYBmfQiN4aKCguh+JMmdOVAH9VdVy6UOhxZ/f7k9IrCg2JQNLjqfojhwSAqfgnibfgCcX1pVhXQDJmACBJCIgdiUoMMLAPmmzORKR/qnuxQA55kNRuimqFaPaml4gciemmOKN5pZjrqU3tkMJjF93cBZdBl9gJqmc7aEMugH9SgID9iiQGiZvECFn6oK2SADGbqDRiKR69kvDTAqCFCrSlWrtfoCDjCo/SJ/K0CFK4Bx58NXEfeDMZCqpBoDNSgTEZqhMYBq0TgZ9yBndBeDoPMCuJqtgsovCmh8hHgWmVT/VyXwfK4KgyzJB9i2C91qrt/JiWa4gni6hfKqLiWwrgQIbm25gtDaDATwfCraDAwAgwJ7mwqBmuqQCj4YAgI5rxG3rsaJc9gKiXoqgSHAgf0Kg1magALbfmU4jgIIg5/KsCJ7A/VKsQI7qf7yocRJsYrJDHVgfKZaVShHADJgAC5ABQMYAqYaLiXYDvrDDM8Xr21EAC+Lf9+ZPKx5bs+3sH5wseTaLysosCFbKpOQsDC4AgzAgSLbLwRQr0W7sTB4m01lHx8LsurSrZ9aLepyA893qJZwld6wc00Lg/a5hWC5sXUbOgMCQjDYlE77tOUwrmC7gyYBpC/gXUALtjpr/wAyQAVaK68E0LUy4AJfq7gCu4Mc2QxoALYM8J03sK6E2JZJ+Hzfmg+0Bp8nm7Uo07UuYLJL27FsFH8UG7MmBLYGAHAEYK8wG7I0dTxy+7eWu7S7aAAMIAPGe7w2ObwG4LrBq7gLWxrwB7xXK3w1e7ngdibZsLnYx6G06A38JQMHEL7iK74roLzDWwfjm77huwIAFzdqaEIGML4ha0LqK751sIvoK7/tinc6h2z1+78AHMACLMAu0K6VAHJHsAIDXL+ESKyGN74MuKXt0G2IWL8hAMAXHMDgF3bW533ku79Nu8AHcMHse3MD0b9mSAAiLL4ZnMHp68IrXL8rULfKRf+o8RvAMCy+mBuR2VAC47uwGYcPZCaAMTzAO9ie5XAEDKC+n1pcMfy4OkmHv1vEVEzFLpCxqYCA8Ze/RbwChJiKerrE41t/MmGP9zDESVjF/7uwJKLFTcvF9vudqXjDA0zD13s2uAgoarzHAXzFuDOZJqTA4kvHAzy1bhyB6UvD1aEPaMxifPzDBpzELvC/ABdHD2zETOUAbOJwh6CHafzIjxx8GbsLYMwL4PvDfiDCC5uuvknI4XvElAC34PC9oHwArvq+foAGgjwA6bvBZpjAAuzFD3GFOWdW3VfLVewCOKkugAy/6SvMkzzAldx8ggzJw8w9BfG7A7DN3NzN3vz/zdu8AmyaYCBHAAYAzgNQBxxoEqaEBujMzWz6lqKyWXDVfe98z/j8zpu3zPwCjqrIAOAshASQz0ILv998ejx0EJmTZ/mMzisgA/sbmueGzspcIao6Z+/sy47zCJnje0fgAg0d0uBssyUAxfTgz7oMztEH0g7NpjYEbd5sAGgwygeMEGWclCwt0lg7yswnAzHNAFQAwlX1MpMpAyvgzXXApgpxiYuQjtlwA2hwziKtz4xb0ltYSOY80lqb091sAFmaYnoq1cHHz7jTWgfBXybE1ei8z0J90btQs8VLAEIdjhExKrb1ii5A0u2aTi5ZTqbBLwRABcab1+ZrvtQ7fAQw/8ooI5g4fdDDB9g1a7OPfRwgxLgmnXzSSRH2BUKCjbwygAaJ3S87Y1ttZBLT0gCb3UUe2AmLQbZb+9oqlIIrG87Cd9lbmE7N3C/mY7AGkYGwPVNveYhtZD5TOQiuuVrl1b2J0Nq4/Nsok0hX0jj/GLmKLVtbuDNwycyrwNQHobavrbdW9AdoVg4yuWuGwJso03u5pghRycHOXQ4NkH4lEgAYAnrymtpVE2jq2Aua9IQIURqlPNyqwAcY4lia2GvYtJaCwNjZYD6wRAqbzFa8uoUOUAR+Ks8jsJY52C86EGUR0ZtjKC6mzVQbCSmyfBCuOaKLnY+XmFEX/gsKYKmCcP+U4qgKluQKKiDfr5StPP7itsIHMW50vg3f8j0CHl6rHo7N9GYJtkLfJ14Ro72p8jx9NB5RMS6ekGakqwBIMg4K7IRSUv6nCPBOL2CgnrhrSBThrzQCneJOUsnmhYCPbFUEyu0SFwDmYq4AKqDgh8BPRQBP/h1UYxbjfC4LDtBOI2BiRdqjjO6jChCkF3ABWP5rfwrkL4Dl/BQAgWTmfV6V+1QZDYXoQqoCks5BJZZTm76cZ+Qz7OQAk77qsB7rsj7rtF7rtn7ruJ7rur7rvN7rvk4Rd17G8/zrWbLkHFnoxP4fTJc8muwoOpXsGjKqXBQ3kAnt11F7DbfI1j4fjePkz17E3dvuG/gdHnUe7oiB1nMAAiAwBmtn7tbR0Ump7urOBkx1pu7eGxS8C2wABfzO7/Q+h/cu7o2qmf1e8OyefLwd8Ight37wBEzw8BD/8Pqn8LCR7wQQ8RjviBSfGH/DDGwg7yAPAk8AeRsvGsHICyEP8gxY7SU/QUJRQSkPAv8+hC2fGGZ1BGOQ8mTccjWPGKermU8g73OQFCzf802Bi6zsB+l+8Dpp9JUxbl30ME5fGV1ycwk/9dxkcNkODFhvGRGrsrwQOuvd9Vgx2iOoCmFG9mgR37ZCjmo/Gqw37G9vCIEAACH5BAUeAH8ALAAAAAAsAZYAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLjI2Oj5CRkpOUlZaXmJmam5ydnp+goaKjpKWmp6ipqqusra6vsLGys7S1tre4ubq7vL2+v8DBwsPExcbHyMnKy8zNzs/Q0dLT1NXW19jZ2tvc3d7f4OHi4+Tl5ufo6err7O3u7/Dx8vP09fb3+Pn6+/z9/v8AAwocSLCgwYMIEypcyLChw0MOVDh4SPHQiAAi+mgUEUBFRYURMXZ0EECjyZMBtnwsuKXkyZMiLviZecEkggsrBV5AYFLEi4waX8wcOlPFRpw5/W3h2UcF0ZlFnj7dGCZpP5dSs2bVyMfqPqNNtRIN42bDUwcai3jFx2Oj2KEb/8TcEYPlKR+NPNbaU6DxKRYlXHgQzfLhzocPdYlqRKpXHto+CohuUHJ4TZiZbg5r/uBAcR+1jeXd7fM0C4XTFFiE2cACNeosRO92DQ3vhcYGRM/c2c1bTBbewO8QfUwbHlaia4IrB76GaJE+CIq/yyhzKB4WLD5kx659u3bteDwrkN7uMdEtSrCrX8+ehZItnj2SXweWqJv22PHYaW+HqI7b861TE2lDnbGZZs35EQZlh3ExFXQBrrOFRjqMld56Zwy1IAsOEgXWCxGuw1NkRO0RRwUo9vdUHlJpFECI6/DVB3xPxTGBG28NtZFKMKajA1NC5aiVSSD2qI4DQAUgZP+LaRnJzgajEbhVHzH5cQFQnznpjox94EbUgC9tVKSW7YBlE0wXZcTRCGTG40CUKDUwyERt0sPDBSPwMcIFd+a5Z1514mNmnIHW45JGTIlZqDxgifDUgCLIuag7bVE5ZB8vTlpmX1rVJIKm7QD1lkZ0gopOfUQVMER8pqYj6lBBnGCDZ2y2ao5tUs40gay02mrOaETF6sSsOvZRq6/iPOalrhFEwECvyH6jA57HzZSEGs0+W+yx0WqjApxhDcVAsxEQO5NG3HZrzQaHnvSUGjPEq+25xqqLzZUmLftUCTH0G8O8fqBrrzVIBvWWAf7GUIJnYw4cDQ9MCWlADhTnQID/Z4w5DI2MNB5ccQ43eLaBxtHgGhVRNzBQQshDuTBDDjOoQZRtn5IMzatD8evvvAz46wJRGWVqczPP5eoHFQn3i8ZMCPdLBatDM1MpH0QdsUIIWGe9whElZF3Hg6VGnUzRT7mQ9dkhmJ31wkPxVbPYyUxNFAEH1G233SHY/bV4cCuD6lAG3C343RcPBZakfR9TrR90Dz44wAFjmngy1BFlwACYZ6455gYcEZtGI09ujHlD3bD56QNs7V+Tohvztx9ooK65ASwXG13rxozA6UwyOK6350S51DDuwuBKVAm+1w150eMRX0wDu8/EQPJPD1W00M4Tk5FTc8tggAtUXJ76/+rQAZo9MYs/ZTrmAPOFgPnnD7NU9JbbXXvkzcc/zJsmnUwUGm8I4M+G8p8+hE1/v9CdW6RSAig4EAqFo9ftEAiMQ+lrKHNgwgOf8CD5UNAXCkRAVo7ABhCY0IT3u8vbPsiLDSAqK3M44QnH8CDQsJAXxlPfEx64wacABX43zIWMnjIGDUIBBFDQ4BOARxONeDCIuriLkobyBBma8AlzYBL2oJgLUhFFhk8Yw/2K1SUu8iIjQZoJCNgwByZKRXhm5EVJHLWkmQAlf3HMxeveYqYt5vEWj/FfVsDkxD/2QkaCLEqYUmLIXkCsJz9ZpAqA2Ehd8IBLLwnACyhZyV6EhEMjEumkKEdJylKa8pSoTKUqV8nKVrrylbCMpSxnScta2vKWuMylLnfJy1768pfADKYwh0nMYhrzmMhMpjKXycxmHiQQACH5BAUeAH8ALLkAKgBRAEoAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLiAF3H4yRkpOUf3eHl5mVm5yRLH+fhZ+jnaWmp6ipi2KTrKqvjKSggqShsLe4ubq7vL2+v8CpSUaDdIZhwbk+f3bJzs+UDtC8IwEifSIBI9OwGwF94OF9ARvcqDwI4CIXfhfXfQjI5qUK4C9++Pgv4HzznSrgiuQb6CCgv03vBirk06ffwUkA+ygkMLABOB0PJaWTmC+IGhMDwV3IyKhgHx0DJ0QAmU8kyUXfOOILEiFCxYsvE/EApyLliRMD94nImSiiwp8FBqZzSNRQwnwdfk4I2afIpgbQTCos8PMKVRVNDY0ANzDIzxMs8bncdOLZNxEp/53ITetnLSW5NpxdY5dPTc2VVEeGHaQ1H4G/gFv2EbyJQbILZPNRQUzXrqS/zsbK9MNghucZlRdT+jwjc2R8MmbEWB2asaTSzzQPlBGidojWlGzf5uVARQAV0mTnk5GjeI7QL7fEFNdHOGrjOSgqTiTjUI4/13Nd2KiO+WYGq1lTRVQaNrAN73pSPc05fIzKJGMqVPwdOl1EaqAXVyPIeC7N98yn1ma02XbDQBltoY6Aig2Ehm4EHaLbhH/YZgAu8g1UggsDXTMQAQeEeECEkoRQYYUm3GJRH+rhA2IdAxWxGYghwphPAA9lmI8BBzBA1YcicpjPUIWIaOSRdeCyD/+LGg4wgHQDfujkATIgeBBDm/lRxwA24qMDezI4+aSV80TUQJMDCInPNXwMxICTK1RkiJh0iqnLinDlc8SWA1TZ4EB8qukHU4PUWWcu6LDnR5gHDOAjg34QMECjVJAZyQC5xMQXPjesMCmXkPrB4wBxhiTJAbgoF5BCPBrp53wuiPiqH/UwIuItDmwUgEJoGOroEQPd4AKdB063iJ2vaFbVRGKG4KSzpLoggwwGNJvmTX0c6+QrL3B35kBHrHDkuOQeUKxatt6KSgPLITDfEQW8Ie+89NZLr6B+LFICvReeImM4KCl0QwFMQGHwwQgnfDAT5+b7B6GFJHzKkiIJSAD/ExgX/ETGHHec8RgK/YGRIVR4bAoP9fDD4BggtNzyE364LPPMLyvkLiI0n8wdgwQUQHMQfjxB89BQ+vGtIS7/kbQpKQv0LhtQFIzwHC4qrHAJDA7Ss8J/dGBKRE4rNIbHGFOdDxtkZ2x2PgrkIwjaHL+S8nwECE3zE0Xjw8bQTzTsxwtb6Gl3Lum06McRdsv8BBt5fzjGE5CP0XhdHz4hOS4bsHeDzGxIHurnAym4mNu7iB44PkcQQACwnwcIuh//YmMpLum0/XqHijL4zkauO5zL3Lfr8E44InyrEHrhBMBDTHnm0wDEqCy5K6TsejfC8OAggAD2PAnijTgI8JJySB8KnP4399mPwIMgI2DpXUPqF6KsOHxYdcv47/OjwAvlGMLDBe0LgDYuMLJD/K99I7jA+nTxAgVwBxsDLOBgFvE/B/RvgokIBAAh+QQFHgB/ACx+ADwATgA2AAAH/4B/goOEhYaHiII8FyN8Ixc8iZKTlJWJOpCCWwF9nZ59fA6Wo6SjRXyeCAoIn6yfI6WxsoMOqJ+fKn66ug2eAbPAliqefA1+Wwqdu8u6rr/B0IcOnsbML8zMnH0K0d2Dttjh4dov3tEjndXiuh0FNtidCObBW50izCZJzGEn/Rz6u3R0ujBvljZmNk446bCMg5N+TjgcWdapSMFYLzrl2gWjX793fhJ6/LgMFZ+LpcAtK+CkZUsbBFzKdLJsWh+UozL2UeenQ4SfQCOoCRo0CMU+G3BWStZn2ZGhRKMCVbMsowillVgpWMZAqtcIIHWJ6PMMa6J6fXTsejqjrdsZav/UvG2rZuIujWYlXVC2i0qMGTECB56B5kgdwYBNLOvVR1ReRGjV6jpiIITly3V2ubhcglmnk48TaWUmI4fpHGoIcDXQeVmRTuUsOVARQEQAFY6hMcVm4sCbHK3X+bHJrRIPprcURLrE6IIORDoDYLvBQLFwXfGWTwrjqo+IF2OzH1Jhi1huQkzvXRdnL4wlW0WYvd5WCNktXIe07RTO088w7wQt1YkD4cx3HnLqMNbYeJ7Eh41N8bQSICXzScdeHyoM8p+DnoGCiAPdJVjefQFsUckL+gk3VlmuiMOYRYccdx8xYTDiSCaUkPcJMwSsUJV3gjAmWTgmSaLjJ3zASIr/A/oNxIxhme3ymjx//LfMDTIs1slzkmDyCJey0XZff7q4cIALRxW32y4MDKDaXX0g8IhzwNT4wggBjOjJRuG4MMAAVByV4R+scOhHHYAedR8ffORZxAiQRjrCKXnWNuMtfIZzhJ8D+HhUA39EttafWS6jQ3eXppqqbQRedwQaK/w5QKm6JHPVH3s11defaK7TAJMIBJtqsMG+4ECr6+2CZayyrmAXdvT9gY6uushwwAAHBJfsttz6UYKZ2GJ7wAG0+sHYN3EuY0C45Hbrrjg3fBvrtfRiW8ezfnw2SKHL1DHuvysw8Oa72xLwrb//JpxwoLucK4hA++0i68R/rmCA/wxUDEwwAQbL4MK6FIc8ca9wEpLrMgQMEMKfK6sscggGxGwAAzLUbLMMDMhswAotT9zyzywHrbIBzBRnMl+6EKDw0kw37fTTULuArx+HnLwLAW9krfXWXHft9ddgh40GNohYnTQUaKet9tpst+32226zcQM2VBqyAdJ+3MDE3nz37fffgAcu+N9yjyMJK5k+AcLijDfu+OOQRy4544WHQ8maSU+u+eabPzHH1LtMaCTefhDABNyop842E2x0APoyo/Bgz5NsDG777SAUwEYJRl0Xy7TXMHPDGIpzrnkBT4wxh8bX3SQLOesEMccYY7DxxPXYZ/8EG9SPwfHc7v7nfGgsG7hiKMHo7yJ+J8GU70n66F8Q3icBxAaMjJ5cAP91DTTpiW326wZ4bhGK/TmgCKj6hG1GACqciGlYxIogsVSFJAUYKzR/WMQpKMjBeDjiBXTC4IcYMQIFNOqElTqhAiJ1gQskJTSBAAAh+QQFHgB/ACxSACoAuABsAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKGWR+Tl5iZmpucmJaGlqGdo6SlpqYfd6lKgkqpqaqnsrO0tYQsuLksf7q6tr/AwZIUxMXGx8LJysuCd87P0NF3zNTVpzzS2dDW3N2a2n9Y0lje5eaOu+m8hB/q5+/wh2uFDoTz8fj5W1y5bvn/AAfhyeIvoMGDCBMqZFRvoUNmIwKI6CMiwIiHGG1tCNCno8c+ATZkHGmKI8ULfi5MBCmSpEtNRTq+8EOT5ouOAV7qnHSzD5+aQHte3Em0Ucw+QJNOzFnUWphkCEACDQP0AsWm1aZwaPhrREegPCZQrdmRK1ZlFITxoQjUxJApNf91dNxydhkHDsF6NgA6oQzQmAjqLluwINhapDVhcFhQ9WpAImUCEo7MiXKiBmWBDlngt2ZUPgFhEC6cjwjhTkEWDFGk4mtNrZyBRmVabjNpQqMLJ4lXhvBqTqoVcRShebENoB2HSqJ7KveEQbkJP493GvhtRBNn1uRw4sRxsn2UO3qhYC0CBS9KdV//B8b69yfisefUXRFmxDRhRNhvAnmfC5Ao8JFHIqRH3x/xCZLggvlEgCAnezj4hw2J9ARUB05k2B94ADpiUh8KbCGgR0VosluGKKaoYobwpLiJDShSiMhRQLGBIlD36eCIV1IlRaImKwaJIgPvzOGiJlCgqMj/Wj/VVMAJGQblGCNW9YFAUuD1ocIlSQjpxB9B8vAOjEpm0gGUGcp4SGY17RdBAbL51AiP+GHph0dmQeLmnhFcsUcBfMZjw56aAOpmB4hs4BpNQaA4gX8KMHJUHzoAlQSWHYEmSRIFrFjAIBOgiCg8ZLKYSadlHlJlW+t9R1Nyi9CJJQeP4tjRlpPYAB8MhNhQwKikvlfoe0EgwiNQunbXgX8GIlJlnTTR0F2t4ImQyXrAGpRsdyY4EoQNHRQLqrCIjMjXehu++l8iPEQFrR/StupjH5l8u9C2CTJyZquDbDvdIeYB9WR3l9K0xVyJjFjpufAFgZxgiODbSLzvXSHI/wTr0ZBIdkC9B5QDHVXYURFJYQzfCdT6AXHE5CqyhRMnO5HEvifghcjBfWxRUxLrcfCXlYkeVvLJ3cHp2cqG4CtuIiaf3PQJ2Rayak0mrGc0TZ8VooIC7vaxV00UOw0U0oZc0TIiVRMNn83OLgrveikvNYgDhxFoqdrK1nRQ1ZF08O8hadenyMB4C57IsTVt6+qd4QnSmkcq2Inv2mMbdFckNSsSONuAFw53rG4Put/isE76NZZB8LlnAQWrPIi98UwQwd+MAKom4G7SXoihqq++25JWCuzmFf6pMKmdTrpJhQlX2MDAspULMmi378guoSMd7LeICW4SiUjqvfP5O//wVzo5w/npMv74u0AxcL4aBCCv9yBqzACPAe9DUr8ai7iPviLnC6AAz/epRnCsJmronn88gqUbmMAEBBBdBKAnv0Lsx3veuEICL6in6yVCdPxLBAPCtx81jG8RbKLJnhiwwHeNUHUps1NgCLEf3S0jCAzYYAn34IgkbPB2h9igDQeRPRICUREp9MPqksKH8vGld2o4gvxwRYgXTrAaHTBA7zDICCsekRDc094iJKi6R4CsTgQY4A3kRxMXDDCA8WthyHYnQC4GwwD1e+MMQuiIPO5xcPlrBAMKWIBANmJqNEmjAA3ARv+9kYVynBIhBhgCYehxgJEYoB0neb5NMiL/gJBApB8IEIJSmtIFyCuBKVcZAlQCxSQjGMELGnAIVq7yFAb4gy13acpI7PIQBrilJHr5CFESIAbITGYMDBDHRBpAmclcgQyScp9IKQKa2FTmH+oQCWiGIJvgjME2IRHOP+RSEDH4JjInkcxIiNIE4ayDAQxQhxwokwFSRF6mthfOfvrznwAVp/4CCk1JKJN6jjgjUAhwgDc09KEOzcEbcgDRFTTTTnhixAH+sNGOcvSjHg0pSEcq0pKSdKQriAQ3TcrSSXh0EknMgUxnStOa5uCimLoVI0xg05769KdADapMXSAJofaUj4Ks6SSYJDCj5gAN8rtPH0rUCKda9ao2/yUqJEyghpnGoABW9SQiukpTNEyCRjUpgVEZiSMHvGAlOnWEAbBKV6GqwQVLcwQDaspNpxaQEXOt6TklIcojqKGfOVDDGmvyLI/wIU+MOCxBJ+vPHBigBJOoJ00Va87KCrR/ZLVnDCyLCR7cCihoCCoV5kWRAKgAsn2sq2zr4IISnPARe7UpFQTB06Du9A82vawmTJIUF4SzBKyl5SaMS9nJ0vYPBMAEGiQLTcwOgrnZXMFuFcEAaBrArJzoCUqAIoMVsLIOq/2ZlkiBhmDy8r27lKcMrLuJOuxysIRwwX0ZYd8QrEC4pSBuUo5QAhcYoLb5rAnOrGkKAlBBBjIw8P88J0zhA0NYBrLQ73nFOggZzNMFGG6EAUIsiwashI0YtZKYzmJe/4I4Iz1hn51wJgLY7qRbN3iJ6VA8IhF0iGwuWZ+W7LQ+BNgYyA+h24CstGQF6AjJRHmBRJbc2mZBuSkNIA8f0KPcK3v5y2AOs5jHTOYym/nMaE6zmtfM5ja7+c1gvkAR1lKR18L5IBuhMki6fOd4OACuj30rgazcZ3O0SyZYehZVC22OEelMnyNjdDl6QjI2Qk7S3TgxihnXhyNjuitu88McmMCEMeRUU59WhmnZUpMjgODVIGADNcuSamWgtSZsgPWrZV28WidjIk1KpK5hbeqayM3XwBClH56uAIVmOxsKIJCStZD9i1v7wQTPzvbH5kjtWjAV16QOd7ifABQmddsWSRy2ri8a6XPTYi0BAMoTmAACetub3P75sbtPYa5W53rYi6XJYfZNCwslhQDzpvcc5rVogptCUcHD0hxAUOwsOZwWPIr3ph9HxYuf4kMLkx9OPF6LEflE5FZiDsln8YKujTcuHtH3ymcxKYoI2iPimTktGvChjyBA5jqvhQNUIBHXejrokwgEACH5BAlkAH8ALBQAAAD9AJYAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLjI2CWwoifZN9CAFbjpmam5ydnp+goaKjiBcIlKiVF6Ssra6vsLGyhBeSfSp+uX4qkwiYs8DBwsPEnLWTusl+kwHFzs/Q0azHfcrJvAjS2tvc3X/U1sqTDd7l5uetI5TWWFjJky/o8vP0i0Xrylh3Ye99DvUAA8q7hyzfnTXJLvQRIbChQ20B8CXD8uGDO12Smj3cyBFYxErsKiLsN6KjyZOjNvBhZg0Pizsfzlwbh7KmzUwbTvUJYI0Li59cxO28SbSoIWovev78mSSZAppGo97kBU8ZDzEU7lCg4ECoAqlgUT4tmIxHljto71zURUlH2LcP/7d8rKYsjJi0d/AoIxgPrl+AOVnWxXsnaDIHk77+XSzvha0i7NK+NNwPAQ/GmMuN7ZNUmculLCizXRgms2ltciXq2uITtOhclFadnu3MlOBkG9aADm2NUknawIWpmwS5rpLdbnoTD85cFo+5OqzZ2c3CjvI+RZprd2UbpFWfH1iEV9JVKPbt6EcNx24td8X3a/iZz56+fqfnba2dURK+/5ot19Fn34COdCdCOK25Zg1iC/VF4IOKrFdcMlPotpt1yrwwiQiyQehhIfhNEp0yZ1Rg4okVyJfMRwiU9uGLgnSHQDhxVCCGiTcawYM1OvGxAYwwSmhNEhNUwMGRR8YRDv8lGgHp4QbQWWNCBRRwQKWNMmVIiYBOPuhYLzSaaKWRVdxgDUEiONglgZt1lswNWG0lp5LW2ILAj2sSCKVqupwh559ZJqMDk5flOWB3PFkTx59bZWHmXr4ZSuB6bupiFwdVYsoBncrohECHkqa3WTg0cLAABydQcAIHNFgzKDOFhpreXENOgCSSEwAI6SS/yTrrbbrAYOoCxBI7RDieguprMTAMEQQ6HyWaTAfFLnDCqTC4yuQvyzoThLULdGDOcNLqAka1xIIRDkF99NqtLEQsMEEShJRRLRHeKOSdLkl4gS4HbYRjp7LvvvItsVLAIMgQ6C5gQjc6KZPEsMVOsIf/NfruFGvBsdhbLQwHo1sGNwSNmMvE6HaALCUqcAwMDQ0v4HHD2/AwCR/KUHxqENoyQ47Ls+hM7AnXNszBNgQpYwPRRNsQzlzuAg3L0kxXbTXTE2xzczImVG3Ckr0QLHUre0Rw9dlM0yvNWMoUcIITBeyoDFV9KDa2LFc48bYTevNtQwd87+2EuNJouBPXfF+xcoN3v8z343wfLQjkWWuzEl26PFEAAT3vxG3jshCgBuROEDCI6E5UXvg4XCt+ZqSgC7PHE49fYYjp21yeTBJqOG3ep7EXY0MBtqNjeAPJ2BCB67lkrMDGwQf30e58fz0aZ9Fv18AkFyRPNOej/ePJ/xYXfJ49StPzy/Rhk3SigwKn/FGJAm6db9IGk+CiyxXr68IgJw7IhiEQID77bYQqOSMaB1bUBz5sYgMM+QP9/vA+QYjARQZ0CNt00QGmFSAZp3CgJjRivl+IMIMNOYX+coEqon1QFyHshJoGIT4uoZAe+MOcH4JQtRfmIoaZaBIiHHjCginsJvriWtUm0A8bKmJ73yAEDQhBjj7U711BcMLDbGK4aVXNd7BpVybsNogknGCLtHDZCYgyHO8xDYzLEKMj+iBBQvDvWYLwgyDw9C6isZEsfqBa00jiiJb9QY+DQBUh/kHHglHtjzoU5AngyKtP0MCPNJRfQzpQAIG4kP8UndRGG3VhA8hRUo6O+JkgCgA3QhQRIAR42wlCOQ/AOcEGpLilKAGpvAj48pRRQ0Qwg+BLWg7ildzoZSEK4MtiTmEezFweKSKAy2E04AUK4EMRXpCaA+nCAM2MABX6IbZGMMCXDIBlOKv5h3D+ch7NHMUN0CmMItgiFaeYkS4KMIN+zsB6YSznIUClhn6mEyD+7KcL/pDQhMrDBf4cBURncFBZhOFylNBJRpMRTV8CNI4CzWQhcBeQEkSgnYM4KUpXOg81sDQULv1DRWFBDZwp41X6zEVHI/BR7nkingBxp1DDGdNzhFMU56RnLLagk/IsKad+2GlP+xDSPxSQEL3/VCk9hspVrZqDCkeFKVBjkb5w5EIHUN0p+MJ4VUK8IAC2OIQvi4qOI6hhqC4VqhrUZo6k+lIU4ZxpKxi0QrP6Ia0JZV8jDbGZxRIioght6Az+cASGOlQeDLgsKBJaAljQTRkmcEEBGADCZBggsf5rH2NjowtC3MCfC2VFZWV72obWYRATnUFnMatZT9S2n68I0UKSUYIZhGAGakhGpX5rgGSsBJmGKxciBxEDg7aiDrFlRWZnUF01kFSmBtgtb/sZg1CctrozuIErxuLNZKxgBS6QwVoPa9oQ2Le5GBlKISKmDELIwL4hEK8oqGDf7JKCACuwr4AF8l8Af1cRN5BB/wnUi1sAr8AVVJlQMkKABmTV174yICQhqGKy1lbYvg/+BBUSDGJXRDjFAWkwihtRAgCHQAaDkLGBR7FBaxjABWfScB1iQORxjkZZutPFEdAwW0EYgMjlHQUDoAxlCjNHBlRuBBWoTGQ0OBnKVPjEFl6wTW6pMBxJqEMOtORUP+TgzTl4VBj5+IfjJYMBOZipGuAsUTj7ece0wTOfF2FXP79ZDUcoAZxv24nuZFQBOXyTASa9gjfUIRkEafMB3nCAFSh3IYUoqx9uwOkwC+IImz4Ao0HBAE67OtUG0I4MXm1lRLjg1a82wKsX7Ij1pKISgCSAn73bjz7oyg9HgDN+f//YQCrmLxkyeHOtlR0KKhj6z9pBg58Zce1ur1oTGTPZ+zZEVa7JgAElOIJ5uAZn0o7GXaIu9Let/eZYf6LQ3c4BrwVCVxrbOxHbVoQB8m1oT/BXGVugRHsN6wda6QIN1Y3BfH0qiO3dgrjVNfCUZ5BnVhOZuyCv7rcbkuYLa2IGIzcEyFNeiJC7POIU7QSJzdomhvvBcBf/5qGTYfFYidoPK3izqQUh6I574gZ79jYibiBYc7ggB4AWuNEBXm+pE/zNdWjyCAF5U1S0eVdcVwORgZzfE1q8sCUgcnIJ8eQuf6LtMUVDOvdN9CijwwVE1kTa7Z4IKEOYy4CPAaI9wb3/Oxs5jLbgA/JmggplKDoGOTh8HHv1czVDfbp/GPibPxHtHGxCzfPYvCbUzHL/whnGg7h6DkrfCAa9Kc/9EAFGf80ka1g+uf0Qn+HQDudxFmLQnCg63REh+nJ4GfiOKH4iBM1tgmf9Ewh8eAxKUGzao6KwusA7kUOsi6dEkAcHz8WQY+BpzFMZx43AMuCjroixdyPCK6DyCvhK6PGjPxHjZ78g9h74GDR96wvnAjd2Uy+AAAZ4gJbwdckggAAmZ3H0FXtiRcQFYGRHCDbGeoTAgDYWAhh4CDI2fMJQAhpoY/fHCDL2f6cDYIzAABtoY6FwCkIWAstmc4Z1BCPobrlg/3EOUIDEkQxHwGIhwDmFsIGN0IL2xQkGQILQ4AJAuIEdWAhAiIF1YF8mZ4L2loQhUIXuwzq6AGDUR4NmRQBTaGHqNhp8UHN3BmD4NYQ2pn9/IGMbWIKZsIFaGAxGSISaEIeJAGByWIRHCApJpAsEYGMdBobEhYWEKCi/VmJ+MIhemAum4QJPCAxuSAxdpAs1doEMMF/hQAAi2IRqaB7Akgs3AITlh3l/YISHMIIq+Al3qIr/5ghE+IqwmId3+AfZFQKp+Ieb0IqgMEq5IAMHMIzESIwrMGnIOGl1UIzMOIwrMF8Zo0OCaADFyH2YRwDNSIyEwIx9yAnYmI3gGI7iOP+O4rgJK0CO2cgJxYh6mZA0usAA2RgC4SiP4viF19M91rBi9NhpZYiKf3AA/xiQAKmNByCPrjCQApmQCKmLBYmQA2mQDqmQEhmRm0CNE/mPEJmQ6hiQorASUEWN6BiSZFd24XAE8MiNPLeNIQmQB7aSLvmSzMgJywiTdcgIMdmR++IHIAmT2TiDNyeB1iCGzZh1yVAIOzmOB8mTSomUm4BgxXiU49iNiHCOxUgKHmlaS8mMBtCPsFGSLgCO86VKg4COldgJWXmWzvgHtZZ+WvmP6BiLi9CMZdlrgCSMaDmSbBEOaECVA8CM9giJhkCV4ViToyCYaPmSc3kIUGlyX0n/julnmMPYCoGYCwQwAJZ5mZiZmZppmSsgeT+0eNO4mQNQB5woRIQgmpcpCyuAmqzZmqg5CFqnCZt5Oq7JCARgAJoZXFyYCy7gmqK5AjLAlbkQEcrAAKLpAn+ZC/9zCK8JDL75nJsJl56wmrlZCM3JCJk5CyuxcDYInZzJAA4IQ3WZmQbAAFQgnGaoCNlZDN55nayAm9XJnPEpcJaJi8EAjILYm62JXelmVo2nCzJQnvKFnoolAm31IJppAFL5ELYQhlQgAxAaoWhAAOEJdlxniB/BITBSn1IRXYZIgxbXILsJhnTDBxjkIex4E6PyoeHwKolxGUnGcOOGCmR0Q96w5Bk2xaK7gAp84CAM0geguRqNxSRiaaPlgHM3E6ThQDcZZUgjhk/WhwAKMENGig7sYn1YKgIBQKU0NHs8OqV0VqUAcQFF4KW0J6UqUKSJwAMXMALaNALlI6YnoQMX0KYjcKd3qgIXEKZy2qd++qeAGqiCOqiEWqiGeqiImqiKuqiM2qiO+qiQGqmSOqmUWqmW2gogAAKXuqmDCgWe6qmcWhOfOqqhehJMcKqoeqqluhEEkKquuqobkamyKquwWqvno6m4+gcgwAa26hBj0Ks2kanAOqzEWqzGeqzImqzKuqzM6iuBAAAh+QQFCgB/ACwAAAAALAGWAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6SlpqeoqaqrrK2ur7CxsrO0tba3uLm6u7y9vr/AwcLDxMXGx8jJysvMzc7P0NHS09TV1tfY2drb3N3e3+Dh4uPk5ebn6Onq6+zt7u/w8fLz9PX29/j5+vv8/f7/AAMKHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEixosWLGDNq3Mixo8ePIEOKHEmypMmTKFOqXMmypcuXMGPKnEmzps2bOHPq3Mmzp8+fQIMKHUq0qNGjSJMqXcq0qdOnUKNKnUq1qtWrWLNq3cq1q9evYMOKHUu2rNmzaNOqXcu2rdu3cEXjyp1Lt67du3jz6t3Lt6/fv4ADCx5MuLDhw4gTK17MuLHjx5AjS55MubLly5gza97MubPnz6BDix5NurTp06hTq15tMRAAIfkEBRQAfwAsFgABAPkAkwAAB/+Af4KDhIWGh4iJiouMjYMNS0sNjpSVlpeYmZqbnJ2eiXZpWqNaaWSfqKmqq6ytroR2pLJaL6+2t7i5upgoo2m/or67w8TFxqixpVFrUR+yk8fR0tPTyWlrSHBRJLJL1N/g4a1wvlZw59wCpA7i7e7vlOSl5ksPHkAp6qPw/P398mnoLcGAL98oK/4SKpwWxko5OEtQYEiQAoJBLd4WatyIK0ywNEiKRHxAoqJFYRxTqkzl4GO2kSQEQABwMePKmzgtkSEVBQkemDIBnCyVs6hRRdaUIImEwp7MmRfPHJ1KdUm5pUAhQNWHhKrXokjKGWFK8qnQFL62fF2b0uNDsjH/tZ4ldYqtXYVkPtJDITHuTIv67Nwd3C+ZliY+I/Y1C3hUC8KQ3YU9uJQO34mML3aNzJma23ljR040eVafkc6oo+V9a6fpPdKNtZxOTXuYvMNIWixpbQ+f3Nizawu3FabJVR+t+wKRW1pd8OHQV63WUsHKWN6YmQOPzl1VC32IdVu2R5F5CoMC6HRf32mKw1JNjPhQ3Js0TfSC2evHlFdd9bGWKcfcfVqoU9d+CDry3ShNWNECHdglYFZz1MGQ4IWLFOdffD4EWJ92+QggQBNhYGjiIf1RV4V8AWJAwnIgiijbiTQS8p064e3WVHYzAUCTiOqoVyONGlIX34N8fdgj/2AiVnDgkBiSoY4AFazY4WUv2sekAFVMAeWJSDQZHh3j8ejjfUDG8aU0MLRgITxhVCAmi0m+BmKITq5pTBhVACliFXu0I2WTVrb4olZLniciiXreskcLfVbRQhiD+tmkkN/cWEETOzw4ngcSDrjlY43aQoeclqJawaqrAolpNDrsMOeVTWV5Z5NPlspKpXKiSqgRO1Tha3rSxPnrlQ+Y6aNFITKqqyt5yGnGplU00WoFnS4BR7UVmAHkm8UYS6WkyNrZY3MCqPnsK32O2Cmw1lbZgg+upZGqMTBIK6+hMJ7JrAAp5LmuK4Niq9sDSDTRBLmXeZCOtyLmmksTApjBKf+SyYZ67r8pdDnwK71auSMJnM6XrMMJSKhoCs/l0kI++7rm25lo5vPqx6t8N22nD5xMggfySYRyAkAArGgTw8BQsbz0ktTvsufl00OJOLeyx9IrtuAzCSRgAAcGQxdd0crD9FAxh4uJujKpVbciq8U8g01Cylx7MDTRFd0X8C5kwNzp1+X5GzWV4LbNCsBV7gBHsnOnDAQQKUdedKJc7mK2GVXsYMRoG0edwg6GvwJDPpjvADaojgMsIuST9xi1D7qMPm3mUQQO9XlmSBx6Ki+bMW0TXEue94+t356CWrlI20O1FAketbO7t5KB6t4S/XjxZ9mnN+i57JDC7FUU6Pz/eWxH38oUnisqovaI3mkGD7ls8b0ZPQS7nFDMfq+7+apU4LlW59EOomiWv/2xwntwM0IUnuK5HSCPf69ow/9+M772RY17uEjCeWpQBTDAwS+4gx0EcUEHM0xwfOk7DwZxgcD6ba48UWvDCGNXgwnmL4UqHMb8OtiCeyDqPIWboS144D0cpoAIPuiBCemXh2H44HsuBJsAspcCIXYiiIt4WQqJQAgs5mKJHXxhCvB3nvZkwEu7y4MSodjERuigDWDoARhkSA0iQHEHYMAAQcbIrBpsog013KABS9UGE3rODBlYSRnuuLnXkLEHmrDjFqu2hyX6zpAp8GJCllgG07ko/yjMgiQm8mBJ30VNk3papBlq0IMamDIFotxIHjZYhiqALVSPzIQE5tcDJcrhPLH0Bxzl2AYdtGN0KWBlFapQQ2YZ0xLDnGMxJJjM5dktcBaBwAorgbseeKEJhrTIM8PxxkAJIgOYjJoGxKHK+oHBAzIJIB0dMYVFpo+LuyACBFZpzReB0iJgwMQX9tkDCewAntlMwTypAYNAJlMCkpSD735pkR6gchjoS2YZPFiSHy6UEfaUKEWPuAswfI+VTXDY5MgY0EvU0AydNAIJfgiBNlJDAwEc2/dO2ktXmhACNbioLnAqhygmgIwpGCcjJCjRGvh0bCW1CEpV+s8UtLQSMP+QqhckMBELgoOovnMlReknATCAoQxi3SA1OCkBJMATfxCQQyXKQNAyoNUM2RRqKkwqh6n68y8AvUQ7NXcPMkLgG3mwCP3K4IVWhlUCGqgHEpRoBopukxhtiGsNDDqaXDoCmTXoJBLSAEAIrDMXYJBqD4BnK7he1RE60EpowYCEmMBVCt/owT6lsAMNtGAHrZSCF37QNIfhdWw1jQZdyfpCwEJAApRYbv00gFAAvtYWfPXrzKxriYGukrPNO0swj5EBqULWMhhoQmg18IWeyc03iLruLrKq0Tz6kIynZQR9ZwuH6mpFvq5YLiujoNIxwjWRldAtc+8b37VKdKMtGFn/GrzwhXrIjWgMhABujaGBuBY0j7aF60cTsQMP7+AHnW1wLqSg2R4QGG/OHfEi5ADUMnCVwf+dhgQ0C1n3OswDuTmZ5KbYvmMo2AJtxcyytCJjQ+xBthsFnHMBzAkYfMELUoAoGhVcAylsI0tLhkCTEZHVvtbyk2EecyPMuYknPxgMWnPR3H6mx7ABDK7JLQaNcWDjW05RxI3osByybN/7qfgTDW1fg1ncVy9zDR9prsRAzVwFUBkYUWpWhARqAFQJ6DUROx60BH7gs8hxLXiOG55W5FqMMisTbNtlciNoDFPNfXLKqNBnXOUg0vgy2qkvhjSgKbFjM0ihDG4NL6KU//pZTisaupjgtBksoDl7NO56jxPexiBgAWOUt68WqDSYh22IN4LhC5ntqxfymB3XfqK8+2SlBVpJY6382tEqC/OnB8FiHBybwPfDH6stweJd1/u5l5iCVvxdBruh2jf5uN6E8JffYaS2r6stcIwNkQe6KlrdprP0kiBAZUvsgcaDXvdZa3DwX9dgG/mG62c1kFUI4MACXlDpyDdcCX3KAQddFqtWoE0JePfVDI1L9ZLWJyqtsNnimpVCSseN6UIQ4eC8XvWx3Up1rXzBEz/Q7LpboI2n2DvqMA+KzBexY0XXwAINj8uSvWCJ1Nr8w2g9eMUZofD2YRu+ghsQ/ohOjP+L+3vqsRYzIXTdaCnUAAdN9TKohI2/TDciAxaIq3A350+4ohzYc1O7vRfh7PaBu9IS8hfJK9H2m4NBAwhj+cFt2ggctE8oRhM8zVSPg6dDva81YK2wq37OhQvXrBKwwOMdn/aR5zkTU8i81htuO/zdG+aq5ramV40DyGu2lpZW/dcdEWrXf4FeGNCCosvA+tuHeffwxx+CjWF4qWt8yXTcg+1F/YXzGwGtb2cBwFN9cdVmtrdrb1cGJUFAZ9doAGdg+FNyiWVzUmABysdrFWgF4Yd/jmB35vcpGoMo+yYIpXcuuzdAqgcB+GRyP2ABcmABP+B7iNAGGmABGjBPhhf/fI8GgbL2B6G2WRpQJh6QBjWwVRpIeVrRbZrgcQxXVhKwQAzYfZonBQWmeitoCHQlamBQBfv3b460ZDJ4CPD2ga4xN4bmdZUQfSgIf4rWPldYdAeIKDgwf2J4cFrhBfBTf4jHg4pXc3xGXDviMCQwYRrgVgGHPz+wCZ+3bhqgAWAQYgJndBWoc6pHe4TwZDYXZW81aBZgN0h4WIygf3FlAec2EijzOJcGAV5gbsUUaO6Xgh9Hh5SQWat2cL2HCLoWV+1DdzkofHwoQ5w2aK/nXqeWACQgAT7gIhCIPyPIcasWWudQW8Nnc01kfJ0od8sycIbgBZpXVl0lFMdGicuC/wONwI19BVkWZmepWHCIsneIkAF26IY6kAFgIAVgIIuVsH9A531akYgch3L7eHBwtHA6iDeV+G1F+AOL4yKRY4xIAGsmaHONMAVEoGVdJIdmkDoRyX6YeHOdmHr+wnOGsGc2ZgSFBY7ipnbgyHcLVwY/oDXWFjl3Bovt446HsAcehz9BhQrmmIBScHBKWAi/Zlc/2Y4dZnM4MIAqqRV/EIxIFmeoY2o7eILjpwh2J4fzdHtruGRfl25vh3rLuHqHMGlFmEfh9YKot5RBeQh50AaZJ2qwd0vWAzDbFlfdd3D7xorM1mbcmIlgsAMzJRQAoI3FB1TrtgOkJZgWQIvdV/8DoceDAABvZfk1d9OQM+MvhHkIV6lodMRighl/PuJHfxB2KVdplCcU+CgIe4ZkJhlwaAkqf7YsANZxdliWLeAiRQMkukeBFiAFBwgAokkMe9CXP7dRhXhU4ziSo2hWE+EvOMCYrBR6GxNa3YhiDNmQSneCb+iMdgl5ciAU5PgHeUBjn3mCckBHq+kFhrhtRzCWYgdisXlzabkx8nWUiFKcr3drbUhAIMeFgLWXttAGHvd9P6ABH5SK7EcIZFlWB7pkZdAG4CkFPQCbBCR9NycBlJl02haRwZkIZTCYAeh9QoFGRCCYEQkAcygIEgCiW4VmNCOShIBypNhcZ/J2Lxb/mzOxdytql12GcwXaX4cYfzMhaiZ5aQBgeZ/QBj9AnnaJZOw1EECwe1WpmihKij0UpTSDbk06oeElmGAAnn1WmdkJf3q1cEhmBZwmmCvYUCY6pF5gTn3JZ2AgRgTkj4XwBSzqQQhVoxZwowS0UK0nXGX1eudHECYImjaHZP1lpD+ARqxgZWXApJqFZD/wBUQwEF0qFIXTkwwKiSP6paf3hctylPLpcNiJPf5Cd4sAoYb5Tjh6XeZ2bjaVAQcopwZ6kv6CRSeXqHDWWcvydtekkgBwVTvqeux1fhXmq6C5ZBeqjKoHAPZIBK2YCTDQBl8ABhZge236c8c2apY6Hp6K/6KEMAXgaaXfeCa45ZRecISH+qV2mQYaKjzxF56LoAGDuXkeYKRf4KiHAANLOqR/mKyZKq7byGN6eoiDRoWwyYMJSqqk+AUekjHLKKRSAKLUhma7RkF/4W9SQGhm9bFgIAEd27Hf+Rfb+nNdZmOESgSGIqwQYKd/8JZZRmqGmqofqm5cFa41gKe6mAKPszoSN7Eo+mkWcK/q+Vb+cq8jO7I40Kb+5gVP6hQRCbPnBKa9uoBnwonXVDRJ22XlWoo7ckvDk7R/IQdEAKrHZkuWhrKPx2sHtyxwa7JLErcG15gVuFUF2n90MBKME6QzwWY8iwPDpTWiClhyapZh+QOJRf8z6SMAP3uocpCah9C0TwtrPpJ1c2uiQsFrT3tuLJsspykUvgcDMtpj93Um/jahk3eGcvFzD2uKZji2Z+KIsioIjFaBboUyaVCBFmiBjtd9wOu2wuu2wAu8XVaBjFVWBXqs85EkQvY0Z6KqfzCGpBiXoXe5kPe0Bdobh2ohJXuCFoGKEZmXM+GRekQR3Oqbxbu+KTtq7EUEOzKwALCW04tyM5uM4Zq615QyU/RzwCtcleoDjINhuym9hNC0WiuIdWMFEtDAEuAFEBzBdtW7FAx3jAXBDmxWy8u89OFjwXOZ/mJOMIDAWQZ7MSkh4MZYhFoPmSqR01ueNCMH44a6s1j/rmo7N01wtxHsBReMwWCQtxCbJO1GQLTHjfcKWe11uuMooZUJBP6Gc2XFXnRAHnSpewRbCDoQoZ2IMnXjAXqEBEZgBCD7AyA7xj9wxhvciP3nA83bFD2TLKeTdHR5gqo6wt2oAQJ8nSmTBji3svWgxD5ip+7qnMh2KHVKCQMFnOHmcFzTEzswqGh8xmp8fvThZ4cKANLbBk1LgUicNrsHdD1QjHQTBSr7vn8MI1u5LDLGqjenukn3M3ajR7L8AOdwDi1wy7h8ywJcD/Xwxr4Mx3GsoWJzyeFJqyzKXqVGN3aTG81bHyfIZsbMyb7lrLvHr4vgrl/JyLCsR7W8OItT/w9u7MFEs5uBMpyba37wy73miQOh/Mp14zUPYGHYiKg2+QeszMTxaoxd7MWy3M/J8sv9HNB2o83YaT3a4y8y1GHH/AVl2JDvjAE+hkv+ooRqOJjmJ8CADAAJSn6hKYB3A8v8HNACHTay6yNfl8gY6K0gOLEA65ga2sWyLHLL6iOEVwiZhaKsJKbYeWqnNtA+/dM+zdOoVtBzmco0DQMVe8cMfcI7DdLSSaZ/oNDcisTo1cIA0IxJ3WUEFq88DdQKbJklPb9s2qSvx7KuIdFJ67b5rM+nBsJCWtM2fc4uTdR07dDGeNdrXdeSA1+X7CNZds4Pm86Tp9eSo3tlMNbg5v+5VV3SMMoIngl0X0bYej3M8CcH7uq6SAy/QoPW6Lq5cgA5kx3WSVvPg7C4bivZqJ3apzrMVoy6Q5pylSrYYgPade3WM/EDgE3V8SusPiK5iVCxKIoD8JrXks3aJwiqsP2tI6Mxx725NDHZvC2YLxiDs2ai2aba2F3QQWsSfb0sSe26Zf0pM3PdRI2qfh2hw2WpDePWPkK/jZBagykHApDdQ3bQZ1KsTmrWA1zF8OcF5bVk5G2ZE7csvp0IRvwXQEvfxf2zTGfUJ4i9TqreAnImjkvX5i3dFyrFmz3gy2KJl+fcEEA0qs3gDp7U/gZZ6YybVXzJovm9NIFtjnPhEDD/pUVXnhCgOo6bbbRd3NYjcevD3a19ggisvcpNxaJyPXsNeOtcve2Fm/a9LDQOW0nruDmu447T46zd3c9Zvk95S3wtpEeqouUZIn7y5AZsCUUbkZ5jKVReNG5O5ZYSNW3Y3fFXBkPO5J9iK4fK5iJi1AhchBLAeey9e2deCWl+JmvO57nn4H6dB7jNrUrJ6Geygid3gsjl52HoCOO5rIqWUwmVTXMu6ZzuBTDgBRbN5EK24vFnQ1ZcstxaO6EbfzUAoJp+yaG+nzMNbbg9mAAwxzM96XcKw78+EwV+eeT563GruUGO7LsnB54mCH+OZFz35cxO5wBQovGdD9Z+JhZg/82XsKLfyezM/pyDAKHhLu4aJmPgLu7X7gnRzO7wjuw29+ylLdePWe3ozkXnXu0p6gk1IOzxzusS8HSxxeu//p1CEOWEsKMH3+6fsAcS8J37HvDoPpgW8AVeVOklu+1ZO/HLSu4xK/EH7wVISgk64AUiH/Df+aaHYK8pH8MWLQFIiqcvH8MgnwqlXvMUn7W8/p3ChfGMgMDi/p0WkAfrDpor76ib7vHfiQMy7wpt8JM93/ByIAQS4O0KOvUSv1lEgPWKAPFCIPISb/UBWo9uq/VoL/bxjaJSUKlt4AesN/XxJ/KLOQgw4IJqT/QjlgcuGN8Y+APN+Ec/ULESX/h+L/+4X+DhiDCPgz9qbZDpWHVlP6/4okMEZ4xlUqAHI9ubHasHw3XGbdAGlF8J/5738c31WL8HGTD4mf8D0/qOg/8DGQD5tuAHbbD6kVygom9FoMZyvC4EMPj4vK8fUxD6oz/8yJ/8yr/8zN/8zv/80B/90j/91F/91n/92J/92n/9jq4HQtAFUEv7248TGdAFQnD+6C8E2zn+OdEG598FXVAD8I/+VMv+N7EHNfD9nv/AegAIXV1CQmB/h4iJiouMjY6PkJGSk5SVlpeYmZqJYEJdehIaXz9eeoKEP5uqq6ytrq+wsHmeUhJfdCgYVaanQl+xwMHCw8TFf16Cej9fKA/fGCRpgr17xtXW19jEbZ56YBoPzh4kCUCE5r/Z6err7I6mUsrfGOIJ5AKEg17t+/z9xHnJQoUbVw/IPXxd/ClcyBDTj2RgWmB4Vs9eCgAIG2rcyBERL1BIPNCzBwEARm4dU6rkJ02PHhIEC6YoebJLqpU4c1rjJQiIz58CINDEB0On0aPAHvZKIaDpzKEokUqduimDNEJyADyFKqgo1a9gJ/E0Z5ImRkESwqpdyyjPWEImTSLkwbauXaW9zHnq0sauX7YweA6S1kXD38NrrRIWZBixY7B7vkjoYmvK48eBAAA7" width="5" height="150" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 507px; height: 109px;"></span></em></b></em></font></b></font></b></em></font></b></span></font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><b><em><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">از طرف وبلاگ نویسان</span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><b><em><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">مسئولین و اعضاء کنگره 60، نمایندگی امین گلی این جشن تولد را</span><span dir="LTR" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><b><em><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;به ایشان ووراهنمای</span><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><b><em><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">محترمشان تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><b><em><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">را در امر&nbsp;خدمت&nbsp;و آموزش&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">قادر متعال خواهانیم.</span></em></b></p><div><p align="center"><br></p><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong></strong></span></span></div><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>منتظر قدوم سبز شما هستیم ...</strong></span></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><br></strong></span></span></div></div> text/html 2020-06-25T05:40:32+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر زهرا ع L2 کمال نفس با عقل به دست می آید http://amingolic60.mihanblog.com/post/5382 <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خلاصه ای از سی دی وادی ششم بخش 1</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به قلم همسفر اعظم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/34842/WhatsApp%20Image%202020-06-23%20at%2003.59.36.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درادامه مطلب بخوانید...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>